םילהת    Psalms

א    1

ךרדבו םיעשר תצעב ךלה אל רשא שיאה-ירשא א  1
:בשי אל םיצל בשומבו דמע אל םיאטח
םמוי הגהי ותרותבו וצפח הוהי תרותב םא יכ ב  2
:הלילו
ןתי וירפ רשא םימ יגלפ-לע לותש ץעכ היהו ג  3
:חילצי השעי-רשא לכו לובי-אל והלעו ותעב
:חור ונפדת-רשא ץמכ-םא יכ םיעשרה ןכ-אל ד  4
תדעב םיאטחו טפשמב םיעשר ומקי-אל ןכ-לע ה  5
:םיקידצ
:דבאת םיעשר ךרדו םיקידצ ךרד הוהי עדוי-יכ ו  6

ב    2

:קיר-וגהי םימאלו םיוג ושגר המל א  1
דחי-ודסונ םינזורו ץרא-יכלמ ובציתי ב  2
:וחישמ-לעו הוהי-לע
:ומיתבע ונממ הכילשנו ומיתורסומ-תא הקתננ ג  3
:ומל-געלי ינדא קחשי םימשב בשוי ד  4
:ומלהבי ונורחבו ופאב ומילא רבדי זא ה  5
:ישדק-רה ןויצ-לע יכלמ יתכסנ ינאו ו  6
ינא התא ינב ילא רמא הוהי קח לא הרפסא ז  7
:ךיתדלי םויה
ךתזחאו ךתלחנ םיוג הנתאו ינממ לאש ח  8
:ץרא-יספא
:םצפנת רצוי ילככ לזרב טבשב םערת ט  9
:ץרא יטפש ורסוה וליכשה םיכלמ התעו י  10
:הדערב וליגו האריב הוהי-תא ודבע אי  11
טעמכ רעבי-יכ ךרד ודבאתו ףנאי-ןפ רב-וקשנ בי  12
:וב יסוח-לכ ירשא ופא

ג    3

:ונב םולשבא ינפמ וחרבב דודל רומזמ א  1
:ילע םימק םיבר ירצ ובר-המ הוהי ב  2
םיהלאב ול התעושי ןיא ישפנל םירמא םיבר ג  3
:הלס
:ישאר םירמו ידובכ ידעב ןגמ הוהי התאו ד  4
:הלס ושדק רהמ יננעיו ארקא הוהי-לא ילוק ה  5
:ינכמסי הוהי יכ יתוציקה הנשיאו יתבכש ינא ו  6
:ילע ותש ביבס רשא םע תובברמ אריא-אל ז  7
תיכה-יכ יהלא ינעישוה הוהי המוק ח  8
:תרבש םיעשר ינש יחל יביא-לכ-תא
:הלס ךתכרב ךמע-לע העושיה הוהיל ט  9

ד    4

:דודל רומזמ תוניגנב חצנמל א  1
יננח יל תבחרה רצב יקדצ יהלא יננע יארקב ב  2
:יתלפת עמשו
קיר ןובהאת המלכל ידובכ המ-דע שיא ינב ג  3
:הלס בזכ ושקבת
עמשי הוהי ול דיסח הוהי הלפה-יכ ועדו ד  4
:וילא יארקב
םכבכשמ-לע םכבבלב ורמא ואטחת-לאו וזגר ה  5
:הלס ומדו
:הוהי-לא וחטבו קדצ-יחבז וחבז ו  6
רוא ונילע-הסנ בוט ונארי-ימ םירמא םיבר ז  7
:הוהי ךינפ
:ובר םשוריתו םנגד תעמ יבלב החמש התתנ ח  8
דדבל הוהי התא-יכ ןשיאו הבכשא ודחי םולשב ט  9
:ינבישות חטבל

ה    5

:דודל רומזמ תוליחנה-לא חצנמל א  1
:יגיגה הניב הוהי הניזאה ירמא ב  2
ךילא-יכ יהלאו יכלמ יעוש לוקל הבישקה ג  3
:ללפתא
:הפצאו ךל-ךרעא רקב ילוק עמשת רקב הוהי ד  4
:ער ךרגי אל התא עשר ץפח-לא אל יכ ה  5
ילעפ-לכ תאנש ךיניע דגנל םיללוה ובציתי-אל ו  6
:ןוא
:הוהי בעתי המרמו םימד-שיא בזכ ירבד דבאת ז  7
הוחתשא ךתיב אובא ךדסח ברב ינאו ח  8
:ךתאריב ךשדק-לכיה-לא
ינפל רשוה יררוש ןעמל ךתקדצב ינחנ הוהי ט  9
:ךכרד
חותפ-רבק תווה םברק הנוכנ והיפב ןיא יכ י  10
:ןוקילחי םנושל םנורג
םהיעשפ ברב םהיתוצעממ ולפי םיהלא םמישאה אי  11
:ךב ורמ-יכ ומחידה
ומילע ךסתו וננרי םלועל ךב יסוח-לכ וחמשיו בי  12
:ךמש יבהא ךב וצלעיו
:ונרטעת ןוצר הנצכ הוהי קידצ ךרבת התא-יכ גי  13

ו    6

:דודל רומזמ תינימשה-לע תוניגנב חצנמל א  1
:ינרסית ךתמחב-לאו ינחיכות ךפאב-לא הוהי ב  2
יכ הוהי ינאפר ינא ללמא יכ הוהי יננח ג  3
:ימצע ולהבנ
:יתמ-דע הוהי תאו דאמ הלהבנ ישפנו ד  4
:ךדסח ןעמל ינעישוה ישפנ הצלח הוהי הבוש ה  5
:ךל-הדוי ימ לואשב ךרכז תומב ןיא יכ ו  6
יתעמדב יתטמ הליל-לכב החשא יתחנאב יתעגי ז  7
:הסמא ישרע
:יררוצ-לכב הקתע יניע סעכמ הששע ח  8
לוק הוהי עמש-יכ ןוא ילעפ-לכ ינממ ורוס ט  9
:ייכב
:חקי יתלפת הוהי יתנחת הוהי עמש י  10
:עגר ושבי ובשי יביא-לכ דאמ ולהביו ושבי אי  11

ז    7

שוכ-ירבד-לע הוהיל רש-רשא דודל ןויגש א  1
:ינימי-ןב
יפדר-לכמ ינעישוה יתיסח ךב יהלא הוהי ב  2
:ינליצהו
:ליצמ ןיאו קרפ ישפנ היראכ ףרטי-ןפ ג  3
:יפכב לוע-שי-םא תאז יתישע-םא יהלא הוהי ד  4
:םקיר יררוצ הצלחאו ער ימלוש יתלמג-םא ה  5
ייח ץראל סמריו גשיו ישפנ ביוא ףדרי ו  6
:הלס ןכשי רפעל ידובכו
הרועו יררוצ תורבעב אשנה ךפאב הוהי המוק ז  7
:תיוצ טפשמ ילא
:הבוש םורמל הילעו ךבבוסת םימאל תדעו ח  8
ימתכו יקדצכ הוהי ינטפש םימע ןידי הוהי ט  9
:ילע
תובל ןחבו קידצ ןנוכתו םיעשר ער אנ-רמגי י  10
:קידצ םיהלא תוילכו
:בל-ירשי עישומ םיהלא-לע ינגמ אי  11
:םוי-לכב םעז לאו קידצ טפוש םיהלא בי  12
:הננוכיו ךרד ותשק שוטלי וברח בושי אל-םא גי  13
:לעפי םיקלדל ויצח תומ-ילכ ןיכה ולו די  14
:רקש דליו למע הרהו ןוא-לבחי הנה וט  15
:לעפי תחשב לפיו והרפחיו הרכ רוב זט  16
:דרי וסמח ודקדק לעו ושארב ולמע בושי זי  17
:ןוילע הוהי-םש הרמזאו וקדצכ הוהי הדוא חי  18

ח    8

:דודל רומזמ תיתגה-לע חצנמל א  1
הנת רשא ץראה-לכב ךמש רידא-המ ונינדא הוהי ב  2
:םימשה-לע ךדוה
ךיררוצ ןעמל זע תדסי םיקניו םיללוע יפמ ג  3
:םקנתמו ביוא תיבשהל
םיבכוכו חרי ךיתעבצא ישעמ ךימש הארא-יכ ד  4
:התננוכ רשא
:ונדקפת יכ םדא-ןבו ונרכזת-יכ שונא-המ ה  5
:והרטעת רדהו דובכו םיהלאמ טעמ והרסחתו ו  6
:וילגר-תחת התש לכ ךידי ישעמב והלישמת ז  7
:ידש תומהב םגו םלכ םיפלאו הנצ ח  8
:םימי תוחרא רבע םיה יגדו םימש רופצ ט  9
:ץראה-לכב ךמש רידא-המ ונינדא הוהי י  10

ט    9

:דודל רומזמ ןבל תומלע חצנמל א  1
:ךיתואלפנ-לכ הרפסא יבל-לכב הוהי הדוא ב  2
:ןוילע ךמש הרמזא ךב הצלעאו החמשא ג  3
:ךינפמ ודבאיו ולשכי רוחא יביוא-בושב ד  4
:קדצ טפוש אסכל תבשי ינידו יטפשמ תישע-יכ ה  5
:דעו םלועל תיחמ םמש עשר תדבא םיוג תרעג ו  6
םרכז דבא תשתנ םירעו חצנל תוברח ומת ביואה ז  7
:המה
:ואסכ טפשמל ןנוכ בשי םלועל הוהיו ח  8
:םירשימב םימאל ןידי קדצב לבת-טפשי אוהו ט  9
:הרצב תותעל בגשמ ךדל בגשמ הוהי יהיו י  10
ךישרד תבזע-אל יכ ךמש יעדוי ךב וחטביו אי  11
:הוהי
םימעב ודיגה ןויצ בשי הוהיל ורמז בי  12
:ויתולילע
:םיינע תקעצ חכש-אל רכז םתוא םימד שרד-יכ גי  13
ירעשמ יממורמ יאנשמ יינע האר הוהי ינננח די  14
:תומ
הליגא ןויצ-תב ירעשב ךיתלהת-לכ הרפסא ןעמל וט  15
:ךתעושיב
הדכלנ ונמט וז-תשרב ושע תחשב םיוג ועבט זט  16
:םלגר
עשר שקונ ויפכ לעפב השע טפשמ הוהי עדונ זי  17
:הלס ןויגה
:םיהלא יחכש םיוג-לכ הלואשל םיעשר ובושי חי  18
דבאת םיונע תוקת ןויבא חכשי חצנל אל יכ טי  19
:דעל
םיוג וטפשי שונא זעי-לא הוהי המוק כ  20
:ךינפ-לע
המה שונא םיוג ועדי םהל הרומ הוהי התיש אכ  21
:הלס

י    10

:הרצב תותעל םילעת קוחרב דמעת הוהי המל א  1
:ובשח וז תומזמב ושפתי ינע קלדי עשר תואגב ב  2
ץאנ ךרב עצבו ושפנ תואת-לע עשר ללה-יכ ג  3
:הוהי
םיהלא ןיא שרדי-לב ופא הבגכ עשר ד  4
:ויתומזמ-לכ
ודגנמ ךיטפשמ םורמ תע-לכב וכרד וליחי ה  5
:םהב חיפי ויררוצ-לכ
:ערב-אל רשא רדו רדל טומא-לב ובלב רמא ו  6
למע ונושל תחת ךתו תומרמו אלמ והיפ הלא ז  7
:ןואו
ויניע יקנ גרהי םירתסמב םירצח בראמב בשי ח  8
:ונפצי הכלחל
ינע ףוטחל בראי הכסב היראכ רתסמב בראי ט  9
:ותשרב וכשמב ינע ףטחי
:םיאכלח וימוצעב לפנו חשי הכדו י  10
:חצנל האר-לב וינפ ריתסה לא חכש ובלב רמא אי  11
:םיינע חכשת-לא ךדי אשנ לא הוהי המוק בי  12
:שרדת אל ובלב רמא םיהלא עשר ץאנ המ-לע גי  13
ךילע ךדיב תתל טיבת סעכו למע התא-יכ התאר די  14
:רזוע תייה התא םותי הכלח בזעי
:אצמת-לב ועשר-שורדת ערו עשר עורז רבש וט  15
:וצראמ םיוג ודבא דעו םלוע ךלמ הוהי זט  16
בישקת םבל ןיכת הוהי תעמש םיונע תואת זי  17
:ךנזא
שונא ץרעל דוע ףיסוי-לב ךדו םותי טפשל חי  18
:ץראה-ןמ

אי    11

ישפנל ורמאת ךיא יתיסח הוהיב דודל חצנמל א  1
:רופצ םכרה ודונ
םצח וננוכ תשק ןוכרדי םיעשרה הנה יכ ב  2
:בל-ירשיל לפא-ומב תוריל רתי-לע
:לעפ-המ קידצ ןוסרהי תותשה יכ ג  3
ויניע ואסכ םימשב הוהי ושדק לכיהב הוהי ד  4
:םדא ינב ונחבי ויפעפע וזחי
:ושפנ האנש סמח בהאו עשרו ןחבי קידצ הוהי ה  5
תופעלז חורו תירפגו שא םיחפ םיעשר-לע רטמי ו  6
:םסוכ תנמ
:ומינפ וזחי רשי בהא תוקדצ הוהי קידצ-יכ ז  7

בי    12

:דודל רומזמ תינימשה-לע חצנמל א  1
םינומא וספ-יכ דיסח רמג-יכ הוהי העישוה ב  2
:םדא ינבמ
בלו בלב תוקלח תפש והער-תא שיא ורבדי אוש ג  3
:ורבדי
תרבדמ ןושל תוקלח יתפש-לכ הוהי תרכי ד  4
:תולדג
ימ ונתא וניתפש ריבגנ וננשלל ורמא רשא ה  5
:ונל ןודא
רמאי םוקא התע םינויבא תקנאמ םיינע דשמ ו  6
:ול חיפי עשיב תישא הוהי
לילעב ףורצ ףסכ תורהט תורמא הוהי תורמא ז  7
:םיתעבש קקזמ ץראל
:םלועל וז רודה-ןמ ונרצת םרמשת הוהי-התא ח  8
:םדא ינבל תולז םרכ ןוכלהתי םיעשר ביבס ט  9

גי    13

:דודל רומזמ חצנמל א  1
ריתסת הנא-דע חצנ ינחכשת הוהי הנא-דע ב  2
:ינממ ךינפ-תא
םמוי יבבלב ןוגי ישפנב תוצע תישא הנא-דע ג  3
:ילע יביא םורי הנא-דע
ןשיא-ןפ יניע הריאה יהלא הוהי יננע הטיבה ד  4
:תומה
:טומא יכ וליגי ירצ ויתלכי יביא רמאי-ןפ ה  5
הרישא ךתעושיב יבל לגי יתחטב ךדסחב ינאו ו  6
:ילע למג יכ הוהיל

די    14

ותיחשה םיהלא ןיא ובלב לבנ רמא דודל חצנמל א  1
:בוט-השע ןיא הלילע וביעתה
שיה תוארל םדא-ינב-לע ףיקשה םימשמ הוהי ב  2
:םיהלא-תא שרד ליכשמ
ןיא בוט-השע ןיא וחלאנ ודחי רס לכה ג  3
:דחא-םג
םחל ולכא ימע ילכא ןוא ילעפ-לכ ועדי אלה ד  4
:וארק אל הוהי
:קידצ רודב םיהלא-יכ דחפ ודחפ םש ה  5
:והסחמ הוהי יכ ושיבת ינע-תצע ו  6
תובש הוהי בושב לארשי תעושי ןויצמ ןתי ימ ז  7
:לארשי חמשי בקעי לגי ומע

וט    15

ןכשי-ימ ךלהאב רוגי-ימ הוהי דודל רומזמ א  1
:ךשדק רהב
:ובבלב תמא רבדו קדצ לעפו םימת ךלוה ב  2
הפרחו הער והערל השע-אל ונשל-לע לגר-אל ג  3
:וברק-לע אשנ-אל
עבשנ דבכי הוהי יארי-תאו סאמנ ויניעב הזבנ ד  4
:רמי אלו ערהל
חקל אל יקנ-לע דחשו ךשנב ןתנ-אל ופסכ ה  5
:םלועל טומי אל הלא-השע

זט    16

:ךב יתיסח-יכ לא ינרמש דודל םתכמ א  1
:ךילע-לב יתבוט התא ינדא הוהיל תרמא ב  2
:םב-יצפח-לכ ירידאו המה ץראב-רשא םישודקל ג  3
םדמ םהיכסנ ךיסא-לב ורהמ רחא םתובצע וברי ד  4
:יתפש-לע םתומש-תא אשא-לבו
:ילרוג ךימות התא יסוכו יקלח-תנמ הוהי ה  5
:ילע הרפש תלחנ-ףא םימענב יל-ולפנ םילבח ו  6
ינורסי תוליל-ףא ינצעי רשא הוהי-תא ךרבא ז  7
:יתוילכ
:טומא-לב ינימימ יכ דימת ידגנל הוהי יתיוש ח  8
ןכשי ירשב-ףא ידובכ לגיו יבל חמש ןכל ט  9
:חטבל
תוארל ךדיסח ןתת-אל לואשל ישפנ בזעת-אל יכ י  10
:תחש
תומענ ךינפ-תא תוחמש עבש םייח חרא ינעידות אי  11
:חצנ ךנימיב

זי    17

יתנר הבישקה קדצ הוהי העמש דודל הלפת א  1
:המרמ יתפש אלב יתלפת הניזאה
:םירשימ הניזחת ךיניע אצי יטפשמ ךינפלמ ב  2
יתמז אצמת-לב ינתפרצ הליל תדקפ יבל תנחב ג  3
:יפ-רבעי-לב
תוחרא יתרמש ינא ךיתפש רבדב םדא תולעפל ד  4
:ץירפ
:ימעפ וטומנ-לב ךיתולגעמב ירשא ךמת ה  5
עמש יל ךנזא-טה לא יננעת-יכ ךיתארק-ינא ו  6
:יתרמא
:ךנימיב םיממוקתממ םיסוח עישומ ךידסח הלפה ז  7
:ינריתסת ךיפנכ לצב ןיע-תב ןושיאכ ינרמש ח  8
:ילע ופיקי שפנב יביא ינודש וז םיעשר ינפמ ט  9
:תואגב ורבד ומיפ ורגס ומבלח י  10
תוטנל ותישי םהיניע ינובבס התע ונירשא אי  11
:ץראב
בשי ריפככו ףורטל ףוסכי היראכ ונימד בי  12
:םירתסמב
ישפנ הטלפ והעירכה וינפ המדק הוהי המוק גי  13
:ךברח עשרמ
םייחב םקלח דלחמ םיתממ הוהי ךדי םיתממ די  14
םרתי וחינהו םינב ועבשי םנטב אלמת ךניפצו
:םהיללועל
:ךתנומת ץיקהב העבשא ךינפ הזחא קדצב ינא וט  15

חי    18

הוהיל רבד רשא דודל הוהי דבעל חצנמל א  1
ותוא הוהי-ליצה םויב תאזה הרישה ירבד-תא
:לואש דימו ויביא-לכ ףכמ
:יקזח הוהי ךמחרא רמאיו ב  2
ירוצ ילא יטלפמו יתדוצמו יעלס הוהי ג  3
:יבגשמ יעשי-ןרקו ינגמ וב-הסחא
:עשוא יביא-ןמו הוהי ארקא ללהמ ד  4
:ינותעבי לעילב ילחנו תומ-ילבח ינופפא ה  5
:תומ ישקומ ינומדק ינובבס לואש ילבח ו  6
עמשי עושא יהלא-לאו הוהי ארקא יל-רצב ז  7
:וינזאב אובת וינפל יתעושו ילוק ולכיהמ
וזגרי םירה ידסומו ץראה שערתו שעגתו ח  8
:ול הרח-יכ ושעגתיו
ורעב םילחג לכאת ויפמ-שאו ופאב ןשע הלע ט  9
:ונממ
:וילגר תחת לפרעו דריו םימש טיו י  10
:חור-יפנכ-לע אדיו ףעיו בורכ-לע בכריו אי  11
יבע םימ-תכשח ותכס ויתוביבס ורתס ךשח תשי בי  12
:םיקחש
:שא-ילחגו דרב ורבע ויבע ודגנ הגנמ גי  13
דרב ולק ןתי ןוילעו הוהי םימשב םעריו די  14
:שא-ילחגו
:םמהיו בר םיקרבו םציפיו ויצח חלשיו וט  15
ךתרעגמ לבת תודסומ ולגיו םימ יקיפא ואריו זט  16
:ךפא חור תמשנמ הוהי
:םיבר םיממ ינשמי ינחקי םורממ חלשי זי  17
:ינממ וצמא-יכ יאנשמו זע יביאמ ינליצי חי  18
:יל ןעשמל הוהי-יהיו ידיא-םויב ינומדקי טי  19
:יב ץפח יכ ינצלחי בחרמל ינאיצויו כ  20
:יל בישי ידי רבכ יקדצכ הוהי ינלמגי אכ  21
:יהלאמ יתעשר-אלו הוהי יכרד יתרמש-יכ בכ  22
:ינמ ריסא-אל ויתקחו ידגנל ויטפשמ-לכ יכ גכ  23
:ינועמ רמתשאו ומע םימת יהאו דכ  24
:ויניע דגנל ידי רבכ יקדצכ יל הוהי-בשיו הכ  25
:םמתת םימת רבג-םע דסחתת דיסח-םע וכ  26
:לתפתת שקע-םעו ררבתת רבנ-םע זכ  27
:ליפשת תומר םיניעו עישות ינע-םע התא-יכ חכ  28
:יכשח היגי יהלא הוהי ירנ ריאת התא-יכ טכ  29
:רוש-גלדא יהלאבו דודג ץרא ךב-יכ ל  30
אוה ןגמ הפורצ הוהי-תרמא וכרד םימת לאה אל  31
:וב םיסחה לכל
יתלוז רוצ ימו הוהי ידעלבמ הולא ימ יכ בל  32
:וניהלא
:יכרד םימת ןתיו ליח ינרזאמה לאה גל  33
:ינדימעי יתמב לעו תוליאכ ילגר הושמ דל  34
:יתעורז השוחנ-תשק התחנו המחלמל ידי דמלמ הל  35
ךתונעו ינדעסת ךנימיו ךעשי ןגמ יל-ןתתו ול  36
:ינברת
:ילסרק ודעמ אלו יתחת ידעצ ביחרת זל  37
:םתולכ-דע בושא-אלו םגישאו יביוא ףודרא חל  38
:ילגר תחת ולפי םוק ולכי-אלו םצחמא טל  39
:יתחת ימק עירכת המחלמל ליח ינרזאתו מ  40
:םתימצא יאנשמו ףרע יל התתנ יביאו אמ  41
:םנע אלו הוהי-לע עישומ-ןיאו ועושי במ  42
:םקירא תוצוח טיטכ חור-ינפ-לע רפעכ םקחשאו גמ  43
םע םיוג שארל ינמישת םע יבירמ ינטלפת דמ  44
:ינודבעי יתעדי-אל
:יל-ושחכי רכנ-ינב יל ועמשי ןזא עמשל המ  45
:םהיתורגסממ וגרחיו ולבי רכנ-ינב ומ  46
:יעשי יהולא םוריו ירוצ ךורבו הוהי-יח זמ  47
:יתחת םימע רבדיו יל תומקנ ןתונה לאה חמ  48
סמח שיאמ ינממורת ימק-ןמ ףא יביאמ יטלפמ טמ  49
:ינליצת
:הרמזא ךמשלו הוהי םיוגב ךדוא ןכ-לע נ  50
דודל וחישמל דסח השעו וכלמ תועושי לדגמ אנ  51
:םלוע-דע וערזלו

טי    19

:דודל רומזמ חצנמל א  1
דיגמ וידי השעמו לא-דובכ םירפסמ םימשה ב  2
:עיקרה
:תעד-הוחי הלילל הלילו רמא עיבי םויל םוי ג  3
:םלוק עמשנ ילב םירבד ןיאו רמא-ןיא ד  4
שמשל םהילמ לבת הצקבו םוק אצי ץראה-לכב ה  5
:םהב להא-םש
:חרא ץורל רובגכ שישי ותפחמ אצי ןתחכ אוהו ו  6
ןיאו םתוצק-לע ותפוקתו ואצומ םימשה הצקמ ז  7
:ותמחמ רתסנ
הוהי תודע שפנ תבישמ המימת הוהי תרות ח  8
:יתפ תמיכחמ הנמאנ
הרב הוהי תוצמ בל-יחמשמ םירשי הוהי ידוקפ ט  9
:םיניע תריאמ
תמא הוהי-יטפשמ דעל תדמוע הרוהט הוהי תארי י  10
:ודחי וקדצ
תפנו שבדמ םיקותמו בר זפמו בהזמ םידמחנה אי  11
:םיפוצ
:בר בקע םרמשב םהב רהזנ ךדבע-םג בי  12
:ינקנ תורתסנמ ןיבי-ימ תואיגש גי  13
םתיא זא יב-ולשמי-לא ךדבע ךשח םידזמ םג די  14
:בר עשפמ יתיקנו
הוהי ךינפל יבל ןויגהו יפ-ירמא ןוצרל ויהי וט  15
:ילאגו ירוצ

כ    20

:דודל רומזמ חצנמל א  1
:בקעי יהלא םש ךבגשי הרצ םויב הוהי ךנעי ב  2
:ךדעסי ןויצמו שדקמ ךרזע-חלשי ג  3
:הלס הנשדי ךתלועו ךתחנמ-לכ רכזי ד  4
:אלמי ךתצע-לכו ךבבלכ ךל-ןתי ה  5
הוהי אלמי לגדנ וניהלא-םשבו ךתעושיב הננרנ ו  6
:ךיתולאשמ-לכ
ימשמ והנעי וחישמ הוהי עישוה יכ יתעדי התע ז  7
:ונימי עשי תורבגב ושדק
הוהי-םשב ונחנאו םיסוסב הלאו בכרב הלא ח  8
:ריכזנ וניהלא
:דדועתנו ונמק ונחנאו ולפנו וערכ המה ט  9
:ונארק-םויב וננעי ךלמה העישוה הוהי י  10

אכ    21

:דודל רומזמ חצנמל א  1
:דאמ ליגי-המ ךתעושיבו ךלמ-חמשי ךזעב הוהי ב  2
תענמ-לב ויתפש תשראו ול התתנ ובל תואת ג  3
:הלס
:זפ תרטע ושארל תישת בוט תוכרב ונמדקת-יכ ד  4
:דעו םלוע םימי ךרא ול התתנ ךממ לאש םייח ה  5
:וילע הושת רדהו דוה ךתעושיב ודובכ לודג ו  6
:ךינפ-תא החמשב והדחת דעל תוכרב והתישת-יכ ז  7
:טומי-לב ןוילע דסחבו הוהיב חטב ךלמה-יכ ח  8
:ךיאנש אצמת ךנימי ךיביא-לכל ךדי אצמת ט  9
םעלבי ופאב הוהי ךינפ תעל שא רונתכ ומתישת י  10
:שא םלכאתו
:םדא ינבמ םערזו דבאת ץראמ ומירפ אי  11
:ולכוי-לב המזמ ובשח הער ךילע וטנ-יכ בי  12
:םהינפ-לע ןנוכת ךירתימב םכש ומתישת יכ גי  13
:ךתרובג הרמזנו הרישנ ךזעב הוהי המור די  14

בכ    22

:דודל רומזמ רחשה תליא-לע חצנמל א  1
ירבד יתעושימ קוחר ינתבזע המל ילא ילא ב  2
:יתגאש
הימוד-אלו הלילו הנעת אלו םמוי ארקא יהלא ג  3
:יל
:לארשי תולהת בשוי שודק התאו ד  4
:ומטלפתו וחטב וניתבא וחטב ךב ה  5
:ושוב-אלו וחטב ךב וטלמנו וקעז ךילא ו  6
:םע יוזבו םדא תפרח שיא-אלו תעלות יכנאו ז  7
:שאר ועיני הפשב וריטפי יל וגעלי יאר-לכ ח  8
:וב ץפח יכ והליצי והטלפי הוהי-לא לג ט  9
:ימא ידש-לע יחיטבמ ןטבמ יחג התא-יכ י  10
:התא ילא ימא ןטבמ םחרמ יתכלשה ךילע אי  11
:רזוע ןיא-יכ הבורק הרצ-יכ ינממ קחרת-לא בי  12
:ינורתכ ןשב יריבא םיבר םירפ ינובבס גי  13
:גאשו ףרט הירא םהיפ ילע וצפ די  14
יבל היה יתומצע-לכ ודרפתהו יתכפשנ םימכ וט  15
:יעמ ךותב סמנ גנודכ
יחוקלמ קבדמ ינושלו יחכ שרחכ שבי זט  16
:ינתפשת תומ-רפעלו
יראכ ינופיקה םיערמ תדע םיבלכ ינובבס יכ זי  17
:ילגרו ידי
:יב-וארי וטיבי המה יתומצע-לכ רפסא חי  18
:לרוג וליפי ישובל-לעו םהל ידגב וקלחי טי  19
:השוח יתרזעל יתוליא קחרת-לא הוהי התאו כ  20
:יתדיחי בלכ-דימ ישפנ ברחמ הליצה אכ  21
:ינתינע םימר ינרקמו הירא יפמ ינעישוה בכ  22
:ךללהא להק ךותב יחאל ךמש הרפסא גכ  23
והודבכ בקעי ערז-לכ והוללה הוהי יארי דכ  24
:לארשי ערז-לכ ונממ ורוגו
ריתסה-אלו ינע תונע ץקש אלו הזב-אל יכ הכ  25
:עמש וילא ועושבו ונממ וינפ
:ויארי דגנ םלשא ירדנ בר להקב יתלהת ךתאמ וכ  26
יחי וישרד הוהי וללהי ועבשיו םיונע ולכאי זכ  27
:דעל םכבבל
ווחתשיו ץרא-יספא-לכ הוהי-לא ובשיו ורכזי חכ  28
:םיוג תוחפשמ-לכ ךינפל
:םיוגב לשמו הכולמה הוהיל יכ טכ  29
וערכי וינפל ץרא-ינשד-לכ ווחתשיו ולכא ל  30
:היח אל ושפנו רפע ידרוי-לכ
:רודל ינדאל רפסי ונדבעי ערז אל  31
:השע יכ דלונ םעל ותקדצ ודיגיו ואבי בל  32

גכ    23

:רסחא אל יער הוהי דודל רומזמ א  1
:ינלהני תוחנמ ימ-לע ינציברי אשד תואנב ב  2
:ומש ןעמל קדצ-ילגעמב ינחני בבושי ישפנ ג  3
התא-יכ ער אריא-אל תומלצ איגב ךלא-יכ םג ד  4
:ינמחני המה ךתנעשמו ךטבש ידמע
ישאר ןמשב תנשד יררצ דגנ ןחלש ינפל ךרעת ה  5
:היור יסוכ
יתבשו ייח ימי-לכ ינופדרי דסחו בוט ךא ו  6
:םימי ךראל הוהי-תיבב

דכ    24

יבשיו לבת האולמו ץראה הוהיל רומזמ דודל א  1
:הב
:הננוכי תורהנ-לעו הדסי םימי-לע אוה-יכ ב  2
:ושדק םוקמב םוקי-ימו הוהי-רהב הלעי-ימ ג  3
ישפנ אושל אשנ-אל רשא בבל-רבו םיפכ יקנ ד  4
:המרמל עבשנ אלו
:ועשי יהלאמ הקדצו הוהי תאמ הכרב אשי ה  5
:הלס בקעי ךינפ ישקבמ ושרד רוד הז ו  6
אוביו םלוע יחתפ ואשנהו םכישאר םירעש ואש ז  7
:דובכה ךלמ
הוהי רובגו זוזע הוהי דובכה ךלמ הז ימ ח  8
:המחלמ רובג
ךלמ אביו םלוע יחתפ ואשו םכישאר םירעש ואש ט  9
:דובכה
ךלמ אוה תואבצ הוהי דובכה ךלמ הז אוה ימ י  10
:הלס דובכה

הכ    25

:אשא ישפנ הוהי ךילא דודל א  1
:יל יביא וצלעי-לא השובא-לא יתחטב ךב יהלא ב  2
:םקיר םידגובה ושבי ושבי אל ךיוק-לכ םג ג  3
:ינדמל ךיתוחרא ינעידוה הוהי ךיכרד ד  4
יעשי יהלא התא-יכ ינדמלו ךתמאב ינכירדה ה  5
:םויה-לכ יתיוק ךתוא
:המה םלועמ יכ ךידסחו הוהי ךימחר-רכז ו  6
ךדסחכ רכזת-לא יעשפו ירוענ תואטח ז  7
:הוהי ךבוט ןעמל התא-יל-רכז
:ךרדב םיאטח הרוי ןכ-לע הוהי רשיו-בוט ח  8
:וכרד םיונע דמליו טפשמב םיונע ךרדי ט  9
ותירב ירצנל תמאו דסח הוהי תוחרא-לכ י  10
:ויתדעו
:אוה-בר יכ ינועל תחלסו הוהי ךמש-ןעמל אי  11
:רחבי ךרדב ונרוי הוהי ארי שיאה הז-ימ בי  12
:ץרא שריי וערזו ןילת בוטב ושפנ גי  13
:םעידוהל ותירבו ויאריל הוהי דוס די  14
תשרמ איצוי-אוה יכ הוהי-לא דימת יניע וט  15
:ילגר
:ינא ינעו דיחי-יכ יננחו ילא-הנפ זט  16
:ינאיצוה יתוקוצממ וביחרה יבבל תורצ זי  17
:יתואטח-לכל אשו ילמעו יינע האר חי  18
:ינואנש סמח תאנשו ובר-יכ יביוא-האר טי  19
:ךב יתיסח-יכ שובא-לא ינליצהו ישפנ הרמש כ  20
:ךיתיוק יכ ינורצי רשיו-םת אכ  21
:ויתורצ לכמ לארשי-תא םיהלא הדפ בכ  22

וכ    26

הוהיבו יתכלה ימתב ינא-יכ הוהי ינטפש דודל א  1
:דעמא אל יתחטב
:יבלו יתוילכ הפורצ ינסנו הוהי יננחב ב  2
:ךתמאב יתכלהתהו יניע דגנל ךדסח-יכ ג  3
:אובא אל םימלענ םעו אוש-יתמ-םע יתבשי-אל ד  4
:בשא אל םיעשר-םעו םיערמ להק יתאנש ה  5
:הוהי ךחבזמ-תא הבבסאו יפכ ןויקנב ץחרא ו  6
:ךיתואלפנ-לכ רפסלו הדות לוקב עמשל ז  7
:ךדובכ ןכשמ םוקמו ךתיב ןועמ יתבהא הוהי ח  8
:ייח םימד ישנא-םעו ישפנ םיאטח-םע ףסאת-לא ט  9
:דחש האלמ םנימיו המז םהידיב-רשא י  10
:יננחו ינדפ ךלא ימתב ינאו אי  11
:הוהי ךרבא םילהקמב רושימב הדמע ילגר בי  12

זכ    27

הוהי אריא יממ יעשיו ירוא הוהי דודל א  1
:דחפא יממ ייח-זועמ
יל יביאו ירצ ירשב-תא לכאל םיערמ ילע ברקב ב  2
:ולפנו ולשכ המה
ילע םוקת-םא יבל אריי-אל הנחמ ילע הנחת-םא ג  3
:חטוב ינא תאזב המחלמ
יתבש שקבא התוא הוהי-תאמ יתלאש תחא ד  4
הוהי-םענב תוזחל ייח ימי-לכ הוהי-תיבב
:ולכיהב רקבלו
ולהא רתסב ינרתסי הער םויב הכסב יננפצי יכ ה  5
:ינממורי רוצב
החבזאו יתוביבס יביא לע ישאר םורי התעו ו  6
:הוהיל הרמזאו הרישא העורת יחבז ולהאב
:יננעו יננחו ארקא ילוק הוהי-עמש ז  7
:שקבא הוהי ךינפ-תא ינפ ושקב יבל רמא ךל ח  8
יתרזע ךדבע ףאב-טת-לא ינממ ךינפ רתסת-לא ט  9
:יעשי יהלא ינבזעת-לאו ינשטת-לא תייה
:ינפסאי הוהיו ינובזע ימאו יבא-יכ י  10
ןעמל רושימ חראב ינחנו ךכרד הוהי ינרוה אי  11
:יררוש
חפיו רקש-ידע יב-ומק יכ ירצ שפנב יננתת-לא בי  12
:סמח
:םייח ץראב הוהי-בוטב תוארל יתנמאה אלול גי  13
:הוהי-לא הוקו ךבל ץמאיו קזח הוהי-לא הוק די  14

חכ    28

ינממ שרחת-לא ירוצ ארקא הוהי ךילא דודל א  1
:רוב ידרוי-םע יתלשמנו ינממ השחת-ןפ
ידי יאשנב ךילא יעושב ינונחת לוק עמש ב  2
:ךשדק ריבד-לא
ירבד ןוא ילעפ-םעו םיעשר-םע ינכשמת-לא ג  3
:םבבלב הערו םהיער-םע םולש
ןת םהידי השעמכ םהיללעמ ערכו םלעפכ םהל-ןת ד  4
:םהל םלומג בשה םהל
וידי השעמ-לאו הוהי תלעפ-לא וניבי אל יכ ה  5
:םנבי אלו םסרהי
:ינונחת לוק עמש-יכ הוהי ךורב ו  6
זלעיו יתרזענו יבל חטב וב ינגמו יזע הוהי ז  7
:ונדוהא ירישמו יבל
:אוה וחישמ תועושי זועמו ומל-זע הוהי ח  8
םאשנו םערו ךתלחנ-תא ךרבו ךמע-תא העישוה ט  9
:םלועה-דע

טכ    29

הוהיל ובה םילא ינב הוהיל ובה דודל רומזמ א  1
:זעו דובכ
הוהיל ווחתשה ומש דובכ הוהיל ובה ב  2
:שדק-תרדהב
הוהי םיערה דובכה-לא םימה-לע הוהי לוק ג  3
:םיבר םימ-לע
:רדהב הוהי לוק חכב הוהי-לוק ד  4
יזרא-תא הוהי רבשיו םיזרא רבש הוהי לוק ה  5
:ןונבלה
ומכ ןירשו ןונבל לגע-ומכ םדיקריו ו  6
:םימאר-ןב
:שא תובהל בצח הוהי-לוק ז  7
:שדק רבדמ הוהי ליחי רבדמ ליחי הוהי לוק ח  8
ולכיהבו תורעי ףשחיו תוליא ללוחי הוהי לוק ט  9
:דובכ רמא ולכ
:םלועל ךלמ הוהי בשיו בשי לובמל הוהי י  10
:םולשב ומע-תא ךרבי הוהי ןתי ומעל זע הוהי אי  11

ל    30

:דודל תיבה תכנח-ריש רומזמ א  1
:יל יביא תחמש-אלו ינתילד יכ הוהי ךממורא ב  2
:ינאפרתו ךילא יתעוש יהלא הוהי ג  3
ינתייח ישפנ לואש-ןמ תילעה הוהי ד  4
:רוב-ידרוימ
:ושדק רכזל ודוהו וידיסח הוהיל ורמז ה  5
יכב ןילי ברעב ונוצרב םייח ופאב עגר יכ ו  6
:הנר רקבלו
:םלועל טומא-לב יולשב יתרמא ינאו ז  7
ךינפ תרתסה זע יררהל התדמעה ךנוצרב הוהי ח  8
:להבנ יתייה
:ןנחתא ינדא-לאו ארקא הוהי ךילא ט  9
דיגיה רפע ךדויה תחש-לא יתדרב ימדב עצב-המ י  10
:ךתמא
:יל רזע-היה הוהי יננחו הוהי-עמש אי  11
ינרזאתו יקש תחתפ יל לוחמל ידפסמ תכפה בי  12
:החמש
םלועל יהלא הוהי םדי אלו דובכ ךרמזי ןעמל גי  13
:ךדוא

אל    31

:דודל רומזמ חצנמל א  1
ךתקדצב םלועל השובא-לא יתיסח הוהי ךב ב  2
:ינטלפ
יל היה ינליצה הרהמ ךנזא ילא הטה ג  3
:ינעישוהל תודוצמ תיבל זועמ-רוצל
ינחנת ךמש ןעמלו התא יתדוצמו יעלס-יכ ד  4
:ינלהנתו
:יזועמ התא-יכ יל ונמט וז תשרמ ינאיצות ה  5
:תמא לא הוהי יתוא התידפ יחור דיקפא ךדיב ו  6
הוהי-לא ינאו אוש-ילבה םירמשה יתאנש ז  7
:יתחטב
תעדי יינע-תא תיאר רשא ךדסחב החמשאו הליגא ח  8
:ישפנ תורצב
:ילגר בחרמב תדמעה ביוא-דיב ינתרגסה אלו ט  9
ישפנ יניע סעכב הששע יל-רצ יכ הוהי יננח י  10
:ינטבו
ינועב לשכ החנאב יתונשו ייח ןוגיב ולכ יכ אי  11
:וששע ימצעו יחכ
דחפו דאמ ינכשלו הפרח יתייה יררצ-לכמ בי  12
:ינממ ודדנ ץוחב יאר יעדימל
:דבא ילככ יתייה בלמ תמכ יתחכשנ גי  13
דחי םדסוהב ביבסמ רוגמ םיבר תבד יתעמש יכ די  14
:וממז ישפנ תחקל ילע
:התא יהלא יתרמא הוהי יתחטב ךילע ינאו וט  15
:יפדרמו יביוא-דימ ינליצה יתתע ךדיב זט  16
:ךדסחב ינעישוה ךדבע-לע ךינפ הריאה זי  17
ומדי םיעשר ושבי ךיתארק יכ השובא-לא הוהי חי  18
:לואשל
הואגב קתע קידצ-לע תורבדה רקש יתפש הנמלאת טי  19
:זובו
ךב םיסחל תלעפ ךיאריל תנפצ-רשא ךבוט-בר המ כ  20
:םדא ינב דגנ
הכסב םנפצת שיא יסכרמ ךינפ רתסב םריתסת אכ  21
:תונשל בירמ
:רוצמ ריעב יל ודסח אילפה יכ הוהי ךורב בכ  22
ןכא ךיניע דגנמ יתזרגנ יזפחב יתרמא ינאו גכ  23
:ךילא יעושב ינונחת לוק תעמש
הוהי רצנ םינומא וידיסח-לכ הוהי-תא ובהא דכ  24
:הואג השע רתי-לע םלשמו
:הוהיל םילחימה-לכ םכבבל ץמאיו וקזח הכ  25

בל    32

:האטח יוסכ עשפ-יושנ ירשא ליכשמ דודל א  1
וחורב ןיאו ןוע ול הוהי בשחי אל םדא ירשא ב  2
:הימר
:םויה-לכ יתגאשב ימצע ולב יתשרחה-יכ ג  3
ידשל ךפהנ ךדי ילע דבכת הלילו םמוי יכ ד  4
:הלס ץיק ינברחב
הדוא יתרמא יתיסכ-אל ינועו ךעידוא יתאטח ה  5
:הלס יתאטח ןוע תאשנ התאו הוהיל יעשפ ילע
קר אצמ תעל ךילא דיסח-לכ ללפתי תאז-לע ו  6
:ועיגי אל וילא םיבר םימ ףטשל
ינבבוסת טלפ ינר ינרצת רצמ יל רתס התא ז  7
:הלס
ךילע הצעיא ךלת וז-ךרדב ךרואו ךליכשא ח  8
:יניע
ןסרו-גתמב ןיבה ןיא דרפכ סוסכ ויהת-לא ט  9
:ךילא ברק לב םולבל וידע
דסח הוהיב חטובהו עשרל םיבואכמ םיבר י  10
:ונבבוסי
ונינרהו םיקידצ וליגו הוהיב וחמש אי  11
:בל-ירשי-לכ

גל    33

:הלהת הואנ םירשיל הוהיב םיקידצ וננר א  1
:ול-ורמז רושע לבנב רונכב הוהיל ודוה ב  2
:העורתב ןגנ וביטיה שדח ריש ול-וריש ג  3
:הנומאב והשעמ-לכו הוהי-רבד רשי-יכ ד  4
:ץראה האלמ הוהי דסח טפשמו הקדצ בהא ה  5
:םאבצ-לכ ויפ חורבו ושענ םימש הוהי רבדב ו  6
:תומוהת תורצאב ןתנ םיה ימ דנכ סנכ ז  7
יבשי-לכ ורוגי ונממ ץראה-לכ הוהימ ואריי ח  8
:לבת
:דמעיו הוצ-אוה יהיו רמא אוה יכ ט  9
:םימע תובשחמ אינה םיוג-תצע ריפה הוהי י  10
:רדו רדל ובל תובשחמ דמעת םלועל הוהי תצע אי  11
הלחנל רחב םעה ויהלא הוהי-רשא יוגה ירשא בי  12
:ול
:םדאה ינב-לכ-תא האר הוהי טיבה םימשמ גי  13
:ץראה יבשי-לכ לא חיגשה ותבש-ןוכממ די  14
:םהישעמ-לכ-לא ןיבמה םבל דחי רציה וט  15
לצני-אל רובג ליח-ברב עשונ ךלמה-ןיא זט  16
:חכ-ברב
:טלמי אל וליח ברבו העושתל סוסה רקש זי  17
:ודסחל םילחימל ויארי-לא הוהי ןיע הנה חי  18
:בערב םתויחלו םשפנ תוממ ליצהל טי  19
:אוה וננגמו ונרזע הוהיל התכח ונשפנ כ  20
:ונחטב ושדק םשב יכ ונבל חמשי וב-יכ אכ  21
:ךל ונלחי רשאכ ונילע הוהי ךדסח-יהי בכ  22

דל    34

והשרגיו ךלמיבא ינפל ומעט-תא ותונשב דודל א  1
:ךליו
:יפב ותלהת דימת תע-לכב הוהי-תא הכרבא ב  2
:וחמשיו םיונע ועמשי ישפנ ללהתת הוהיב ג  3
:ודחי ומש הממורנו יתא הוהיל ולדג ד  4
:ינליצה יתורוגמ-לכמו יננעו הוהי-תא יתשרד ה  5
:ורפחי-לא םהינפו ורהנו וילא וטיבה ו  6
:ועישוה ויתורצ-לכמו עמש הוהיו ארק ינע הז ז  7
:םצלחיו ויאריל ביבס הוהי-ךאלמ הנח ח  8
:וב-הסחי רבגה ירשא הוהי בוט-יכ וארו ומעט ט  9
:ויאריל רוסחמ ןיא-יכ וישדק הוהי-תא וארי י  10
ורסחי-אל הוהי ישרדו ובערו ושר םיריפכ אי  11
:בוט-לכ
:םכדמלא הוהי תארי יל-ועמש םינב-וכל בי  12
:בוט תוארל םימי בהא םייח ץפחה שיאה-ימ גי  13
:המרמ רבדמ ךיתפשו ערמ ךנושל רצנ די  14
:והפדרו םולש שקב בוט-השעו ערמ רוס וט  15
:םתעוש-לא וינזאו םיקידצ-לא הוהי יניע זט  16
:םרכז ץראמ תירכהל ער ישעב הוהי ינפ זי  17
:םליצה םתורצ-לכמו עמש הוהיו וקעצ חי  18
:עישוי חור-יאכד-תאו בל-ירבשנל הוהי בורק טי  19
:הוהי ונליצי םלכמו קידצ תוער תובר כ  20
:הרבשנ אל הנהמ תחא ויתומצע-לכ רמש אכ  21
:ומשאי קידצ יאנשו הער עשר תתומת בכ  22
םיסחה-לכ ומשאי אלו וידבע שפנ הוהי הדופ גכ  23
:וב

הל    35

:ימחל-תא םחל יבירי-תא הוהי הביר דודל א  1
:יתרזעב המוקו הנצו ןגמ קזחה ב  2
ישפנל רמא יפדר תארקל רגסו תינח קרהו ג  3
:ינא ךתעשי
ורפחיו רוחא וגסי ישפנ ישקבמ ומלכיו ושבי ד  4
:יתער יבשח
:החוד הוהי ךאלמו חור-ינפל ץמכ ויהי ה  5
:םפדר הוהי ךאלמו תוקלקלחו ךשח םכרד-יהי ו  6
:ישפנל ורפח םנח םתשר תחש יל-ונמט םנח-יכ ז  7
ודכלת ןמט-רשא ותשרו עדי-אל האוש והאובת ח  8
:הב-לפי האושב
:ותעושיב שישת הוהיב ליגת ישפנו ט  9
ינע ליצמ ךומכ ימ הוהי הנרמאת יתומצע לכ י  10
:ולזגמ ןויבאו ינעו ונממ קזחמ
:ינולאשי יתעדי-אל רשא סמח ידע ןומוקי אי  11
:ישפנל לוכש הבוט תחת הער ינומלשי בי  12
ישפנ םוצב יתינע קש ישובל םתולחב ינאו גי  13
:בושת יקיח-לע יתלפתו
:יתוחש רדק םא-לבאכ יתכלהתה יל חאכ-ערכ די  14
אלו םיכנ ילע ופסאנ ופסאנו וחמש יעלצבו וט  15
:ומד-אלו וערק יתעדי
:ומינש ילע קרח גועמ יגעל יפנחב זט  16
םיריפכמ םהיאשמ ישפנ הבישה הארת המכ ינדא זי  17
:יתדיחי
:ךללהא םוצע םעב בר להקב ךדוא חי  18
:ןיע-וצרקי םנח יאנש רקש יביא יל-וחמשי-לא טי  19
תומרמ ירבד ץרא-יעגר לעו ורבדי םולש אל יכ כ  20
:ןובשחי
התאר חאה חאה ורמא םהיפ ילע וביחריו אכ  21
:וניניע
:ינממ קחרת-לא ינדא שרחת-לא הוהי התיאר בכ  22
:יבירל ינדאו יהלא יטפשמל הציקהו הריעה גכ  23
:יל-וחמשי-לאו יהלא הוהי ךקדצכ ינטפש דכ  24
ורמאי-לא ונשפנ חאה םבלב ורמאי-לא הכ  25
:והונעלב
תשב-ושבלי יתער יחמש ודחי ורפחיו ושבי וכ  26
:ילע םילידגמה המלכו
לדגי דימת ורמאיו יקדצ יצפח וחמשיו ונרי זכ  27
:ודבע םולש ץפחה הוהי
:ךתלהת םויה-לכ ךקדצ הגהת ינושלו חכ  28

ול    36

:דודל הוהי-דבעל חצנמל א  1
דגנל םיהלא דחפ-ןיא יבל ברקב עשרל עשפ-םאנ ב  2
:ויניע
:אנשל ונוע אצמל ויניעב וילא קילחה-יכ ג  3
:ביטיהל ליכשהל לדח המרמו ןוא ויפ-ירבד ד  4
ער בוט-אל ךרד-לע בציתי ובכשמ-לע בשחי ןוא ה  5
:סאמי אל
:םיקחש-דע ךתנומא ךדסח םימשהב הוהי ו  6
המהבו-םדא הבר םוהת ךטפשמ לא-יררהכ ךתקדצ ז  7
:הוהי עישות
ךיפנכ לצב םדא ינבו םיהלא ךדסח רקי-המ ח  8
:ןויסחי
:םקשת ךינדע לחנו ךתיב ןשדמ ןיורי ט  9
:רוא-הארנ ךרואב םייח רוקמ ךמע-יכ י  10
:בל-ירשיל ךתקדצו ךיעדיל ךדסח ךשמ אי  11
:ינדנת-לא םיעשר-דיו הואג לגר ינאובת-לא בי  12
:םוק ולכי-אלו וחד ןוא ילעפ ולפנ םש גי  13

זל    37

:הלוע ישעב אנקת-לא םיערמב רחתת-לא דודל א  1
:ןולובי אשד קריכו ולמי הרהמ ריצחכ יכ ב  2
:הנומא הערו ץרא-ןכש בוט-השעו הוהיב חטב ג  3
:ךבל תלאשמ ךל-ןתיו הוהי-לע גנעתהו ד  4
:השעי אוהו וילע חטבו ךכרד הוהי-לע לוג ה  5
:םירהצכ ךטפשמו ךקדצ רואכ איצוהו ו  6
וכרד חילצמב רחתת-לא ול ללוחתהו הוהיל םוד ז  7
:תומזמ השע שיאב
:ערהל-ךא רחתת-לא המח בזעו ףאמ ףרה ח  8
:ץרא-ושריי המה הוהי יוקו ןותרכי םיערמ-יכ ט  9
ומוקמ-לע תננובתהו עשר ןיאו טעמ דועו י  10
:ונניאו
:םולש בר-לע וגנעתהו ץרא-ושריי םיונעו אי  11
:וינש וילע קרחו קידצל עשר םמז בי  12
:ומוי אבי-יכ האר-יכ ול-קחשי ינדא גי  13
ינע ליפהל םתשק וכרדו םיעשר וחתפ ברח די  14
:ךרד-ירשי חובטל ןויבאו
:הנרבשת םתותשקו םבלב אובת םברח וט  15
:םיבר םיעשר ןומהמ קידצל טעמ-בוט זט  16
םיקידצ ךמוסו הנרבשת םיעשר תועורז יכ זי  17
:הוהי
:היהת םלועל םתלחנו םמימת ימי הוהי עדוי חי  18
:ועבשי ןובער ימיבו הער תעב ושבי-אל טי  19
ולכ םירכ רקיכ הוהי יביאו ודבאי םיעשר יכ כ  20
:ולכ ןשעב
:ןתונו ןנוח קידצו םלשי אלו עשר הול אכ  21
:ותרכי ויללקמו ץרא ושריי ויכרבמ יכ בכ  22
:ץפחי וכרדו וננוכ רבג-ידעצמ הוהימ גכ  23
:ודי ךמוס הוהי-יכ לטוי-אל לפי-יכ דכ  24
בזענ קידצ יתיאר-אלו יתנקז-םג יתייה רענ הכ  25
:םחל-שקבמ וערזו
:הכרבל וערזו הולמו ןנוח םויה-לכ וכ  26
:םלועל ןכשו בוט-השעו ערמ רוס זכ  27
וידיסח-תא בזעי-אלו טפשמ בהא הוהי יכ חכ  28
:תרכנ םיעשר ערזו ורמשנ םלועל
:הילע דעל ונכשיו ץרא-ושריי םיקידצ טכ  29
:טפשמ רבדת ונושלו המכח הגהי קידצ-יפ ל  30
:וירשא דעמת אל ובלב ויהלא תרות אל  31
:ותימהל שקבמו קידצל עשר הפוצ בל  32
:וטפשהב ונעישרי אלו ודיב ונבזעי-אל הוהי גל  33
ץרא תשרל ךממוריו וכרד רמשו הוהי-לא הוק דל  34
:הארת םיעשר תרכהב
:ןנער חרזאכ הרעתמו ץירע עשר יתיאר הל  35
:אצמנ אלו והשקבאו ונניא הנהו רבעיו ול  36
:םולש שיאל תירחא-יכ רשי הארו םת-רמש זל  37
:התרכנ םיעשר תירחא ודחי ודמשנ םיעשפו חל  38
:הרצ תעב םזועמ הוהימ םיקידצ תעושתו טל  39
םעישויו םיעשרמ םטלפי םטלפיו הוהי םרזעיו מ  40
:וב וסח-יכ

חל    38

:ריכזהל דודל רומזמ א  1
:ינרסית ךתמחבו ינחיכות ךפצקב-לא הוהי ב  2
:ךדי ילע תחנתו יב ותחנ ךיצח-יכ ג  3
ימצעב םולש-ןיא ךמעז ינפמ ירשבב םתמ-ןיא ד  4
:יתאטח ינפמ
:ינממ ודבכי דבכ אשמכ ישאר ורבע יתנוע יכ ה  5
:יתלוא ינפמ יתרובח וקמנ ושיאבה ו  6
:יתכלה רדק םויה-לכ דאמ-דע יתחש יתיוענ ז  7
:ירשבב םתמ ןיאו הלקנ ואלמ ילסכ-יכ ח  8
:יבל תמהנמ יתגאש דאמ-דע יתיכדנו יתוגופנ ט  9
:הרתסנ-אל ךממ יתחנאו יתואת-לכ ךדגנ ינדא י  10
ןיא םה-םג יניע-רואו יחכ ינבזע רחרחס יבל אי  11
:יתא
קחרמ יבורקו ודמעי יעגנ דגנמ יערו יבהא בי  12
:ודמע
תווה ורבד יתער ישרדו ישפנ ישקבמ ושקניו גי  13
:וגהי םויה-לכ תומרמו
:ויפ-חתפי אל םלאכו עמשא אל שרחכ ינאו די  14
:תוחכות ויפב ןיאו עמש-אל רשא שיאכ יהאו וט  15
:יהלא ינדא הנעת התא יתלחוה הוהי ךל-יכ זט  16
ילע ילגר טומב יל-וחמשי-ןפ יתרמא-יכ זי  17
:ולידגה
:דימת ידגנ יבואכמו ןוכנ עלצל ינא-יכ חי  18
:יתאטחמ גאדא דיגא ינוע-יכ טי  19
:רקש יאנש וברו ומצע םייח יביאו כ  20
תחת ינונטשי הבוט תחת הער ימלשמו אכ  21
:בוט-יפודר
:ינממ קחרת-לא יהלא הוהי ינבזעת-לא בכ  22
:יתעושת ינדא יתרזעל השוח גכ  23

טל    39

:דודל רומזמ ןותידיל חצנמל א  1
יפל הרמשא ינושלב אוטחמ יכרד הרמשא יתרמא ב  2
:ידגנל עשר דעב םוסחמ
:רכענ יבאכו בוטמ יתישחה הימוד יתמלאנ ג  3
יתרבד שא-רעבת יגיגהב יברקב יבל-םח ד  4
:ינושלב
העדא איה-המ ימי תדמו יצק הוהי ינעידוה ה  5
:ינא לדח-המ
ךא ךדגנ ןיאכ ידלחו ימי התתנ תוחפט הנה ו  6
:הלס בצנ םדא-לכ לבה-לכ
רבצי ןוימהי לבה-ךא שיא-ךלהתי םלצב-ךא ז  7
:םפסא-ימ עדי-אלו
:איה ךל יתלחות ינדא יתיוק-המ התעו ח  8
:ינמישת-לא לבנ תפרח ינליצה יעשפ-לכמ ט  9
:תישע התא יכ יפ-חתפא אל יתמלאנ י  10
:יתילכ ינא ךדי תרגתמ ךעגנ ילעמ רסה אי  11
ודומח שעכ סמתו שיא תרסי ןוע-לע תוחכותב בי  12
:הלס םדא-לכ לבה ךא
יתעמד-לא הניזאה יתעושו הוהי יתלפת-העמש גי  13
:יתובא-לככ בשות ךמע יכנא רג יכ שרחת-לא
:ינניאו ךלא םרטב הגילבאו ינממ עשה די  14

מ    40

:רומזמ דודל חצנמל א  1
:יתעוש עמשיו ילא טיו הוהי יתיוק הוק ב  2
עלס-לע םקיו ןויה טיטמ ןואש רובמ ינלעיו ג  3
:ירשא ןנוכ ילגר
םיבר וארי וניהלאל הלהת שדח ריש יפב ןתיו ד  4
:הוהיב וחטביו וארייו
הנפ-אלו וחטבמ הוהי םש-רשא רבגה ירשא ה  5
:בזכ יטשו םיבהר-לא
ךיתבשחמו ךיתאלפנ יהלא הוהי התא תישע תובר ו  6
ומצע הרבדאו הדיגא ךילא ךרע ןיא ונילא
:רפסמ
הלוע יל תירכ םינזא תצפח-אל החנמו חבז ז  7
:תלאש אל האטחו
:ילע בותכ רפס-תלגמב יתאב-הנה יתרמא זא ח  8
:יעמ ךותב ךתרותו יתצפח יהלא ךנוצר-תושעל ט  9
הוהי אלכא אל יתפש הנה בר להקב קדצ יתרשב י  10
:תעדי התא
ךתעושתו ךתנומא יבל ךותב יתיסכ-אל ךתקדצ אי  11
:בר להקל ךתמאו ךדסח יתדחכ-אל יתרמא
ךתמאו ךדסח ינממ ךימחר אלכת-אל הוהי התא בי  12
:ינורצי דימת
ינוגישה רפסמ ןיא-דע תוער ילע-ופפא יכ גי  13
ישאר תורעשמ ומצע תוארל יתלכי-אלו יתנוע
:ינבזע יבלו
:השוח יתרזעל הוהי ינליצהל הוהי הצר די  14
וגסי התופסל ישפנ ישקבמ דחי ורפחיו ושבי וט  15
:יתער יצפח ומלכיו רוחא
:חאה חאה יל םירמאה םתשב בקע-לע ומשי זט  16
דימת ורמאי ךישקבמ-לכ ךב וחמשיו ושישי זי  17
:ךתעושת יבהא הוהי לדגי
יתרזע יל בשחי ינדא ןויבאו ינע ינאו חי  18
:רחאת-לא יהלא התא יטלפמו

אמ    41

:דודל רומזמ חצנמל א  1
:הוהי והטלמי הער םויב לד-לא ליכשמ ירשא ב  2
והנתת-לאו ץראב רשאי והיחיו והרמשי הוהי ג  3
:ויביא שפנב
תכפה ובכשמ-לכ יוד שרע-לע ונדעסי הוהי ד  4
:וילחב
יתאטח-יכ ישפנ האפר יננח הוהי יתרמא-ינא ה  5
:ךל
:ומש דבאו תומי יתמ יל ער ורמאי יביוא ו  6
ול ןוא-ץבקי ובל רבדי אוש תוארל אב-םאו ז  7
:רבדי ץוחל אצי
:יל הער ובשחי ילע יאנש-לכ ושחלתי ילע דחי ח  8
ףיסוי-אל בכש רשאו וב קוצי לעילב-רבד ט  9
:םוקל
ימחל לכוא וב יתחטב-רשא ימולש שיא-םג י  10
:בקע ילע לידגה
:םהל המלשאו ינמיקהו יננח הוהי התאו אי  11
יביא עירי-אל יכ יב תצפח-יכ יתעדי תאזב בי  12
:ילע
:םלועל ךינפל ינביצתו יב תכמת ימתב ינאו גי  13
םלועה דעו םלועהמ לארשי יהלא הוהי ךורב די  14
:ןמאו ןמא

במ    42

:חרק-ינבל ליכשמ חצנמל א  1
ךילא גרעת ישפנ ןכ םימ-יקיפא-לע גרעת ליאכ ב  2
:םיהלא
האראו אובא יתמ יח לאל םיהלאל ישפנ האמצ ג  3
:םיהלא ינפ
ילא רמאב הלילו םמוי םחל יתעמד יל-התיה ד  4
:ךיהלא היא םויה-לכ
ךסב רבעא יכ ישפנ ילע הכפשאו הרכזא הלא ה  5
ןומה הדותו הנר-לוקב םיהלא תיב-דע םדדא
:גגוח
םיהלאל יליחוה ילע ימהתו ישפנ יחחותשת-המ ו  6
:וינפ תועושי ונדוא דוע-יכ
ץראמ ךרכזא ןכ-לע חחותשת ישפנ ילע יהלא ז  7
:רעצמ רהמ םינומרחו ןדרי
ךירבשמ-לכ ךירונצ לוקל ארוק םוהת-לא-םוהת ח  8
:ורבע ילע ךילגו
הלפת ימע הריש הלילבו ודסח הוהי הוצי םמוי ט  9
:ייח לאל
ךלא רדק-המל ינתחכש המל יעלס לאל הרמוא י  10
:ביוא ץחלב
ילא םרמאב יררוצ ינופרח יתומצעב חצרב אי  11
:ךיהלא היא םויה-לכ
יליחוה ילע ימהת-המו ישפנ יחחותשת-המ בי  12
:יהלאו ינפ תעושי ונדוא דוע-יכ םיהלאל

גמ    43

דיסח-אל יוגמ יביר הבירו םיהלא ינטפש א  1
:ינטלפת הלועו המרמ-שיאמ
רדק-המל ינתחנז המל יזועמ יהלא התא-יכ ב  2
:ביוא ץחלב ךלהתא
ינואיבי ינוחני המה ךתמאו ךרוא-חלש ג  3
:ךיתונכשמ-לאו ךשדק-רה-לא
יליג תחמש לא-לא םיהלא חבזמ-לא האובאו ד  4
:יהלא םיהלא רונכב ךדואו
יליחוה ילע ימהת-המו ישפנ יחחותשת-המ ה  5
:יהלאו ינפ תעושי ונדוא דוע-יכ םיהלאל

דמ    44

:ליכשמ חרק-ינבל חצנמל א  1
לעפ ונל-ורפס וניתובא ונעמש ונינזאב םיהלא ב  2
:םדק ימיב םהימיב תלעפ
םימאל ערת םעטתו תשרוה םיוג ךדי התא ג  3
:םחלשתו
העישוה-אל םעורזו ץרא ושרי םברחב אל יכ ד  4
:םתיצר יכ ךינפ רואו ךעורזו ךנימי-יכ ומל
:בקעי תועושי הוצ םיהלא יכלמ אוה-התא ה  5
:ונימק סובנ ךמשב חגננ ונירצ ךב ו  6
:ינעישות אל יברחו חטבא יתשקב אל יכ ז  7
:תושיבה וניאנשמו ונירצמ ונתעשוה יכ ח  8
הדונ םלועל ךמשו םויה-לכ ונללה םיהלאב ט  9
:הלס
:וניתואבצב אצת-אלו ונמילכתו תחנז-ףא י  10
:ומל וסש וניאנשמו רצ-ינמ רוחא ונבישת אי  11
:ונתירז םיוגבו לכאמ ןאצכ וננתת בי  12
:םהיריחמב תיבר-אלו ןוה-אלב ךמע-רכמת גי  13
:וניתוביבסל סלקו געל ונינכשל הפרח ונמישת די  14
:םימא-לב שאר-דונמ םיוגב לשמ ונמישת וט  15
:ינתסכ ינפ תשבו ידגנ יתמלכ םויה-לכ זט  16
:םקנתמו ביוא ינפמ ףדגמו ףרחמ לוקמ זי  17
ונרקש-אלו ךונחכש אלו ונתאב תאז-לכ חי  18
:ךתירבב
:ךחרא ינמ ונירשא טתו ונבל רוחא גוסנ-אל טי  19
:תומלצב ונילע סכתו םינת םוקמב ונתיכד יכ כ  20
:רז לאל וניפכ שרפנו וניהלא םש ונחכש-םא אכ  21
:בל תומלעת עדי אוה-יכ תאז-רקחי םיהלא אלה בכ  22
:החבט ןאצכ ונבשחנ םויה-לכ ונגרה ךילע-יכ גכ  23
:חצנל חנזת-לא הציקה ינדא ןשית המל הרוע דכ  24
:ונצחלו ונינע חכשת ריתסת ךינפ-המל הכ  25
:וננטב ץראל הקבד ונשפנ רפעל החש יכ וכ  26
:ךדסח ןעמל ונדפו ונל התרזע המוק זכ  27

המ    45

:תדידי ריש ליכשמ חרק-ינבל םינשש-לע חצנמל א  1
ינושל ךלמל ישעמ ינא רמא בוט רבד יבל שחר ב  2
:ריהמ רפוס טע
ןכ-לע ךיתותפשב ןח קצוה םדא ינבמ תיפיפי ג  3
:םלועל םיהלא ךכרב
:ךרדהו ךדוה רובג ךרי-לע ךברח-רוגח ד  4
ךרותו קדצ-הונעו תמא-רבד-לע בכר חלצ ךרדהו ה  5
:ךנימי תוארונ
יביוא בלב ולפי ךיתחת םימע םינונש ךיצח ו  6
:ךלמה
:ךתוכלמ טבש רשימ טבש דעו םלוע םיהלא ךאסכ ז  7
םיהלא ךחשמ ןכ-לע עשר אנשתו קדצ תבהא ח  8
:ךירבחמ ןושש ןמש ךיהלא
ןש ילכיה-ןמ ךיתדגב-לכ תועיצק תולהאו-רמ ט  9
:ךוחמש ינמ
םתכב ךנימיל לגש הבצנ ךיתורקיב םיכלמ תונב י  10
:ריפוא
תיבו ךמע יחכשו ךנזא יטהו יארו תב-יעמש אי  11
:ךיבא
:ול-יוחתשהו ךינדא אוה-יכ ךיפי ךלמה ואתיו בי  12
:םע ירישע ולחי ךינפ החנמב רצ-תבו גי  13
:השובל בהז תוצבשממ המינפ ךלמ-תב הדובכ-לכ די  14
היתוער הירחא תולותב ךלמל לבות תומקרל וט  15
:ךל תואבומ
:ךלמ לכיהב הניאבת ליגו תחמשב הנלבות זט  16
םירשל ומתישת ךינב ויהי ךיתבא תחת זי  17
:ץראה-לכב
ךדוהי םימע ןכ-לע רדו רד-לכב ךמש הריכזא חי  18
:דעו םלעל

ומ    46

:ריש תומלע-לע חרק-ינבל חצנמל א  1
:דאמ אצמנ תורצב הרזע זעו הסחמ ונל םיהלא ב  2
בלב םירה טומבו ץרא רימהב ארינ-אל ןכ-לע ג  3
:םימי
:הלס ותואגב םירה-ושערי וימימ ורמחי ומהי ד  4
ינכשמ שדק םיהלא-ריע וחמשי ויגלפ רהנ ה  5
:ןוילע
תונפל םיהלא הרזעי טומת-לב הברקב םיהלא ו  6
:רקב
:ץרא גומת ולוקב ןתנ תוכלממ וטמ םיוג ומה ז  7
:הלס בקעי יהלא ונל-בגשמ ונמע תואבצ הוהי ח  8
:ץראב תומש םש-רשא הוהי תולעפמ וזח-וכל ט  9
ץצקו רבשי תשק ץראה הצק-דע תומחלמ תיבשמ י  10
:שאב ףרשי תולגע תינח
םורא םיוגב םורא םיהלא יכנא-יכ ועדו ופרה אי  11
:ץראב
:הלס בקעי יהלא ונל-בגשמ ונמע תואבצ הוהי בי  12

זמ    47

:רומזמ חרק-ינבל חצנמל א  1
:הנר לוקב םיהלאל ועירה ףכ-ועקת םימעה-לכ ב  2
:ץראה-לכ-לע לודג ךלמ ארונ ןוילע הוהי-יכ ג  3
:ונילגר תחת םימאלו וניתחת םימע רבדי ד  4
בהא-רשא בקעי ןואג תא ונתלחנ-תא ונל-רחבי ה  5
:הלס
:רפוש לוקב הוהי העורתב םיהלא הלע ו  6
:ורמז ונכלמל ורמז ורמז םיהלא ורמז ז  7
:ליכשמ ורמז םיהלא ץראה-לכ ךלמ יכ ח  8
:ושדק אסכ-לע בשי םיהלא םיוג-לע םיהלא ךלמ ט  9
םיהלאל יכ םהרבא יהלא םע ופסאנ םימע יבידנ י  10
:הלענ דאמ ץרא-ינגמ

חמ    48

:חרק-ינבל רומזמ ריש א  1
:ושדק-רה וניהלא ריעב דאמ ללהמו הוהי לודג ב  2
ןופצ יתכרי ןויצ-רה ץראה-לכ שושמ ףונ הפי ג  3
:בר ךלמ תירק
:בגשמל עדונ היתונמראב םיהלא ד  4
:ודחי ורבע ודעונ םיכלמה הנה-יכ ה  5
:וזפחנ ולהבנ והמת ןכ ואר המה ו  6
:הדלויכ ליח םש םתזחא הדער ז  7
:שישרת תוינא רבשת םידק חורב ח  8
ריעב תואבצ הוהי-ריעב וניאר ןכ ונעמש רשאכ ט  9
:הלס םלוע-דע הננוכי םיהלא וניהלא
:ךלכיה ברקב ךדסח םיהלא ונימד י  10
האלמ קדצ ץרא-יוצק-לע ךתלהת ןכ םיהלא ךמשכ אי  11
:ךנימי
ןעמל הדוהי תונב הנלגת ןויצ-רה חמשי בי  12
:ךיטפשמ
:הילדגמ ורפס הופיקהו ןויצ ובס גי  13
ורפסת ןעמל היתונמרא וגספ הליחל םכבל ותיש די  14
:ןורחא רודל
ונגהני אוה דעו םלוע וניהלא םיהלא הז יכ וט  15
:תומ-לע

טמ    49

:רומזמ חרק-ינבל חצנמל א  1
:דלח יבשי-לכ וניזאה םימעה-לכ תאז-ועמש ב  2
:ןויבאו רישע דחי שיא-ינב-םג םדא ינב-םג ג  3
:תונובת יבל תוגהו תומכח רבדי יפ ד  4
:יתדיח רונכב חתפא ינזא לשמל הטא ה  5
:ינבוסי יבקע ןוע ער ימיב אריא המל ו  6
:וללהתי םרשע ברבו םליח-לע םיחטבה ז  7
:ורפכ םיהלאל ןתי-אל שיא הדפי הדפ-אל חא ח  8
:םלועל לדחו םשפנ ןוידפ רקיו ט  9
:תחשה הארי אל חצנל דוע-יחיו י  10
ודבאי רעבו ליסכ דחי ותומי םימכח הארי יכ אי  11
:םליח םירחאל ובזעו
וארק רדו רדל םתנכשמ םלועל ומיתב םברק בי  12
:תומדא ילע םתומשב
:ומדנ תומהבכ לשמנ ןילי-לב רקיב םדאו גי  13
:הלס וצרי םהיפב םהירחאו ומל לסכ םכרד הז די  14
םירשי םב ודריו םערי תומ ותש לואשל ןאצכ וט  15
:ול לבזמ לואש תולבל םריצו רקבל
ינחקי יכ לואש-דימ ישפנ הדפי םיהלא-ךא זט  16
:הלס
:ותיב דובכ הברי-יכ שיא רשעי-יכ ארית-לא זי  17
:ודובכ וירחא דרי-אל לכה חקי ותומב אל יכ חי  18
:ךל ביטית-יכ ךדויו ךרבי וייחב ושפנ-יכ טי  19
:רוא-וארי אל חצנ-דע ויתובא רוד-דע אובת כ  20
:ומדנ תומהבכ לשמנ ןיבי אלו רקיב םדא אכ  21

נ    50

ץרא-ארקיו רבד הוהי םיהלא לא ףסאל רומזמ א  1
:ואבמ-דע שמש-חרזממ
:עיפוה םיהלא יפי-ללכמ ןויצמ ב  2
לכאת וינפל-שא שרחי-לאו וניהלא אבי ג  3
:דאמ הרעשנ ויביבסו
:ומע ןידל ץראה-לאו לעמ םימשה-לא ארקי ד  4
:חבז-ילע יתירב יתרכ ידיסח יל-ופסא ה  5
:הלס אוה טפש םיהלא-יכ וקדצ םימש ודיגיו ו  6
םיהלא ךב הדיעאו לארשי הרבדאו ימע העמש ז  7
:יכנא ךיהלא
:דימת ידגנל ךיתלועו ךחיכוא ךיחבז-לע אל ח  8
:םידותע ךיתאלכממ רפ ךתיבמ חקא-אל ט  9
:ףלא-יררהב תומהב רעי-ותיח-לכ יל-יכ י  10
:ידמע ידש זיזו םירה ףוע-לכ יתעדי אי  11
:האלמו לבת יל-יכ ךל רמא-אל בערא-םא בי  12
:התשא םידותע םדו םיריבא רשב לכואה גי  13
:ךירדנ ןוילעל םלשו הדות םיהלאל חבז די  14
:ינדבכתו ךצלחא הרצ םויב ינארקו וט  15
אשתו יקח רפסל ךל-המ םיהלא רמא עשרלו זט  16
:ךיפ-ילע יתירב
:ךירחא ירבד ךלשתו רסומ תאנש התאו זי  17
:ךקלח םיפאנמ םעו ומע ץרתו בנג תיאר-םא חי  18
:המרמ דימצת ךנושלו הערב תחלש ךיפ טי  19
:יפד-ןתת ךמא-ןבב רבדת ךיחאב בשת כ  20
ךומכ היהא-תויה תימד יתשרחהו תישע הלא אכ  21
:ךיניעל הכרעאו ךחיכוא
:ליצמ ןיאו ףרטא-ןפ הולא יחכש תאז אנ-וניב בכ  22
עשיב ונארא ךרד םשו יננדבכי הדות חבז גכ  23
:םיהלא

אנ    51

:דודל רומזמ חצנמל א  1
:עבש-תב-לא אב-רשאכ איבנה ןתנ וילא-אובב ב  2
:יעשפ החמ ךימחר ברכ ךדסחכ םיהלא יננח ג  3
:ינרהט יתאטחמו ינועמ ינסבכ הברה ד  4
:דימת ידגנ יתאטחו עדא ינא יעשפ-יכ ה  5
ןעמל יתישע ךיניעב ערהו יתאטח ךדבל ךל ו  6
:ךטפשב הכזת ךרבדב קדצת
:ימא ינתמחי אטחבו יתללוח ןוועב-ןה ז  7
:ינעידות המכח םתסבו תוחטב תצפח תמא-ןה ח  8
:ןיבלא גלשמו ינסבכת רהטאו בוזאב ינאטחת ט  9
:תיכד תומצע הנלגת החמשו ןושש ינעימשת י  10
:החמ יתנוע-לכו יאטחמ ךינפ רתסה אי  11
שדח ןוכנ חורו םיהלא יל-ארב רוהט בל בי  12
:יברקב
:ינממ חקת-לא ךשדק חורו ךינפלמ ינכילשת-לא גי  13
:ינכמסת הבידנ חורו ךעשי ןושש יל הבישה די  14
:ובושי ךילא םיאטחו ךיכרד םיעשפ הדמלא וט  15
ןנרת יתעושת יהלא םיהלא םימדמ ינליצה זט  16
:ךתקדצ ינושל
:ךתלהת דיגי יפו חתפת יתפש ינדא זי  17
:הצרת אל הלוע הנתאו חבז ץפחת-אל יכ חי  18
םיהלא הכדנו רבשנ-בל הרבשנ חור םיהלא יחבז טי  19
:הזבת אל
:םלשורי תומוח הנבת ןויצ-תא ךנוצרב הביטיה כ  20
ולעי זא לילכו הלוע קדצ-יחבז ץפחת זא אכ  21
:םירפ ךחבזמ-לע

בנ    52

:דודל ליכשמ חצנמל א  1
אב ול רמאיו לואשל דגיו ימדאה גאוד אובב ב  2
:ךלמיחא תיב-לא דוד
:םויה-לכ לא דסח רובגה הערב ללהתת-המ ג  3
:הימר השע שטלמ רעתכ ךנושל בשחת תווה ד  4
:הלס קדצ רבדמ רקש בוטמ ער תבהא ה  5
:המרמ ןושל עלב-ירבד-לכ תבהא ו  6
ךשרשו להאמ ךחסיו ךתחי חצנל ךצתי לא-םג ז  7
:הלס םייח ץראמ
:וקחשי וילעו וארייו םיקידצ ואריו ח  8
ברב חטביו וזועמ םיהלא םישי אל רבגה הנה ט  9
:ותוהב זעי ורשע
יתחטב םיהלא תיבב ןנער תיזכ ינאו י  10
:דעו םלוע םיהלא-דסחב
דגנ בוט-יכ ךמש הוקאו תישע יכ םלועל ךדוא אי  11
:ךידיסח

גנ    53

:דודל ליכשמ תלחמ-לע חצנמל א  1
וביעתהו ותיחשה םיהלא ןיא ובלב לבנ רמא ב  2
:בוט-השע ןיא לוע
שיה תוארל םדא ינב-לע ףיקשה םימשמ םיהלא ג  3
:םיהלא-תא שרד ליכשמ
ןיא בוט-השע ןיא וחלאנ ודחי גס ולכ ד  4
:דחא-םג
םחל ולכא ימע ילכא ןוא ילעפ ועדי אלה ה  5
:וארק אל םיהלא
רזפ םיהלא-יכ דחפ היה-אל דחפ-ודחפ םש ו  6
:םסאמ םיהלא-יכ התשבה ךנח תומצע
תובש םיהלא בושב לארשי תועשי ןויצמ ןתי ימ ז  7
:לארשי חמשי בקעי לגי ומע

דנ    54

:דודל ליכשמ תניגנב חצנמל א  1
רתתסמ דוד אלה לואשל ורמאיו םיפיזה אובב ב  2
:ונמע
:יננידת ךתרובגבו ינעישוה ךמשב םיהלא ג  3
:יפ-ירמאל הניזאה יתלפת עמש םיהלא ד  4
ומש אל ישפנ ושקב םיצירעו ילע ומק םירז יכ ה  5
:הלס םדגנל םיהלא
:ישפנ יכמסב ינדא יל רזע םיהלא הנה ו  6
:םתימצה ךתמאב יררשל ערה בושי ז  7
:בוט-יכ הוהי ךמש הדוא ךל-החבזא הבדנב ח  8
:יניע התאר יביאבו ינליצה הרצ-לכמ יכ ט  9

הנ    55

:דודל ליכשמ תניגנב חצנמל א  1
:יתנחתמ םלעתת-לאו יתלפת םיהלא הניזאה ב  2
:המיהאו יחישב דירא יננעו יל הבישקה ג  3
ןוא ילע וטימי-יכ עשר תקע ינפמ ביוא לוקמ ד  4
:ינומטשי ףאבו
:ילע ולפנ תומ תומיאו יברקב ליחי יבל ה  5
:תוצלפ ינסכתו יב אבי דערו הארי ו  6
:הנכשאו הפועא הנויכ רבא יל-ןתי-ימ רמאו ז  7
:הלס רבדמב ןילא דדנ קיחרא הנה ח  8
:רעסמ העס חורמ יל טלפמ השיחא ט  9
בירו סמח יתיאר-יכ םנושל גלפ ינדא עלב י  10
:ריעב
למעו ןואו היתמוח-לע הבבוסי הלילו םמוי אי  11
:הברקב
:המרמו ךת הבחרמ שימי-אלו הברקב תווה בי  12
ילע יאנשמ-אל אשאו ינפרחי ביוא-אל יכ גי  13
:ונממ רתסאו לידגה
:יעדימו יפולא יכרעכ שונא התאו די  14
:שגרב ךלהנ םיהלא תיבב דוס קיתמנ ודחי רשא וט  15
תוער-יכ םייח לואש ודרי ומילע תומישי זט  16
:םברקב םרוגמב
:ינעישוי הוהיו ארקא םיהלא-לא ינא זי  17
:ילוק עמשיו המהאו החישא םירהצו רקבו ברע חי  18
ויה םיברב-יכ יל-ברקמ ישפנ םולשב הדפ טי  19
:ידמע
ןיא רשא הלס םדק בשיו םנעיו לא עמשי כ  20
:םיהלא וארי אלו ומל תופילח
:ותירב ללח וימלשב וידי חלש אכ  21
ןמשמ וירבד וכר ובל-ברקו ויפ תאמחמ וקלח בכ  22
:תוחתפ המהו
ןתי-אל ךלכלכי אוהו ךבהי הוהי-לע ךלשה גכ  23
:קידצל טומ םלועל
םימד ישנא תחש ראבל םדרות םיהלא התאו דכ  24
:ךב-חטבא ינאו םהימי וצחי-אל המרמו

ונ    56

זחאב םתכמ דודל םיקחר םלא תנוי-לע חצנמל א  1
:תגב םיתשלפ ותא
םחל םויה-לכ שונא ינפאש-יכ םיהלא יננח ב  2
:ינצחלי
יל םימחל םיבר-יכ םויה-לכ יררוש ופאש ג  3
:םורמ
:חטבא ךילא ינא אריא םוי ד  4
אריא אל יתחטב םיהלאב ורבד ללהא םיהלאב ה  5
:יל רשב השעי-המ
:ערל םתבשחמ-לכ ילע ובצעי ירבד םויה-לכ ו  6
ווק רשאכ ורמשי יבקע המה וניפצי ורוגי ז  7
:ישפנ
:םיהלא דרוה םימע ףאב ומל-טלפ ןוא-לע ח  8
אלה ךדאנב יתעמד המיש התא התרפס ידנ ט  9
:ךתרפסב
יתעדי-הז ארקא םויב רוחא יביוא ובושי זא י  10
:יל םיהלא-יכ
:רבד ללהא הוהיב רבד ללהא םיהלאב אי  11
:יל םדא השעי-המ אריא אל יתחטב םיהלאב בי  12
:ךל תדות םלשא ךירדנ םיהלא ילע גי  13
ךלהתהל יחדמ ילגר אלה תוממ ישפנ תלצה יכ די  14
:םייחה רואב םיהלא ינפל

זנ    57

לואש-ינפמ וחרבב םתכמ דודל תחשת-לא חצנמל א  1
:הרעמב
ישפנ היסח ךב יכ יננח םיהלא יננח ב  2
:תווה רבעי דע הסחא ךיפנכ-לצבו
:ילע רמג לאל ןוילע םיהלאל ארקא ג  3
חלשי הלס יפאש ףרח ינעישויו םימשמ חלשי ד  4
:ותמאו ודסח םיהלא
םהינש םדא-ינב םיטהל הבכשא םאבל ךותב ישפנ ה  5
:הדח ברח םנושלו םיצחו תינח
:ךדובכ ץראה-לכ לע םיהלא םימשה-לע המור ו  6
החיש ינפל ורכ ישפנ ףפכ ימעפל וניכה תשר ז  7
:הלס הכותב ולפנ
:הרמזאו הרישא יבל ןוכנ םיהלא יבל ןוכנ ח  8
:רחש הריעא רונכו לבנה הרוע ידובכ הרוע ט  9
:םימא-לב ךרמזא ינדא םימעב ךדוא י  10
:ךתמא םיקחש-דעו ךדסח םימש-דע לדג-יכ אי  11
:ךדובכ ץראה-לכ לע םיהלא םימש-לע המור בי  12

חנ    58

:םתכמ דודל תחשת-לא חצנמל א  1
ינב וטפשת םירשימ ןורבדת קדצ םלא םנמאה ב  2
:םדא
םכידי סמח ץראב ןולעפת תלוע בלב-ףא ג  3
:ןוסלפת
:בזכ ירבד ןטבמ ועת םחרמ םיעשר ורז ד  4
םטאי שרח ןתפ-ומכ שחנ-תמח תומדכ ומל-תמח ה  5
:ונזא
:םכחמ םירבח רבוח םישחלמ לוקל עמשי-אל רשא ו  6
ץתנ םיריפכ תועתלמ ומיפב ומינש-סרה םיהלא ז  7
:הוהי
ומכ וצח ךרדי ומל-וכלהתי םימ-ומכ וסאמי ח  8
:וללמתי
:שמש וזח-לב תשא לפנ ךלהי סמת לולבש ומכ ט  9
ןורח-ומכ יח-ומכ דטא םכיתריס וניבי םרטב י  10
:ונרעשי
םדב ץחרי וימעפ םקנ הזח-יכ קידצ חמשי אי  11
:עשרה
םיטפש םיהלא-שי ךא קידצל ירפ-ךא םדא רמאיו בי  12
:ץראב

טנ    59

ורמשיו לואש חלשב םתכמ דודל תחשת-לא חצנמל א  1
:ותימהל תיבה-תא
:ינבגשת יממוקתממ יהלא יביאמ ינליצה ב  2
:ינעישוה םימד ישנאמו ןוא ילעפמ ינליצה ג  3
יעשפ-אל םיזע ילע ורוגי ישפנל וברא הנה יכ ד  4
:הוהי יתאטח-אלו
:הארו יתארקל הרוע וננוכיו ןוצורי ןוע-ילב ה  5
הציקה לארשי יהלא תואבצ םיהלא-הוהי התאו ו  6
:הלס ןוא ידגב-לכ ןחת-לא םיוגה-לכ דקפל
:ריע ובבוסיו בלככ ומהי ברעל ובושי ז  7
ימ-יכ םהיתותפשב תוברח םהיפב ןועיבי הנה ח  8
:עמש
:םיוג-לכל געלת ומל-קחשת הוהי התאו ט  9
:יבגשמ םיהלא-יכ הרמשא ךילא וזע י  10
:יררשב ינארי םיהלא ינמדקי ודסח יהלא אי  11
ךליחב ומעינה ימע וחכשי-ןפ םגרהת-לא בי  12
:ינדא וננגמ ומדירוהו
הלאמו םנואגב ודכליו ומיתפש-רבד ומיפ-תאטח גי  13
:ורפסי שחכמו
לשמ םיהלא-יכ ועדיו ומניאו הלכ המחב הלכ די  14
:הלס ץראה יספאל בקעיב
:ריע ובבוסיו בלככ ומהי ברעל ובושיו וט  15
:וניליו ועבשי אל-םא לכאל ןועוני המה זט  16
תייה-יכ ךדסח רקבל ןנראו ךזע רישא ינאו זי  17
:יל-רצ םויב סונמו יל בגשמ
:ידסח יהלא יבגשמ םיהלא-יכ הרמזא ךילא יזע חי  18

ס    60

:דמלל דודל םתכמ תודע ןשוש-לע חצנמל א  1
בשיו הבוצ םרא-תאו םירהנ םרא תא ותוצהב ב  2
:ףלא רשע םינש חלמ-איגב םודא-תא ךיו באוי
:ונל בבושת תפנא ונתצרפ ונתחנז םיהלא ג  3
:הטמ-יכ הירבש הפר התמצפ ץרא התשערה ד  4
:הלערת ןיי ונתיקשה השק ךמע התיארה ה  5
:הלס טשק ינפמ ססונתהל סנ ךיאריל התתנ ו  6
:וננעו ךנימי העישוה ךידידי ןוצלחי ןעמל ז  7
קמעו םכש הקלחא הזלעא ושדקב רבד םיהלא ח  8
:דדמא תוכס
הדוהי ישאר זועמ םירפאו השנמ ילו דעלג יל ט  9
:יקקחמ
ילע ילענ ךילשא םודא-לע יצחר ריס באומ י  10
:יעערתה תשלפ
:םודא-דע ינחנ ימ רוצמ ריע ינלבי ימ אי  11
םיהלא אצת-אלו ונתחנז םיהלא התא-אלה בי  12
:וניתואבצב
:םדא תעושת אושו רצמ תרזע ונל-הבה גי  13
:ונירצ סובי אוהו ליח-השענ םיהלאב די  14

אס    61

:דודל תניגנ-לע חצנמל א  1
:יתלפת הבישקה יתנר םיהלא העמש ב  2
םורי-רוצב יבל ףטעב ארקא ךילא ץראה הצקמ ג  3
:ינחנת ינממ
:ביוא ינפמ זע-לדגמ יל הסחמ תייה-יכ ד  4
:הלס ךיפנכ רתסב הסחא םימלוע ךלהאב הרוגא ה  5
יארי תשרי תתנ ירדנל תעמש םיהלא התא-יכ ו  6
:ךמש
:רדו רד-ומכ ויתונש ףיסות ךלמ-ימי-לע םימי ז  7
:והרצני ןמ תמאו דסח םיהלא ינפל םלוע בשי ח  8
:םוי םוי ירדנ ימלשל דעל ךמש הרמזא ןכ ט  9

בס    62

:דודל רומזמ ןותודי-לע חצנמל א  1
:יתעושי ונממ ישפנ הימוד םיהלא-לא ךא ב  2
:הבר טומא-אל יבגשמ יתעושיו ירוצ אוה-ךא ג  3
ריקכ םכלכ וחצרת שיא לע ותתוהת הנא-דע ד  4
:היוחדה רדג יוטנ
וכרבי ויפב בזכ וצרי חידהל וצעי ותאשמ ךא ה  5
:הלס-וללקי םברקבו
:יתוקת ונממ-יכ ישפנ ימוד םיהלאל ךא ו  6
:טומא אל יבגשמ יתעושיו ירוצ אוה-ךא ז  7
יסחמ יזע-רוצ ידובכו יעשי םיהלא-לע ח  8
:םיהלאב
םיהלא םכבבל וינפל-וכפש םע תע-לכב וב וחטב ט  9
:הלס ונל-הסחמ
תולעל םינזאמב שיא ינב בזכ םדא-ינב לבה ךא י  10
:דחי לבהמ המה
בוני-יכ ליח ולבהת-לא לזגבו קשעב וחטבת-לא אי  11
:בל ותישת-לא
זע יכ יתעמש וז-םיתש םיהלא רבד תחא בי  12
:םיהלאל
:והשעמכ שיאל םלשת התא-יכ דסח ינדא-ךלו גי  13

גס    63

:הדוהי רבדמב ותויהב דודל רומזמ א  1
ךל המכ ישפנ ךל האמצ ךרחשא התא ילא םיהלא ב  2
:םימ-ילב ףיעו היצ-ץראב ירשב
:ךדובכו ךזע תוארל ךיתיזח שדקב ןכ ג  3
:ךנוחבשי יתפש םייחמ ךדסח בוט-יכ ד  4
:יפכ אשא ךמשב ייחב ךכרבא ןכ ה  5
תוננר יתפשו ישפנ עבשת ןשדו בלח ומכ ו  6
:יפ-ללהי
:ךב-הגהא תורמשאב יעוצי-לע ךיתרכז-םא ז  7
:ןנרא ךיפנכ לצבו יל התרזע תייה-יכ ח  8
:ךנימי הכמת יב ךירחא ישפנ הקבד ט  9
:ץראה תויתחתב ואבי ישפנ ושקבי האושל המהו י  10
:ויהי םילעש תנמ ברח-ידי-לע והריגי אי  11
יכ וב עבשנה-לכ ללהתי םיהלאב חמשי ךלמהו בי  12
:רקש-ירבוד יפ רכסי

דס    64

:דודל רומזמ חצנמל א  1
:ייח רצת ביוא דחפמ יחישב ילוק םיהלא-עמש ב  2
:ןוא ילעפ תשגרמ םיערמ דוסמ ינריתסת ג  3
:רמ רבד םצח וכרד םנושל ברחכ וננש רשא ד  4
:ואריי אלו והרי םאתפ םת םירתסמב תוריל ה  5
ורמא םישקומ ןומטל ורפסי ער רבד ומל-וקזחי ו  6
:ומל-הארי ימ
בלו שיא ברקו שפחמ שפח ונמת תלוע-ושפחי ז  7
:קמע
:םתוכמ ויה םואתפ ץח םיהלא םריו ח  8
:םב האר-לכ ודדנתי םנושל ומילע והולישכיו ט  9
והשעמו םיהלא לעפ ודיגיו םדא-לכ וארייו י  10
:וליכשה
וללהתיו וב הסחו הוהיב קידצ חמשי אי  11
:בל-ירשי-לכ

הס    65

:ריש דודל רומזמ חצנמל א  1
:רדנ-םלשי ךלו ןויצב םיהלא הלהת הימד ךל ב  2
:ואבי רשב-לכ ךידע הלפת עמש ג  3
:םרפכת התא וניעשפ ינמ ורבג תנוע ירבד ד  4
בוטב העבשנ ךירצח ןכשי ברקתו רחבת ירשא ה  5
:ךלכיה שדק ךתיב
חטבמ ונעשי יהלא וננעת קדצב תוארונ ו  6
:םיקחר םיו ץרא-יוצק-לכ
:הרובגב רזאנ וחכב םירה ןיכמ ז  7
:םימאל ןומהו םהילג ןואש םימי ןואש חיבשמ ח  8
ברעו רקב-יאצומ ךיתתואמ תוצק יבשי וארייו ט  9
:ןינרת
םיהלא גלפ הנרשעת תבר הקקשתו ץראה תדקפ י  10
:הניכת ןכ-יכ םנגד ןיכת םימ אלמ
החמצ הנגגמת םיביברב הידודג תחנ הור הימלת אי  11
:ךרבת
:ןשד ןופערי ךילגעמו ךתבוט תנש תרטע בי  12
:הנרגחת תועבג ליגו רבדמ תואנ ופערי גי  13
ועעורתי רב-ופטעי םיקמעו ןאצה םירכ ושבל די  14
:ורישי-ףא

וס    66

:ץראה-לכ םיהלאל ועירה רומזמ ריש חצנמל א  1
:ותלהת דובכ ומיש ומש-דובכ ורמז ב  2
ושחכי ךזע ברב ךישעמ ארונ-המ םיהלאל ורמא ג  3
:ךיביא ךל
ךמש ורמזי ךל-ורמזיו ךל ווחתשי ץראה-לכ ד  4
:הלס
ינב-לע הלילע ארונ םיהלא תולעפמ וארו וכל ה  5
:םדא
םש לגרב ורבעי רהנב השביל םי ךפה ו  6
:וב-החמשנ
הניפצת םיוגב ויניע םלוע ותרובגב לשמ ז  7
:הלס ומל ומירי-לא םיררוסה
:ותלהת לוק ועימשהו וניהלא םימע וכרב ח  8
:ונלגר טומל ןתנ-אלו םייחב ונשפנ םשה ט  9
:ףסכ-ףרצכ ונתפרצ םיהלא ונתנחב-יכ י  10
:ונינתמב הקעומ תמש הדוצמב ונתאבה אי  11
םימבו שאב-ונאב ונשארל שונא תבכרה בי  12
:היורל ונאיצותו
:ירדנ ךל םלשא תולועב ךתיב אובא גי  13
:יל-רצב יפ-רבדו יתפש וצפ-רשא די  14
רקב השעא םיליא תרטק-םע ךל-הלעא םיחמ תולע וט  15
:הלס םידותע-םע
השע רשא םיהלא יארי-לכ הרפסאו ועמש-וכל זט  16
:ישפנל
:ינושל תחת םמורו יתארק-יפ וילא זי  17
:ינדא עמשי אל יבלב יתיאר-םא ןוא חי  18
:יתלפת לוקב בישקה םיהלא עמש ןכא טי  19
:יתאמ ודסחו יתלפת ריסה-אל רשא םיהלא ךורב כ  20

זס    67

:ריש רומזמ תניגנב חצנמל א  1
:הלס ונתא וינפ ראי ונכרביו וננחי םיהלא ב  2
:ךתעושי םיוג-לכב ךכרד ץראב תעדל ג  3
:םלכ םימע ךודוי םיהלא םימע ךודוי ד  4
רושימ םימע טפשת-יכ םימאל וננריו וחמשי ה  5
:הלס םחנת ץראב םימאלו
:םלכ םימע ךודוי םיהלא םימע ךודוי ו  6
:וניהלא םיהלא ונכרבי הלובי הנתנ ץרא ז  7
:ץרא-יספא-לכ ותא וארייו םיהלא ונכרבי ח  8

חס    68

:ריש רומזמ דודל חצנמל א  1
ויאנשמ וסוניו ויביוא וצופי םיהלא םוקי ב  2
:וינפמ
ודבאי שא-ינפמ גנוד סמהכ ףדנת ןשע ףדנהכ ג  3
:םיהלא ינפמ םיעשר
ושישיו םיהלא ינפל וצלעי וחמשי םיקידצו ד  4
:החמשב
היב תוברעב בכרל ולס ומש ורמז םיהלאל וריש ה  5
:וינפל וזלעו ומש
:ושדק ןועמב םיהלא תונמלא ןידו םימותי יבא ו  6
םיריסא איצומ התיב םידיחי בישומ םיהלא ז  7
:החיחצ ונכש םיררוס ךא תורשוכב
:הלס ןומישיב ךדעצב ךמע ינפל ךתאצב םיהלא ח  8
יניס הז םיהלא ינפמ ופטנ םימש-ףא השער ץרא ט  9
:לארשי יהלא םיהלא ינפמ
התא האלנו ךתלחנ םיהלא ףינת תובדנ םשג י  10
:התננוכ
:םיהלא ינעל ךתבוטב ןיכת הב-ובשי ךתיח אי  11
:בר אבצ תורשבמה רמא-ןתי ינדא בי  12
קלחת תיב תונו ןודדי ןודדי תואבצ יכלמ גי  13
:ללש
ףסכב הפחנ הנוי יפנכ םיתפש ןיב ןובכשת-םא די  14
:ץורח קרקריב היתורבאו
:ןומלצב גלשת הב םיכלמ ידש שרפב וט  15
:ןשב-רה םיננבג רה ןשב-רה םיהלא-רה זט  16
םיהלא דמח רהה םיננבג םירה ןודצרת המל זי  17
:חצנל ןכשי הוהי-ףא ותבשל
יניס םב ינדא ןאנש יפלא םיתבר םיהלא בכר חי  18
:שדקב
ףאו םדאב תונתמ תחקל יבש תיבש םורמל תילע טי  19
:םיהלא הי ןכשל םיררוס
ונתעושי לאה ונל-סמעי םוי םוי ינדא ךורב כ  20
:הלס
תומל ינדא הוהילו תועשומל לא ונל לאה אכ  21
:תואצות
ךלהתמ רעש דקדק ויביא שאר ץחמי םיהלא-ךא בכ  22
:וימשאב
:םי תולצממ בישא בישא ןשבמ ינדא רמא גכ  23
םיביאמ ךיבלכ ןושל םדב ךלגר ץחמת ןעמל דכ  24
:והנמ
:שדקב יכלמ ילא תוכילה םיהלא ךיתוכילה ואר הכ  25
:תופפות תומלע ךותב םינגנ רחא םירש ומדק וכ  26
:לארשי רוקממ הוהי םיהלא וכרב תולהקמב זכ  27
ירש םתמגר הדוהי ירש םדר ריעצ ןמינב םש חכ  28
:ילתפנ ירש ןולבז
:ונל תלעפ וז םיהלא הזוע ךזע ךיהלא הוצ טכ  29
:יש םיכלמ וליבוי ךל םלשורי-לע ךלכיהמ ל  30
ספרתמ םימע ילגעב םיריבא תדע הנק תיח רעג אל  31
:וצפחי תוברק םימע רזב ףסכ-יצרב
וידי ץירת שוכ םירצמ ינמ םינמשח ויתאי בל  32
:םיהלאל
:הלס ינדא ורמז םיהלאל וריש ץראה תוכלממ גל  33
:זע לוק ולוקב ןתי ןה םדק-ימש ימשב בכרל דל  34
וזעו ותואג לארשי-לע םיהלאל זע ונת הל  35
:םיקחשב
זע ןתנ אוה לארשי לא ךישדקממ םיהלא ארונ ול  36
:םיהלא ךורב םעל תומצעתו

טס    69

:דודל םינשוש-לע חצנמל א  1
:שפנ-דע םימ ואב יכ םיהלא ינעישוה ב  2
יתאב דמעמ ןיאו הלוצמ ןויב יתעבט ג  3
:ינתפטש תלבשו םימ-יקמעמב
לחימ יניע ולכ ינורג רחנ יארקב יתעגי ד  4
:יהלאל
יתימצמ ומצע םנח יאנש ישאר תורעשמ ובר ה  5
:בישא זא יתלזג-אל רשא רקש יביא
ךממ יתומשאו יתלואל תעדי התא םיהלא ו  6
:ודחכנ-אל
ומלכי-לא תואבצ הוהי ינדא ךיוק יב ושבי-לא ז  7
:לארשי יהלא ךישקבמ יב
:ינפ המלכ התסכ הפרח יתאשנ ךילע-יכ ח  8
:ימא ינבל ירכנו יחאל יתייה רזומ ט  9
ולפנ ךיפרוח תופרחו ינתלכא ךתיב תאנק-יכ י  10
:ילע
:יל תופרחל יהתו ישפנ םוצב הכבאו אי  11
:לשמל םהל יהאו קש ישובל הנתאו בי  12
:רכש יתוש תוניגנו רעש יבשי יב וחישי גי  13
םיהלא ןוצר תע הוהי ךל-יתלפת ינאו די  14
:ךעשי תמאב יננע ךדסח-ברב
יאנשמ הלצנא העבטא-לאו טיטמ ינליצה וט  15
:םימ-יקמעממו
הלוצמ ינעלבת-לאו םימ תלבש ינפטשת-לא זט  16
:היפ ראב ילע-רטאת-לאו
:ילא הנפ ךימחר ברכ ךדסח בוט-יכ הוהי יננע זי  17
:יננע רהמ יל-רצ-יכ ךדבעמ ךינפ רתסת-לאו חי  18
:ינדפ יביא ןעמל הלאג ישפנ-לא הברק טי  19
ךדגנ יתמלכו יתשבו יתפרח תעדי התא כ  20
:יררוצ-לכ
ןיאו דונל הוקאו השונאו יבל הרבש הפרח אכ  21
:יתאצמ אלו םימחנמלו
:ץמח ינוקשי יאמצלו שאר יתורבב ונתיו בכ  22
:שקומל םימולשלו חפל םהינפל םנחלש-יהי גכ  23
:דעמה דימת םהינתמו תוארמ םהיניע הנכשחת דכ  24
:םגישי ךפא ןורחו ךמעז םהילע-ךפש הכ  25
:בשי יהי-לא םהילהאב המשנ םתריט-יהת וכ  26
ךיללח בואכמ-לאו ופדר תיכה-רשא התא-יכ זכ  27
:ורפסי
:ךתקדצב ואבי-לאו םנוע-לע ןוע-הנת חכ  28
:ובתכי-לא םיקידצ םעו םייח רפסמ וחמי טכ  29
:ינבגשת םיהלא ךתעושי באוכו ינע ינאו ל  30
:הדותב ונלדגאו רישב םיהלא-םש הללהא אל  31
:סירפמ ןרקמ רפ רושמ הוהיל בטיתו בל  32
:םכבבל יחיו םיהלא ישרד וחמשי םיונע ואר גל  33
אל ויריסא-תאו הוהי םינויבא-לא עמש-יכ דל  34
:הזב
:םב שמר-לכו םימי ץראו םימש והוללהי הל  35
הדוהי ירע הנביו ןויצ עישוי םיהלא יכ ול  36
:הושריו םש ובשיו
:הב-ונכשי ומש יבהאו הולחני וידבע ערזו זל  37

ע    70

:ריכזהל דודל חצנמל א  1
:השוח יתרזעל הוהי ינליצהל םיהלא ב  2
ומלכיו רוחא וגסי ישפנ ישקבמ ורפחיו ושבי ג  3
:יתער יצפח
:חאה חאה םירמאה םתשב בקע-לע ובושי ד  4
דימת ורמאיו ךישקבמ-לכ ךב וחמשיו ושישי ה  5
:ךתעושי יבהא םיהלא לדגי
ירזע יל-השוח םיהלא ןויבאו ינע ינאו ו  6
:רחאת-לא הוהי התא יטלפמו

אע    71

:םלועל השובא-לא יתיסח הוהי-ךב א  1
ךנזא ילא-הטה ינטלפתו ינליצת ךתקדצב ב  2
:ינעישוהו
ינעישוהל תיוצ דימת אובל ןועמ רוצל יל היה ג  3
:התא יתדוצמו יעלס-יכ
:ץמוחו לועמ ףכמ עשר דימ ינטלפ יהלא ד  4
:ירוענמ יחטבמ הוהי ינדא יתוקת התא-יכ ה  5
ךב יזוג התא ימא יעממ ןטבמ יתכמסנ ךילע ו  6
:דימת יתלהת
:זע-יסחמ התאו םיברל יתייה תפומכ ז  7
:ךתראפת םויה-לכ ךתלהת יפ אלמי ח  8
:ינבזעת-לא יחכ תולככ הנקז תעל ינכילשת-לא ט  9
:ודחי וצעונ ישפנ ירמשו יל יביוא ורמא-יכ י  10
ןיא-יכ והושפתו ופדר ובזע םיהלא רמאל אי  11
:ליצמ
:השיח יתרזעל יהלא ינממ קחרת-לא םיהלא בי  12
המלכו הפרח וטעי ישפנ ינטש ולכי ושבי גי  13
:יתער ישקבמ
:ךתלהת-לכ-לע יתפסוהו לחיא דימת ינאו די  14
יתעדי אל יכ ךתעושת םויה-לכ ךתקדצ רפסי יפ וט  15
:תורפס
:ךדבל ךתקדצ ריכזא הוהי ינדא תורבגב אובא זט  16
דיגא הנה-דעו ירוענמ ינתדמל םיהלא זי  17
:ךיתואלפנ
ינבזעת-לא םיהלא הבישו הנקז-דע םגו חי  18
:ךתרובג אובי-לכל רודל ךעורז דיגא-דע
תולדג תישע-רשא םורמ-דע םיהלא ךתקדצו טי  19
:ךומכ ימ םיהלא
ונייחת בושת תוערו תובר תורצ ונתיארה רשא כ  20
:ינלעת בושת ץראה תומהתמו
:ינמחנת בסתו יתלדג ברת אכ  21
ךל הרמזא יהלא ךתמא לבנ-ילכב ךדוא ינא-םג בכ  22
:לארשי שודק רונכב
:תידפ רשא ישפנו ךל-הרמזא יכ יתפש הננרת גכ  23
ושב-יכ ךתקדצ הגהת םויה-לכ ינושל-םג דכ  24
:יתער ישקבמ ורפח-יכ

בע    72

ךתקדצו ןת ךלמל ךיטפשמ םיהלא המלשל א  1
:ךלמ-ןבל
:טפשמב ךיינעו קדצב ךמע ןידי ב  2
:הקדצב תועבגו םעל םולש םירה ואשי ג  3
אכדיו ןויבא ינבל עישוי םע-יינע טפשי ד  4
:קשוע
:םירוד רוד חרי ינפלו שמש-םע ךואריי ה  5
:ץרא ףיזרז םיביברכ זג-לע רטמכ דרי ו  6
:חרי ילב-דע םולש ברו קידצ וימיב-חרפי ז  7
:ץרא-יספא-דע רהנמו םי-דע םימ דריו ח  8
:וכחלי רפע ויביאו םייצ וערכי וינפל ט  9
אבש יכלמ ובישי החנמ םייאו שישרת יכלמ י  10
:ובירקי רכשא אבסו
:והודבעי םיוג-לכ םיכלמ-לכ ול-ווחתשיו אי  11
:ול רזע-ןיאו ינעו עושמ ןויבא ליצי-יכ בי  12
:עישוי םינויבא תושפנו ןויבאו לד-לע סחי גי  13
:ויניעב םמד רקייו םשפנ לאגי סמחמו ךותמ די  14
דימת ודעב ללפתיו אבש בהזמ ול-ןתיו יחיו וט  15
:והנכרבי םויה-לכ
ןונבלכ שערי םירה שארב ץראב רב-תספ יהי זט  16
:ץראה בשעכ ריעמ וציציו וירפ
וכרבתיו ומש ןיני שמש-ינפל םלועל ומש יהי זי  17
:והורשאי םיוג-לכ וב
תואלפנ השע לארשי יהלא םיהלא הוהי ךורב חי  18
:ודבל
לכ-תא ודובכ אלמיו םלועל ודובכ םש ךורבו טי  19
:ןמאו ןמא ץראה
:ישי-ןב דוד תולפת ולכ כ  20

גע    73

:בבל ירבל םיהלא לארשיל בוט ךא ףסאל רומזמ א  1
:ירשא הכפש ןיאכ ילגר יוטנ טעמכ ינאו ב  2
:הארא םיעשר םולש םיללוהב יתאנק-יכ ג  3
:םלוא אירבו םתומל תובצרח ןיא יכ ד  4
:ועגני אל םדא-םעו ומניא שונא למעב ה  5
:ומל סמח תיש-ףטעי הואג ומתקנע ןכל ו  6
:בבל תויכשמ ורבע ומניע בלחמ אצי ז  7
:ורבדי םורממ קשע ערב ורבדיו וקימי ח  8
:ץראב ךלהת םנושלו םהיפ םימשב ותש ט  9
:ומל וצמי אלמ ימו םלה ומע בישי ןכל י  10
:ןוילעב העד שיו לא-עדי הכיא ורמאו אי  11
:ליח-וגשה םלוע יולשו םיעשר הלא-הנה בי  12
:יפכ ןויקנב ץחראו יבבל יתיכז קיר-ךא גי  13
:םירקבל יתחכותו םויה-לכ עוגנ יהאו די  14
:יתדגב ךינב רוד הנה ומכ הרפסא יתרמא-םא וט  15
:יניעב איה למע תאז תעדל הבשחאו זט  16
:םתירחאל הניבא לא-ישדקמ-לא אובא-דע זי  17
:תואושמל םתלפה ומל תישת תוקלחב ךא חי  18
:תוהלב-ןמ ומת ופס עגרכ המשל ויה ךיא טי  19
:הזבת םמלצ ריעב ינדא ץיקהמ םולחכ כ  20
:ןנותשא יתוילכו יבבל ץמחתי יכ אכ  21
:ךמע יתייה תומהב עדא אלו רעב-ינאו בכ  22
:ינימי-דיב תזחא ךמע דימת ינאו גכ  23
:ינחקת דובכ רחאו ינחנת ךתצעב דכ  24
:ץראב יתצפח-אל ךמעו םימשב יל-ימ הכ  25
םיהלא יקלחו יבבל-רוצ יבבלו יראש הלכ וכ  26
:םלועל
:ךממ הנוז-לכ התמצה ודבאי ךיקחר הנה-יכ זכ  27
הוהי ינדאב יתש בוט-יל םיהלא תברק ינאו חכ  28
:ךיתוכאלמ-לכ רפסל יסחמ

דע    74

ךפא ןשעי חצנל תחנז םיהלא המל ףסאל ליכשמ א  1
:ךתיערמ ןאצב
ןויצ-רה ךתלחנ טבש תלאג םדק תינק ךתדע רכז ב  2
:וב תנכש הז
:שדקב ביוא ערה-לכ חצנ תואשמל ךימעפ המירה ג  3
:תותא םתתוא ומש ךדעומ ברקב ךיררצ וגאש ד  4
:תומדרק ץע-ךבסב הלעמל איבמכ עדוי ה  5
:ןומלהי תפליכו לישכב דחי היחותפ תעו ו  6
:ךמש-ןכשמ וללח ץראל ךשדקמ שאב וחלש ז  7
לא-ידעומ-לכ ופרש דחי םנינ םבלב ורמא ח  8
:ץראב
ונתא-אלו איבנ דוע-ןיא וניאר אל וניתתוא ט  9
:המ-דע עדי
:חצנל ךמש ביוא ץאני רצ ףרחי םיהלא יתמ-דע י  10
:הלכ ךקוח ברקמ ךנימיו ךדי בישת המל אי  11
:ץראה ברקב תועושי לעפ םדקמ יכלמ םיהלאו בי  12
םינינת ישאר תרבש םי ךזעב תררופ התא גי  13
:םימה-לע
םעל לכאמ וננתת ןתיול ישאר תצצר התא די  14
:םייצל
:ןתיא תורהנ תשבוה התא לחנו ןיעמ תעקב התא וט  15
:שמשו רואמ תוניכה התא הליל ךל-ףא םוי ךל זט  16
התא ףרחו ץיק ץרא תולובג-לכ תבצה התא זי  17
:םתרצי
:ךמש וצאנ לבנ םעו הוהי ףרח ביוא תאז-רכז חי  18
חכשת-לא ךיינע תיח ךרות שפנ תיחל ןתת-לא טי  19
:חצנל
:סמח תואנ ץרא-יכשחמ ואלמ יכ תירבל טבה כ  20
:ךמש וללהי ןויבאו ינע םלכנ ךד בשי-לא אכ  21
לבנ-ינמ ךתפרח רכז ךביר הביר םיהלא המוק בכ  22
:םויה-לכ
:דימת הלע ךימק ןואש ךיררצ לוק חכשת-לא גכ  23

הע    75

:ריש ףסאל רומזמ תחשת-לא חצנמל א  1
ורפס ךמש בורקו ונידוה םיהלא ךל ונידוה ב  2
:ךיתואלפנ
:טפשא םירשימ ינא דעומ חקא יכ ג  3
הידומע יתנכת יכנא היבשי-לכו ץרא םיגמנ ד  4
:הלס
ומירת-לא םיעשרלו ולהת-לא םיללוהל יתרמא ה  5
:ןרק
:קתע ראוצב ורבדת םכנרק םורמל ומירת-לא ו  6
:םירה רבדממ אלו ברעממו אצוממ אל יכ ז  7
:םירי הזו ליפשי הז טפש םיהלא-יכ ח  8
רגיו ךסמ אלמ רמח ןייו הוהי-דיב סוכ יכ ט  9
:ץרא-יעשר לכ ותשי וצמי הירמש-ךא הזמ
:בקעי יהלאל הרמזא םלעל דיגא ינאו י  10
:קידצ תונרק הנממורת עדגא םיעשר ינרק-לכו אי  11

וע    76

:ריש ףסאל רומזמ תניגנב חצנמל א  1
:ומש לודג לארשיב םיהלא הדוהיב עדונ ב  2
:ןויצב ותנועמו וכס םלשב יהיו ג  3
:הלס המחלמו ברחו ןגמ תשק-יפשר רבש המש ד  4
:ףרט-יררהמ רידא התא רואנ ה  5
ואצמ-אלו םתנש ומנ בל יריבא וללותשא ו  6
:םהידי ליח-ישנא-לכ
:סוסו בכרו םדרנ בקעי יהלא ךתרעגמ ז  7
:ךפא זאמ ךינפל דמעי-ימו התא ארונ התא ח  8
:הטקשו הארי ץרא ןיד תעמשה םימשמ ט  9
:הלס ץרא-יונע-לכ עישוהל םיהלא טפשמל-םוקב י  10
:רגחת תמח תיראש ךדות םדא תמח-יכ אי  11
וליבוי ויביבס-לכ םכיהלא הוהיל ומלשו ורדנ בי  12
:ארומל יש
:ץרא-יכלמל ארונ םידיגנ חור רצבי גי  13

זע    77

:רומזמ ףסאל ןותידי-לע חצנמל א  1
םיהלא-לא ילוק הקעצאו םיהלא-לא ילוק ב  2
:ילא ןיזאהו
אלו הרגנ הליל ידי יתשרד ינדא יתרצ םויב ג  3
:ישפנ םחנה הנאמ גופת
יחור ףטעתתו החישא הימהאו םיהלא הרכזא ד  4
:הלס
:רבדא אלו יתמעפנ יניע תורמש תזחא ה  5
:םימלוע תונש םדקמ םימי יתבשח ו  6
שפחיו החישא יבבל-םע הלילב יתניגנ הרכזא ז  7
:יחור
:דוע תוצרל ףיסי-אלו ינדא חנזי םימלועלה ח  8
:רדו רדל רמא רמג ודסח חצנל ספאה ט  9
:הלס וימחר ףאב ץפק-םא לא תונח חכשה י  10
:ןוילע ןימי תונש איה יתולח רמאו אי  11
:ךאלפ םדקמ הרכזא-יכ הי-יללעמ ריכזא בי  12
:החישא ךיתולילעבו ךלעפ-לכב יתיגהו גי  13
:םיהלאכ לודג לא-ימ ךכרד שדקב םיהלא די  14
:ךזע םימעב תעדוה אלפ השע לאה התא וט  15
:הלס ףסויו בקעי-ינב ךמע עורזב תלאג זט  16
וזגרי ףא וליחי םימ ךואר םיהלא םימ ךואר זי  17
:תומהת
ךיצצח-ףא םיקחש ונתנ לוק תובע םימ ומרז חי  18
:וכלהתי
הזגר לבת םיקרב וריאה לגלגב ךמער לוק טי  19
:ץראה שערתו
אל ךיתובקעו םיבר םימב ךיליבשו ךכרד םיב כ  20
:ועדנ
:ןרהאו השמ-דיב ךמע ןאצכ תיחנ אכ  21

חע    78

םכנזא וטה יתרות ימע הניזאה ףסאל ליכשמ א  1
:יפ-ירמאל
:םדק-ינמ תודיח העיבא יפ לשמב החתפא ב  2
:ונל-ורפס וניתובאו םעדנו ונעמש רשא ג  3
תולהת םירפסמ ןורחא רודל םהינבמ דחכנ אל ד  4
:השע רשא ויתואלפנו וזוזעו הוהי
הוצ רשא לארשיב םש הרותו בקעיב תודע םקיו ה  5
:םהינבל םעידוהל וניתובא-תא
ומקי ודלוי םינב ןורחא רוד ועדי ןעמל ו  6
:םהינבל ורפסיו
לא-יללעמ וחכשי אלו םלסכ םיהלאב ומישיו ז  7
:ורצני ויתוצמו
רוד הרמו ררוס רוד םתובאכ ויהי אלו ח  8
:וחור לא-תא הנמאנ-אלו ובל ןיכה-אל
:ברק םויב וכפה תשק-ימור יקשונ םירפא-ינב ט  9
:תכלל ונאמ ותרותבו םיהלא תירב ורמש אל י  10
:םארה רשא ויתואלפנו ויתולילע וחכשיו אי  11
:ןעצ-הדש םירצמ ץראב אלפ השע םתובא דגנ בי  12
:דנ-ומכ םימ-בציו םריבעיו םי עקב גי  13
:שא רואב הלילה-לכו םמוי ןנעב םחניו די  14
:הבר תומהתכ קשיו רבדמב םירצ עקבי וט  15
:םימ תורהנכ דרויו עלסמ םילזונ אצויו זט  16
:היצב ןוילע תורמל ול-אטחל דוע ופיסויו זי  17
:םשפנל לכא-לאשל םבבלב לא-וסניו חי  18
ןחלש ךרעל לא לכויה ורמא םיהלאב ורבדיו טי  19
:רבדמב
ופטשי םילחנו םימ ובוזיו רוצ-הכה ןה כ  20
:ומעל ראש ןיכי-םא תת לכוי םחל-םגה
בקעיב הקשנ שאו רבעתיו הוהי עמש ןכל אכ  21
:לארשיב הלע ףא-םגו
:ותעושיב וחטב אלו םיהלאב ונימאה אל יכ בכ  22
:חתפ םימש יתלדו לעממ םיקחש וציו גכ  23
:ומל ןתנ םימש-ןגדו לכאל ןמ םהילע רטמיו דכ  24
:עבשל םהל חלש הדיצ שיא לכא םיריבא םחל הכ  25
:ןמית וזעב גהניו םימשב םידק עסי וכ  26
:ףנכ ףוע םימי לוחכו ראש רפעכ םהילע רטמיו זכ  27
:ויתנכשמל ביבס והנחמ ברקב לפיו חכ  28
:םהל אבי םתואתו דאמ ועבשיו ולכאיו טכ  29
:םהיפב םלכא דוע םתואתמ ורז-אל ל  30
ירוחבו םהינמשמב גרהיו םהב הלע םיהלא ףאו אל  31
:עירכה לארשי
:ויתואלפנב ונימאה-אלו דוע-ואטח תאז-לכב בל  32
:הלהבב םתונשו םהימי לבהב-לכיו גל  33
:לא-ורחשו ובשו והושרדו םגרה-םא דל  34
:םלאג ןוילע לאו םרוצ םיהלא-יכ ורכזיו הל  35
:ול-ובזכי םנושלבו םהיפב והותפיו ול  36
:ותירבב ונמאנ אלו ומע ןוכנ-אל םבלו זל  37
בישהל הברהו תיחשי-אלו ןוע רפכי םוחר אוהו חל  38
:ותמח-לכ ריעי-אלו ופא
:בושי אלו ךלוה חור המה רשב-יכ רכזיו טל  39
:ןומישיב והוביצעי רבדמב והורמי המכ מ  40
:וותה לארשי שודקו לא וסניו ובושיו אמ  41
:רצ-ינמ םדפ-רשא םוי ודי-תא ורכז-אל במ  42
:ןעצ-הדשב ויתפומו ויתותא םירצמב םש-רשא גמ  43
:ןויתשי-לב םהילזנו םהיראי םדל ךפהיו דמ  44
:םתיחשתו עדרפצו םלכאיו ברע םהב חלשי המ  45
:הבראל םעיגיו םלובי ליסחל ןתיו ומ  46
:למנחב םתומקשו םנפג דרבב גרהי זמ  47
:םיפשרל םהינקמו םריעב דרבל רגסיו חמ  48
תחלשמ הרצו םעזו הרבע ופא ןורח םב-חלשי טמ  49
:םיער יכאלמ
םתיחו םשפנ תוממ ךשח-אל ופאל ביתנ סלפי נ  50
:ריגסה רבדל
:םח-ילהאב םינוא תישאר םירצמב רוכב-לכ ךיו אנ  51
:רבדמב רדעכ םגהניו ומע ןאצכ עסיו בנ  52
:םיה הסכ םהיביוא-תאו ודחפ אלו חטבל םחניו גנ  53
:ונימי התנק הז-רה ושדק לובג-לא םאיביו דנ  54
ןכשיו הלחנ לבחב םליפיו םיוג םהינפמ שרגיו הנ  55
:לארשי יטבש םהילהאב
אל ויתודעו ןוילע םיהלא-תא ורמיו וסניו ונ  56
:ורמש
:הימר תשקכ וכפהנ םתובאכ ודגביו וגסיו זנ  57
:והואינקי םהיליספבו םתומבב והוסיעכיו חנ  58
:לארשיב דאמ סאמיו רבעתיו םיהלא עמש טנ  59
:םדאב ןכש להא ולש ןכשמ שטיו ס  60
:רצ-דיב ותראפתו וזע יבשל ןתיו אס  61
:רבעתה ותלחנבו ומע ברחל רגסיו בס  62
:וללוה אל ויתלותבו שא-הלכא וירוחב גס  63
:הניכבת אל ויתנמלאו ולפנ ברחב וינהכ דס  64
:ןיימ ןנורתמ רובגכ ינדא ןשיכ ץקיו הס  65
:ומל ןתנ םלוע תפרח רוחא וירצ-ךיו וס  66
:רחב אל םירפא טבשבו ףסוי להאב סאמיו זס  67
:בהא רשא ןויצ רה-תא הדוהי טבש-תא רחביו חס  68
:םלועל הדסי ץראכ ושדקמ םימר-ומכ ןביו טס  69
:ןאצ תאלכממ והחקיו ודבע דודב רחביו ע  70
לארשיבו ומע בקעיב תוערל ואיבה תולע רחאמ אע  71
:ותלחנ
:םחני ויפכ תונובתבו ובבל םתכ םעריו בע  72

טע    79

ואמט ךתלחנב םיוג ואב םיהלא ףסאל רומזמ א  1
:םייעל םלשורי-תא ומש ךשדק לכיה-תא
רשב םימשה ףועל לכאמ ךידבע תלבנ-תא ונתנ ב  2
:ץרא-ותיחל ךידיסח
:רבוק ןיאו םלשורי תוביבס םימכ םמד וכפש ג  3
:וניתוביבסל סלקו געל ונינכשל הפרח ונייה ד  4
:ךתאנק שא-ומכ רעבת חצנל ףנאת הוהי המ-דע ה  5
לעו ךועדי-אל רשא םיוגה-לא ךתמח ךפש ו  6
:וארק אל ךמשב רשא תוכלממ
:ומשה והונ-תאו בקעי-תא לכא יכ ז  7
ונומדקי רהמ םינשאר תנוע ונל-רכזת-לא ח  8
:דאמ ונולד יכ ךימחר
ונליצהו ךמש-דובכ רבד-לע ונעשי יהלא ונרזע ט  9
:ךמש ןעמל וניתאטח-לע רפכו
םייגב עדוי םהיהלא היא םיוגה ורמאי המל י  10
:ךופשה ךידבע-םד תמקנ וניניעל
ינב רתוה ךעורז לדגכ ריסא תקנא ךינפל אובת אי  11
:התומת
רשא םתפרח םקיח-לא םיתעבש ונינכשל בשהו בי  12
:ינדא ךופרח
רדל םלועל ךל הדונ ךתיערמ ןאצו ךמע ונחנאו גי  13
:ךתלהת רפסנ רדו

פ    80

:רומזמ ףסאל תודע םינשש-לא חצנמל א  1
בשי ףסוי ןאצכ גהנ הניזאה לארשי הער ב  2
:העיפוה םיבורכה
ךתרובג-תא הררוע השנמו ןמינבו םירפא ינפל ג  3
:ונל התעשיל הכלו
:העשונו ךינפ ראהו ונבישה םיהלא ד  4
:ךמע תלפתב תנשע יתמ-דע תואבצ םיהלא הוהי ה  5
:שילש תועמדב ומקשתו העמד םחל םתלכאה ו  6
:ומל-וגעלי וניביאו ונינכשל ןודמ ונמישת ז  7
:העשונו ךינפ ראהו ונבישה תואבצ םיהלא ח  8
:העטתו םיוג שרגת עיסת םירצממ ןפג ט  9
:ץרא-אלמתו הישרש שרשתו הינפל תינפ י  10
:לא-יזרא היפנעו הלצ םירה וסכ אי  11
:היתוקנוי רהנ-לאו םי-דע הריצק חלשת בי  12
:ךרד ירבע-לכ הוראו הירדג תצרפ המל גי  13
:הנערי ידש זיזו רעימ ריזח הנמסרכי די  14
דקפו הארו םימשמ טבה אנ-בוש תואבצ םיהלא וט  15
:תאז ןפג
:ךל התצמא ןב-לעו ךנימי העטנ-רשא הנכו זט  16
:ודבאי ךינפ תרעגמ החוסכ שאב הפרש זי  17
:ךל תצמא םדא-ןב-לע ךנימי שיא-לע ךדי-יהת חי  18
:ארקנ ךמשבו וניחת ךממ גוסנ-אלו טי  19
:העשונו ךינפ ראה ונבישה תואבצ םיהלא הוהי כ  20

אפ    81

:ףסאל תיתגה-לע חצנמל א  1
:בקעי יהלאל ועירה ונזוע םיהלאל ונינרה ב  2
:לבנ-םע םיענ רונכ ףת-ונתו הרמז-ואש ג  3
:ונגח םויל הסכב רפוש שדחב ועקת ד  4
:בקעי יהלאל טפשמ אוה לארשיל קח יכ ה  5
תפש םירצמ ץרא-לע ותאצב ומש ףסוהיב תודע ו  6
:עמשא יתעדי-אל
:הנרבעת דודמ ויפכ ומכש לבסמ יתוריסה ז  7
ךנחבא םער רתסב ךנעא ךצלחאו תארק הרצב ח  8
:הלס הבירמ ימ-לע
:יל-עמשת-םא לארשי ךב הדיעאו ימע עמש ט  9
:רכנ לאל הוחתשת אלו רז לא ךב היהי-אל י  10
םירצמ ץראמ ךלעמה ךיהלא הוהי יכנא אי  11
:והאלמאו ךיפ-בחרה
:יל הבא-אל לארשיו ילוקל ימע עמש-אלו בי  12
:םהיתוצעומב וכלי םבל תורירשב והחלשאו גי  13
:וכלהי יכרדב לארשי יל עמש ימע ול די  14
:ידי בישא םהירצ לעו עינכא םהיביוא טעמכ וט  15
:םלועל םתע יהיו ול-ושחכי הוהי יאנשמ זט  16
:ךעיבשא שבד רוצמו הטח בלחמ והליכאיו זי  17

בפ    82

םיהלא ברקב לא-תדעב בצנ םיהלא ףסאל רומזמ א  1
:טפשי
:הלס-ואשת םיעשר ינפו לוע-וטפשת יתמ-דע ב  2
:וקידצה שרו ינע םותיו לד-וטפש ג  3
:וליצה םיעשר דימ ןויבאו לד-וטלפ ד  4
וטומי וכלהתי הכשחב וניבי אלו ועדי אל ה  5
:ץרא ידסומ-לכ
:םכלכ ןוילע ינבו םתא םיהלא יתרמא-ינא ו  6
:ולפת םירשה דחאכו ןותומת םדאכ ןכא ז  7
לחנת התא-יכ ץראה הטפש םיהלא המוק ח  8
:םיוגה-לכב

גפ    83

:ףסאל רומזמ ריש א  1
:לא טקשת-לאו שרחת-לא ךל-ימד-לא םיהלא ב  2
:שאר ואשנ ךיאנשמו ןוימהי ךיביוא הנה-יכ ג  3
:ךינופצ-לע וצעיתיו דוס ומירעי ךמע-לע ד  4
לארשי-םש רכזי-אלו יוגמ םדיחכנו וכל ורמא ה  5
:דוע
:ותרכי תירב ךילע ודחי בל וצעונ יכ ו  6
:םירגהו באומ םילאעמשיו םודא ילהא ז  7
:רוצ יבשי-םע תשלפ קלמעו ןומעו לבג ח  8
:הלס טול-ינבל עורז ויה םמע הולנ רושא-םג ט  9
:ןושיק לחנב ןיביכ ארסיסכ ןידמכ םהל-השע י  10
:המדאל ןמד ויה ראד-ןיעב ודמשנ אי  11
ענמלצכו חבזכו באזכו ברעכ ומבידנ ומתיש בי  12
:ומכיסנ-לכ
:םיהלא תואנ תא ונל השרינ ורמא רשא גי  13
:חור-ינפל שקכ לגלגכ ומתיש יהלא די  14
:םירה טהלת הבהלכו רעי-רעבת שאכ וט  15
:םלהבת ךתפוסבו ךרעסב םפדרת ןכ זט  16
:הוהי ךמש ושקביו ןולק םהינפ אלמ זי  17
:ודבאיו ורפחיו דע-ידע ולהביו ושבי חי  18
ןוילע ךדבל הוהי ךמש התא-יכ ועדיו טי  19
:ץראה-לכ-לע

דפ    84

:רומזמ חרק-ינבל תיתגה-לע חצנמל א  1
:תואבצ הוהי ךיתונכשמ תודידי-המ ב  2
יבל הוהי תורצחל ישפנ התלכ-םגו הפסכנ ג  3
:יח-לא לא וננרי ירשבו
התש-רשא הל ןק רורדו תיב האצמ רופצ-םג ד  4
יכלמ תואבצ הוהי ךיתוחבזמ-תא היחרפא
:יהלאו
:הלס ךוללהי דוע ךתיב יבשוי ירשא ה  5
:םבבלב תולסמ ךב ול-זוע םדא ירשא ו  6
תוכרב-םג והותישי ןיעמ אכבה קמעב ירבע ז  7
:הרומ הטעי
:ןויצב םיהלא-לא הארי ליח-לא ליחמ וכלי ח  8
יהלא הניזאה יתלפת העמש תואבצ םיהלא הוהי ט  9
:הלס בקעי
:ךחישמ ינפ טבהו םיהלא האר וננגמ י  10
תיבב ףפותסה יתרחב ףלאמ ךירצחב םוי-בוט יכ אי  11
:עשר-ילהאב רודמ יהלא
הוהי ןתי דובכו ןח םיהלא הוהי ןגמו שמש יכ בי  12
:םימתב םיכלהל בוט-ענמי אל
:ךב חטב םדא ירשא תואבצ הוהי גי  13

הפ    85

:רומזמ חרק-ינבל חצנמל א  1
:בקעי תובש תבש ךצרא הוהי תיצר ב  2
:הלס םתאטח-לכ תיסכ ךמע ןוע תאשנ ג  3
:ךפא ןורחמ תובישה ךתרבע-לכ תפסא ד  4
:ונמע ךסעכ רפהו ונעשי יהלא ונבוש ה  5
:רדו רדל ךפא ךשמת ונב-ףנאת םלועלה ו  6
:ךב-וחמשי ךמעו וניחת בושת התא-אלה ז  7
:ונל-ןתת ךעשיו ךדסח הוהי ונארה ח  8
םולש רבדי יכ הוהי לאה רבדי-המ העמשא ט  9
:הלסכל ובושי-לאו וידיסח-לאו ומע-לא
:ונצראב דובכ ןכשל ועשי ויאריל בורק ךא י  10
:וקשנ םולשו קדצ ושגפנ תמאו-דסח אי  11
:ףקשנ םימשמ קדצו חמצת ץראמ תמא בי  12
:הלובי ןתת ונצראו בוטה ןתי הוהי-םג גי  13
:וימעפ ךרדל םשיו ךלהי וינפל קדצ די  14

ופ    86

ינע-יכ יננע ךנזא הוהי-הטה דודל הלפת א  1
:ינא ןויבאו
יהלא התא ךדבע עשוה ינא דיסח-יכ ישפנ הרמש ב  2
:ךילא חטובה
:םויה-לכ ארקא ךילא יכ ינדא יננח ג  3
:אשא ישפנ ינדא ךילא יכ ךדבע שפנ חמש ד  4
:ךיארק-לכל דסח-ברו חלסו בוט ינדא התא-יכ ה  5
:יתונונחת לוקב הבישקהו יתלפת הוהי הניזאה ו  6
:יננעת יכ ךארקא יתרצ םויב ז  7
:ךישעמכ ןיאו ינדא םיהלאב ךומכ-ןיא ח  8
ךינפל ווחתשיו ואובי תישע רשא םיוג-לכ ט  9
:ךמשל ודבכיו ינדא
:ךדבל םיהלא התא תואלפנ השעו התא לודג-יכ י  10
יבבל דחי ךתמאב ךלהא ךכרד הוהי ינרוה אי  11
:ךמש האריל
ךמש הדבכאו יבבל-לכב יהלא ינדא ךדוא בי  12
:םלועל
:היתחת לואשמ ישפנ תלצהו ילע לודג ךדסח-יכ גי  13
ישפנ ושקב םיצירע תדעו ילע-ומק םידז םיהלא די  14
:םדגנל ךומש אלו
דסח-ברו םיפא ךרא ןונחו םוחר-לא ינדא התאו וט  15
:תמאו
העישוהו ךדבעל ךזע-הנת יננחו ילא הנפ זט  16
:ךתמא-ןבל
ושביו יאנש ואריו הבוטל תוא ימע-השע זי  17
:ינתמחנו ינתרזע הוהי התא-יכ

זפ    87

:שדק-יררהב ותדוסי ריש רומזמ חרק-ינבל א  1
:בקעי תונכשמ לכמ ןויצ ירעש הוהי בהא ב  2
:הלס םיהלאה ריע ךב רבדמ תודבכנ ג  3
רוצו תשלפ הנה יעדיל לבבו בהר ריכזא ד  4
:םש-דלי הז שוכ-םע
הננוכי אוהו הב-דלי שיאו שיא רמאי ןויצלו ה  5
:ןוילע
:הלס םש-דלי הז םימע בותכב רפסי הוהי ו  6
:ךב יניעמ-לכ םיללחכ םירשו ז  7

חפ    88

תונעל תלחמ-לע חצנמל חרק ינבל רומזמ ריש א  1
:יחרזאה ןמיהל ליכשמ
:ךדגנ הלילב יתקעצ-םוי יתעושי יהלא הוהי ב  2
:יתנרל ךנזא-הטה יתלפת ךינפל אובת ג  3
:ועיגה לואשל ייחו ישפנ תוערב העבש-יכ ד  4
:ליא-ןיא רבגכ יתייה רוב ידרוי-םע יתבשחנ ה  5
אל רשא רבק יבכש םיללח ומכ ישפח םיתמב ו  6
:ורזגנ ךדימ המהו דוע םתרכז
:תולצמב םיכשחמב תויתחת רובב ינתש ז  7
:הלס תינע ךירבשמ-לכו ךתמח הכמס ילע ח  8
אלו אלכ ומל תובעות ינתש ינממ יעדימ תקחרה ט  9
:אצא
םוי-לכב הוהי ךיתארק ינע ינמ הבאד יניע י  10
:יפכ ךילא יתחטש
ךודוי ומוקי םיאפר-םא אלפ-השעת םיתמלה אי  11
:הלס
:ןודבאב ךתנומא ךדסח רבקב רפסיה בי  12
:הישנ ץראב ךתקדצו ךאלפ ךשחב עדויה גי  13
:ךמדקת יתלפת רקבבו יתעוש הוהי ךילא ינאו די  14
:ינממ ךינפ ריתסת ישפנ חנזת הוהי המל וט  15
:הנופא ךימא יתאשנ רענמ עוגו ינא ינע זט  16
:ינתותמצ ךיתועב ךינורח ורבע ילע זי  17
:דחי ילע ופיקה םויה-לכ םימכ ינובס חי  18
:ךשחמ יעדימ ערו בהא ינממ תקחרה טי  19

טפ    89

:יחרזאה ןתיאל ליכשמ א  1
עידוא רדו רדל הרישא םלוע הוהי ידסח ב  2
:יפב ךתנומא
ךתנומא ןכת םימש הנבי דסח םלוע יתרמא-יכ ג  3
:םהב
:ידבע דודל יתעבשנ יריחבל תירב יתרכ ד  4
ךאסכ רודו-רדל יתינבו ךערז ןיכא םלוע-דע ה  5
:הלס
להקב ךתנומא-ףא הוהי ךאלפ םימש ודויו ו  6
:םישדק
ינבב הוהיל המדי הוהיל ךרעי קחשב ימ יכ ז  7
:םילא
ארונו הבר םישדק-דוסב ץרענ לא ח  8
:ויביבס-לכ-לע
ךתנומאו הי ןיסח ךומכ-ימ תואבצ יהלא הוהי ט  9
:ךיתוביבס
:םחבשת התא וילג אושב םיה תואגב לשומ התא י  10
:ךיביוא תרזפ ךזע עורזב בהר ללחכ תאכד התא אי  11
:םתדסי התא האלמו לבת ץרא ךל-ףא םימש ךל בי  12
ךמשב ןומרחו רובת םתארב התא ןימיו ןופצ גי  13
:וננרי
:ךנימי םורת ךדי זעת הרובג-םע עורז ךל די  14
:ךינפ ומדקי תמאו דסח ךאסכ ןוכמ טפשמו קדצ וט  15
ךינפ-רואב הוהי העורת יעדוי םעה ירשא זט  16
:ןוכלהי
:ומורי ךתקדצבו םויה-לכ ןוליגי ךמשב זי  17
:וננרק םירת ךנצרבו התא ומזע תראפת-יכ חי  18
:ונכלמ לארשי שודקלו וננגמ הוהיל יכ טי  19
רזע יתיוש רמאתו ךידיסחל ןוזחב-תרבד זא כ  20
:םעמ רוחב יתומירה רובג-לע
:ויתחשמ ישדק ןמשב ידבע דוד יתאצמ אכ  21
:ונצמאת יעורז-ףא ומע ןוכת ידי רשא בכ  22
:וננעי אל הלוע-ןבו וב ביוא אשי-אל גכ  23
:ףוגא ויאנשמו וירצ וינפמ יתותכו דכ  24
:ונרק םורת ימשבו ומע ידסחו יתנומאו הכ  25
:ונימי תורהנבו ודי םיב יתמשו וכ  26
:יתעושי רוצו ילא התא יבא ינארקי אוה זכ  27
:ץרא-יכלמל ןוילע והנתא רוכב ינא-ףא חכ  28
:ול תנמאנ יתירבו ידסח ול-רומשא םלועל טכ  29
:םימש ימיכ ואסכו וערז דעל יתמשו ל  30
:ןוכלי אל יטפשמבו יתרות וינב ובזעי-םא אל  31
:ורמשי אל יתוצמו וללחי יתקח-םא בל  32
:םנוע םיעגנבו םעשפ טבשב יתדקפו גל  33
:יתנומאב רקשא-אלו ומעמ ריפא-אל ידסחו דל  34
:הנשא אל יתפש אצומו יתירב ללחא-אל הל  35
:בזכא דודל-םא ישדקב יתעבשנ תחא ול  36
:ידגנ שמשכ ואסכו היהי םלועל וערז זל  37
:הלס ןמאנ קחשב דעו םלוע ןוכי חריכ חל  38
:ךחישמ-םע תרבעתה סאמתו תחנז התאו טל  39
:ורזנ ץראל תללח ךדבע תירב התראנ מ  40
:התחמ וירצבמ תמש ויתרדג-לכ תצרפ אמ  41
:וינכשל הפרח היה ךרד ירבע-לכ והסש במ  42
:ויביוא-לכ תחמשה וירצ ןימי תומירה גמ  43
:המחלמב ותמיקה אלו וברח רוצ בישת-ףא דמ  44
:התרגמ ץראל ואסכו ורהטמ תבשה המ  45
:הלס השוב וילע תיטעה וימולע ימי תרצקה ומ  46
:ךתמח שא-ומכ רעבת חצנל רתסת הוהי המ-דע זמ  47
תארב אוש-המ-לע דלח-המ ינא-רכז חמ  48
:םדא-ינב-לכ
ושפנ טלמי תומ-הארי אלו היחי רבג ימ טמ  49
:הלס לואש-דימ
דודל תעבשנ ינדא םינשארה ךידסח היא נ  50
:ךתנומאב
םיבר-לכ יקיחב יתאש ךידבע תפרח ינדא רכז אנ  51
:םימע
תובקע ופרח רשא הוהי ךיביוא ופרח רשא בנ  52
:ךחישמ
:ןמאו ןמא םלועל הוהי ךורב גנ  53

צ    90

תייה התא ןועמ ינדא םיהלאה-שיא השמל הלפת א  1
:רדו רדב ונל
םלועמו לבתו ץרא ללוחתו ודלי םירה םרטב ב  2
:לא התא םלוע-דע
:םדא-ינב ובוש רמאתו אכד-דע שונא בשת ג  3
רבעי יכ לומתא םויכ ךיניעב םינש ףלא יכ ד  4
:הלילב הרומשאו
:ףלחי ריצחכ רקבב ויהי הנש םתמרז ה  5
:שביו ללומי ברעל ףלחו ץיצי רקבב ו  6
:ונלהבנ ךתמחבו ךפאב ונילכ-יכ ז  7
:ךינפ רואמל ונמלע ךדגנל וניתנוע תש ח  8
ונינש ונילכ ךתרבעב ונפ ונימי-לכ יכ ט  9
:הגה-ומכ
תרובגב םאו הנש םיעבש םהב וניתונש-ימי י  10
שיח זג-יכ ןואו למע םבהרו הנש םינומש
:הפענו
:ךתרבע ךתאריכו ךפא זע עדוי-ימ אי  11
:המכח בבל אבנו עדוה ןכ ונימי תונמל בי  12
:ךידבע-לע םחנהו יתמ-דע הוהי הבוש גי  13
:ונימי-לכב החמשנו הננרנו ךדסח רקבב ונעבש די  14
:הער וניאר תונש ונתינע תומיכ ונחמש וט  15
:םהינב-לע ךרדהו ךלעפ ךידבע-לא הארי זט  16
ונידי השעמו ונילע וניהלא ינדא םענ יהיו זי  17
:והננוכ ונידי השעמו ונילע הננוכ

אצ    91

:ןנולתי ידש לצב ןוילע רתסב בשי א  1
:וב-חטבא יהלא יתדוצמו יסחמ הוהיל רמא ב  2
:תווה רבדמ שוקי חפמ ךליצי אוה יכ ג  3
הרחסו הנצ הסחת ויפנכ-תחתו ךל ךסי ותרבאב ד  4
:ותמא
:םמוי ףועי ץחמ הליל דחפמ ארית-אל ה  5
:םירהצ דושי בטקמ ךלהי לפאב רבדמ ו  6
:שגי אל ךילא ךנימימ הבברו ףלא ךדצמ לפי ז  7
:הארת םיעשר תמלשו טיבת ךיניעב קר ח  8
:ךנועמ תמש ןוילע יסחמ הוהי התא-יכ ט  9
:ךלהאב ברקי-אל עגנו הער ךילא הנאת-אל י  10
:ךיכרד-לכב ךרמשל ךל-הוצי ויכאלמ יכ אי  11
:ךלגר ןבאב ףגת-ןפ ךנואשי םיפכ-לע בי  12
:ןינתו ריפכ סמרת ךרדת ןתפו לחש-לע גי  13
:ימש עדי-יכ והבגשא והטלפאו קשח יב יכ די  14
והצלחא הרצב יכנא-ומע והנעאו ינארקי וט  15
:והדבכאו
:יתעושיב והאראו והעיבשא םימי ךרא זט  16

בצ    92

:תבשה םויל ריש רומזמ א  1
:ןוילע ךמשל רמזלו הוהיל תודהל בוט ב  2
:תולילב ךתנומאו ךדסח רקבב דיגהל ג  3
:רונכב ןויגה ילע לבנ-ילעו רושע-ילע ד  4
:ןנרא ךידי ישעמב ךלעפב הוהי ינתחמש יכ ה  5
:ךיתבשחמ וקמע דאמ הוהי ךישעמ ולדג-המ ו  6
:תאז-תא ןיבי-אל ליסכו עדי אל רעב-שיא ז  7
ןוא ילעפ-לכ וציציו בשע ומכ םיעשר חרפב ח  8
:דע-ידע םדמשהל
:הוהי םלעל םורמ התאו ט  9
ודבאי ךיביא הנה-יכ הוהי ךיביא הנה יכ י  10
:ןוא ילעפ-לכ ודרפתי
:ןנער ןמשב יתלב ינרק םיארכ םרתו אי  11
הנעמשת םיערמ ילע םימקב ירושב יניע טבתו בי  12
:ינזא
:הגשי ןונבלב זראכ חרפי רמתכ קידצ גי  13
:וחירפי וניהלא תורצחב הוהי תיבב םילותש די  14
:ויהי םיננערו םינשד הבישב ןובוני דוע וט  15
:וב התלע-אלו ירוצ הוהי רשי-יכ דיגהל זט  16

גצ    93

רזאתה זע הוהי שבל שבל תואג ךלמ הוהי א  1
:טומת-לב לבת ןוכת-ףא
:התא םלועמ זאמ ךאסכ ןוכנ ב  2
ואשי םלוק תורהנ ואשנ הוהי תורהנ ואשנ ג  3
:םיכד תורהנ
רידא םי-ירבשמ םירידא םיבר םימ תולקמ ד  4
:הוהי םורמב
ךראל הוהי שדק-הואנ ךתיבל דאמ ונמאנ ךיתדע ה  5
:םימי

דצ    94

:עיפוה תומקנ לא הוהי תומקנ-לא א  1
:םיאג-לע לומג בשה ץראה טפש אשנה ב  2
:וזלעי םיעשר יתמ-דע הוהי םיעשר יתמ-דע ג  3
:ןוא ילעפ-לכ ורמאתי קתע ורבדי ועיבי ד  4
:ונעי ךתלחנו ואכדי הוהי ךמע ה  5
:וחצרי םימותיו וגרהי רגו הנמלא ו  6
:בקעי יהלא ןיבי-אלו הי-הארי אל ורמאיו ז  7
:וליכשת יתמ םיליסכו םעב םירעב וניב ח  8
:טיבי אלה ןיע רצי-םא עמשי אלה ןזא עטנה ט  9
:תעד םדא דמלמה חיכוי אלה םיוג רסיה י  10
:לבה המה-יכ םדא תובשחמ עדי הוהי אי  11
:ונדמלת ךתרותמו הי ונרסית-רשא רבגה ירשא בי  12
:תחש עשרל הרכי דע ער ימימ ול טיקשהל גי  13
:בזעי אל ותלחנו ומע הוהי שטי-אל יכ די  14
:בל-ירשי-לכ וירחאו טפשמ בושי קדצ-דע-יכ וט  15
ילעפ-םע יל בציתי-ימ םיערמ-םע יל םוקי-ימ זט  16
:ןוא
:ישפנ המוד הנכש טעמכ יל התרזע הוהי ילול זי  17
:ינדעסי הוהי ךדסח ילגר הטמ יתרמא-םא חי  18
:ישפנ ועשעשי ךימוחנת יברקב יפערש ברב טי  19
:קח-ילע למע רצי תווה אסכ ךרבחיה כ  20
:ועישרי יקנ םדו קידצ שפנ-לע ודוגי אכ  21
:יסחמ רוצל יהלאו בגשמל יל הוהי יהיו בכ  22
םתימצי םתימצי םתערבו םנוא-תא םהילע בשיו גכ  23
:וניהלא הוהי

הצ    95

:ונעשי רוצל העירנ הוהיל הננרנ וכל א  1
:ול עירנ תורמזב הדותב וינפ המדקנ ב  2
:םיהלא-לכ-לע לודג ךלמו הוהי לודג לא יכ ג  3
:ול םירה תופעותו ץרא-ירקחמ ודיב רשא ד  4
:ורצי וידי תשביו והשע אוהו םיה ול-רשא ה  5
:ונשע הוהי-ינפל הכרבנ הערכנו הוחתשנ ואב ו  6
ודי ןאצו ותיערמ םע ונחנאו וניהלא אוה יכ ז  7
:ועמשת ולקב-םא םויה
:רבדמב הסמ םויכ הבירמכ םכבבל ושקת-לא ח  8
:ילעפ ואר-םג ינונחב םכיתובא ינוסנ רשא ט  9
םה בבל יעת םע רמאו רודב טוקא הנש םיעברא י  10
:יכרד ועדי-אל םהו
:יתחונמ-לא ןואבי-םא יפאב יתעבשנ-רשא אי  11

וצ    96

:ץראה-לכ הוהיל וריש שדח ריש הוהיל וריש א  1
םויל-םוימ ורשב ומש וכרב הוהיל וריש ב  2
:ותעושי
:ויתואלפנ םימעה-לכב ודובכ םיוגב ורפס ג  3
אוה ארונ דאמ ללהמו הוהי לודג יכ ד  4
:םיהלא-לכ-לע
:השע םימש הוהיו םילילא םימעה יהלא-לכ יכ ה  5
:ושדקמב תראפתו זע וינפל רדהו-דוה ו  6
דובכ הוהיל ובה םימע תוחפשמ הוהיל ובה ז  7
:זעו
ואבו החנמ-ואש ומש דובכ הוהיל ובה ח  8
:ויתורצחל
וינפמ וליח שדק-תרדהב הוהיל ווחתשה ט  9
:ץראה-לכ
טומת-לב לבת ןוכת-ףא ךלמ הוהי םיוגב ורמא י  10
:םירשימב םימע ןידי
:ואלמו םיה םערי ץראה לגתו םימשה וחמשי אי  11
:רעי-יצע-לכ וננרי זא וב-רשא-לכו ידש זלעי בי  12
לבת-טפשי ץראה טפשל אב יכ אב יכ הוהי ינפל גי  13
:ותנומאב םימעו קדצב

זצ    97

:םיבר םייא וחמשי ץראה לגת ךלמ הוהי א  1
:ואסכ ןוכמ טפשמו קדצ ויביבס לפרעו ןנע ב  2
:וירצ ביבס טהלתו ךלת וינפל שא ג  3
:ץראה לחתו התאר לבת ויקרב וריאה ד  4
ןודא ינפלמ הוהי ינפלמ וסמנ גנודכ םירה ה  5
:ץראה-לכ
:ודובכ םימעה-לכ וארו וקדצ םימשה ודיגה ו  6
םילילאב םיללהתמה לספ ידבע-לכ ושבי ז  7
:םיהלא-לכ ול-ווחתשה
ןעמל הדוהי תונב הנלגתו ןויצ חמשתו העמש ח  8
:הוהי ךיטפשמ
תילענ דאמ ץראה-לכ-לע ןוילע הוהי התא-יכ ט  9
:םיהלא-לכ-לע
דימ וידיסח תושפנ רמש ער ואנש הוהי יבהא י  10
:םליצי םיעשר
:החמש בל-ירשילו קידצל ערז רוא אי  11
:ושדק רכזל ודוהו הוהיב םיקידצ וחמש בי  12

חצ    98

השע תואלפנ-יכ שדח ריש הוהיל וריש רומזמ א  1
:ושדק עורזו ונימי ול-העישוה
:ותקדצ הלג םיוגה יניעל ותעושי הוהי עידוה ב  2
ואר לארשי תיבל ותנומאו ודסח רכז ג  3
:וניהלא תעושי תא ץרא-יספא-לכ
:ורמזו וננרו וחצפ ץראה-לכ הוהיל ועירה ד  4
:הרמז לוקו רונכב רונכב הוהיל ורמז ה  5
:הוהי ךלמה ינפל ועירה רפוש לוקו תורצצחב ו  6
:הב יבשיו לבת ואלמו םיה םערי ז  7
:וננרי םירה דחי ףכ-ואחמי תורהנ ח  8
קדצב לבת-טפשי ץראה טפשל אב יכ הוהי-ינפל ט  9
:םירשימב םימעו

טצ    99

טונת םיבורכ בשי םימע וזגרי ךלמ הוהי א  1
:ץראה
:םימעה-לכ-לע אוה םרו לודג ןויצב הוהי ב  2
:אוה שודק ארונו לודג ךמש ודוי ג  3
טפשמ םירשימ תננוכ התא בהא טפשמ ךלמ זעו ד  4
:תישע התא בקעיב הקדצו
וילגר םדהל ווחתשהו וניהלא הוהי וממור ה  5
:אוה שודק
םיארק ומש יארקב לאומשו וינהכב ןרהאו השמ ו  6
:םנעי אוהו הוהי-לא
קחו ויתדע ורמש םהילא רבדי ןנע דומעב ז  7
:ומל-ןתנ
םהל תייה אשנ לא םתינע התא וניהלא הוהי ח  8
:םתולילע-לע םקנו
ושדק רהל ווחתשהו וניהלא הוהי וממור ט  9
:וניהלא הוהי שודק-יכ

ק    100

:ץראה-לכ הוהיל ועירה הדותל רומזמ א  1
:הננרב וינפל ואב החמשב הוהי-תא ודבע ב  2
ונחנא אלו ונשע-אוה םיהלא אוה הוהי-יכ ועד ג  3
:ותיערמ ןאצו ומע
ול-ודוה הלהתב ויתרצח הדותב וירעש ואב ד  4
:ומש וכרב
רדו רד-דעו ודסח םלועל הוהי בוט-יכ ה  5
:ותנומא

אק    101

הוהי ךל הרישא טפשמו-דסח רומזמ דודל א  1
:הרמזא
ךלהתא ילא אובת יתמ םימת ךרדב הליכשא ב  2
:יתיב ברקב יבבל-םתב
םיטס-השע לעילב-רבד יניע דגנל תישא-אל ג  3
:יב קבדי אל יתאנש
:עדא אל ער ינממ רוסי שקע בבל ד  4
םיניע-הבג תימצא ותוא והער רתסב ינשולמ ה  5
:לכוא אל ותא בבל בחרו
םימת ךרדב ךלה ידמע תבשל ץרא-ינמאנב יניע ו  6
:ינתרשי אוה
םירקש רבד הימר השע יתיב ברקב בשי-אל ז  7
:יניע דגנל ןוכי-אל
תירכהל ץרא-יעשר-לכ תימצא םירקבל ח  8
:ןוא ילעפ-לכ הוהי-ריעמ

בק    102

:וחיש ךפשי הוהי ינפלו ףטעי-יכ ינעל הלפת א  1
:אובת ךילא יתעושו יתלפת העמש הוהי ב  2
ילא-הטה יל רצ םויב ינממ ךינפ רתסת-לא ג  3
:יננע רהמ ארקא םויב ךנזא
:ורחנ דק-ומכ יתומצעו ימי ןשעב ולכ-יכ ד  4
:ימחל לכאמ יתחכש-יכ יבל שביו בשעכ-הכוה ה  5
:ירשבל ימצע הקבד יתחנא לוקמ ו  6
:תוברח סוככ יתייה רבדמ תאקל יתימד ז  7
:גג-לע דדוב רופצכ היהאו יתדקש ח  8
:ועבשנ יב יללוהמ יביוא ינופרח םויה-לכ ט  9
:יתכסמ יכבב יוקשו יתלכא םחלכ רפא-יכ י  10
:ינכילשתו ינתאשנ יכ ךפצקו ךמעז-ינפמ אי  11
:שביא בשעכ ינאו יוטנ לצכ ימי בי  12
:רדו רדל ךרכזו בשת םלועל הוהי התאו גי  13
אב-יכ הננחל תע-יכ ןויצ םחרת םוקת התא די  14
:דעומ
:וננחי הרפע-תאו הינבא-תא ךידבע וצר-יכ וט  15
ץראה יכלמ-לכו הוהי םש-תא םיוג וארייו זט  16
:ךדובכ-תא
:ודובכב הארנ ןויצ הוהי הנב-יכ זי  17
:םתלפת-תא הזב-אלו רערעה תלפת-לא הנפ חי  18
:הי-ללהי ארבנ םעו ןורחא רודל תאז בתכת טי  19
ץרא-לא םימשמ הוהי ושדק םורממ ףיקשה-יכ כ  20
:טיבה
:התומת ינב חתפל ריסא תקנא עמשל אכ  21
:םלשוריב ותלהתו הוהי םש ןויצב רפסל בכ  22
:הוהי-תא דבעל תוכלממו ודחי םימע ץבקהב גכ  23
:ימי רצק וחכ ךרדב הנע דכ  24
םירוד רודב ימי יצחב ינלעת-לא ילא רמא הכ  25
:ךיתונש
:םימש ךידי השעמו תדסי ץראה םינפל וכ  26
שובלכ ולבי דגבכ םלכו דמעת התאו ודבאי המה זכ  27
:ופלחיו םפילחת
:ומתי אל ךיתונשו אוה-התאו חכ  28
:ןוכי ךינפל םערזו ונוכשי ךידבע-ינב טכ  29

גק    103

םש-תא יברק-לכו הוהי-תא ישפנ יכרב דודל א  1
:ושדק
:וילומג-לכ יחכשת-לאו הוהי-תא ישפנ יכרב ב  2
:יכיאלחת-לכל אפרה יכנוע-לכל חלסה ג  3
:םימחרו דסח יכרטעמה יכייח תחשמ לאוגה ד  4
:יכירוענ רשנכ שדחתת ךידע בוטב עיבשמה ה  5
:םיקושע-לכל םיטפשמו הוהי תוקדצ השע ו  6
:ויתולילע לארשי ינבל השמל ויכרד עידוי ז  7
:דסח-ברו םיפא ךרא הוהי ןונחו םוחר ח  8
:רוטי םלועל אלו בירי חצנל-אל ט  9
למג וניתנועכ אלו ונל השע וניאטחכ אל י  10
:ונילע
:ויארי-לע ודסח רבג ץראה-לע םימש הבגכ יכ אי  11
:וניעשפ-תא ונממ קיחרה ברעממ חרזמ קחרכ בי  12
:ויארי-לע הוהי םחר םינב-לע בא םחרכ גי  13
:ונחנא רפע-יכ רוכז ונרצי עדי אוה-יכ די  14
:ץיצי ןכ הדשה ץיצכ וימי ריצחכ שונא וט  15
דוע ונריכי-אלו ונניאו וב-הרבע חור יכ זט  16
:ומוקמ
ותקדצו ויארי-לע םלוע-דעו םלועמ הוהי דסחו זי  17
:םינב ינבל
:םתושעל וידקפ ירכזלו ותירב ירמשל חי  18
:הלשמ לכב ותוכלמו ואסכ ןיכה םימשב הוהי טי  19
עמשל ורבד ישע חכ ירבג ויכאלמ הוהי וכרב כ  20
:ורבד לוקב
:ונוצר ישע ויתרשמ ויאבצ-לכ הוהי וכרב אכ  21
יכרב ותלשממ תומקמ-לכב וישעמ-לכ הוהי וכרב בכ  22
:הוהי-תא ישפנ

דק    104

דוה דאמ תלדג יהלא הוהי הוהי-תא ישפנ יכרב א  1
:תשבל רדהו
:העיריכ םימש הטונ המלשכ רוא-הטע ב  2
ךלהמה ובוכר םיבע-םשה ויתוילע םימב הרקמה ג  3
:חור-יפנכ-לע
:טהל שא ויתרשמ תוחור ויכאלמ השע ד  4
:דעו םלוע טומת-לב הינוכמ-לע ץרא-דסי ה  5
:םימ-ודמעי םירה-לע ותיסכ שובלכ םוהת ו  6
:ןוזפחי ךמער לוק-ןמ ןוסוני ךתרעג-ןמ ז  7
תדסי הז םוקמ-לא תועקב ודרי םירה ולעי ח  8
:םהל
:ץראה תוסכל ןובושי-לב ןורבעי-לב תמש-לובג ט  9
:ןוכלהי םירה ןיב םילחנב םיניעמ חלשמה י  10
:םאמצ םיארפ ורבשי ידש ותיח-לכ וקשי אי  11
םיאפע ןיבמ ןוכשי םימשה-ףוע םהילע בי  12
:לוק-ונתי
:ץראה עבשת ךישעמ ירפמ ויתוילעמ םירה הקשמ גי  13
איצוהל םדאה תדבעל בשעו המהבל ריצח חימצמ די  14
:ץראה-ןמ םחל
םחלו ןמשמ םינפ ליהצהל שונא-בבל חמשי ןייו וט  15
:דעסי שונא-בבל
:עטנ רשא ןונבל יזרא הוהי יצע ועבשי זט  16
:התיב םישורב הדיסח וננקי םירפצ םש-רשא זי  17
:םינפשל הסחמ םיעלס םילעיל םיהבגה םירה חי  18
:ואובמ עדי שמש םידעומל חרי השע טי  19
:רעי-ותיח-לכ שמרת-וב הליל יהיו ךשח-תשת כ  20
:םלכא לאמ שקבלו ףרטל םיגאש םיריפכה אכ  21
:ןוצברי םתנועמ-לאו ןופסאי שמשה חרזת בכ  22
:ברע-ידע ותדבעלו ולעפל םדא אצי גכ  23
האלמ תישע המכחב םלכ הוהי ךישעמ ובר-המ דכ  24
:ךנינק ץראה
רפסמ ןיאו שמר-םש םידי בחרו לודג םיה הז הכ  25
:תולדג-םע תונטק תויח
:וב-קחשל תרצי-הז ןתיול ןוכלהי תוינא םש וכ  26
:ותעב םלכא תתל ןורבשי ךילא םלכ זכ  27
:בוט ןועבשי ךדי חתפת ןוטקלי םהל ןתת חכ  28
ןועוגי םחור ףסת ןולהבי ךינפ ריתסת טכ  29
:ןובושי םרפע-לאו
:המדא ינפ שדחתו ןוארבי ךחור חלשת ל  30
:וישעמב הוהי חמשי םלועל הוהי דובכ יהי אל  31
:ונשעיו םירהב עגי דערתו ץראל טיבמה בל  32
:ידועב יהלאל הרמזא ייחב הוהיל הרישא גל  33
:הוהיב חמשא יכנא יחיש וילע ברעי דל  34
יכרב םניא דוע םיעשרו ץראה-ןמ םיאטח ומתי הל  35
:הי-וללה הוהי-תא ישפנ

הק    105

םימעב ועידוה ומשב וארק הוהיל ודוה א  1
:ויתולילע
:ויתואלפנ-לכב וחיש ול-ורמז ול-וריש ב  2
:הוהי ישקבמ בל חמשי ושדק םשב וללהתה ג  3
:דימת וינפ ושקב וזעו הוהי ושרד ד  4
:ויפ-יטפשמו ויתפמ השע-רשא ויתואלפנ ורכז ה  5
:ויריחב בקעי ינב ודבע םהרבא ערז ו  6
:ויטפשמ ץראה-לכב וניהלא הוהי אוה ז  7
:רוד ףלאל הוצ רבד ותירב םלועל רכז ח  8
:קחשיל ותעובשו םהרבא-תא תרכ רשא ט  9
:םלוע תירב לארשיל קחל בקעיל הדימעיו י  10
:םכתלחנ לבח ןענכ-ץרא-תא ןתא ךל רמאל אי  11
:הב םירגו טעמכ רפסמ יתמ םתויהב בי  12
:רחא םע-לא הכלמממ יוג-לא יוגמ וכלהתיו גי  13
:םיכלמ םהילע חכויו םקשעל םדא חינה-אל די  14
:וערת-לא יאיבנלו יחישמב ועגת-לא וט  15
:רבש םחל-הטמ-לכ ץראה-לע בער ארקיו זט  16
:ףסוי רכמנ דבעל שיא םהינפל חלש זי  17
:ושפנ האב לזרב וילגר לבכב ונע חי  18
:והתפרצ הוהי תרמא ורבד-אב תע-דע טי  19
:והחתפיו םימע לשמ והריתיו ךלמ חלש כ  20
:ונינק-לכב לשמו ותיבל ןודא ומש אכ  21
:םכחי וינקזו ושפנב וירש רסאל בכ  22
:םח-ץראב רג בקעיו םירצמ לארשי אביו גכ  23
:וירצמ והמצעיו דאמ ומע-תא רפיו דכ  24
:וידבעב לכנתהל ומע אנשל םבל ךפה הכ  25
:וב-רחב רשא ןרהא ודבע השמ חלש וכ  26
:םח ץראב םיתפמו ויתותא ירבד םב-ומש זכ  27
:וורבד-תא ורמ-אלו ךשחיו ךשח חלש חכ  28
:םתגד-תא תמיו םדל םהימימ-תא ךפה טכ  29
:םהיכלמ ירדחב םיעדרפצ םצרא ץרש ל  30
:םלובג-לכב םינכ ברע אביו רמא אל  31
:םצראב תובהל שא דרב םהימשג ןתנ בל  32
:םלובג ץע רבשיו םתנאתו םנפג ךיו גל  33
:רפסמ ןיאו קליו הברא אביו רמא דל  34
:םתמדא ירפ לכאיו םצראב בשע-לכ לכאיו הל  35
:םנוא-לכל תישאר םצראב רוכב-לכ ךיו ול  36
:לשוכ ויטבשב ןיאו בהזו ףסכב םאיצויו זל  37
:םהילע םדחפ לפנ-יכ םתאצב םירצמ חמש חל  38
:הליל ריאהל שאו ךסמל ןנע שרפ טל  39
:םעיבשי םימש םחלו ולש אביו לאש מ  40
:רהנ תויצב וכלה םימ ובוזיו רוצ חתפ אמ  41
:ודבע םהרבא-תא ושדק רבד-תא רכז-יכ במ  42
:ויריחב-תא הנרב ןוששב ומע אצויו גמ  43
:ושריי םימאל למעו םיוג תוצרא םהל ןתיו דמ  44
:הי-וללה ורצני ויתרותו ויקח ורמשי רובעב המ  45

וק    106

:ודסח םלועל יכ בוט-יכ הוהיל ודוה היוללה א  1
:ותלהת-לכ עימשי הוהי תורובג ללמי ימ ב  2
:תע-לכב הקדצ השע טפשמ ירמש ירשא ג  3
:ךתעושיב ינדקפ ךמע ןוצרב הוהי ינרכז ד  4
ךיוג תחמשב חמשל ךיריחב תבוטב תוארל ה  5
:ךתלחנ-םע ללהתהל
:ונעשרה וניועה וניתובא-םע ונאטח ו  6
אל ךיתואלפנ וליכשה-אל םירצמב וניתובא ז  7
:ףוס-םיב םי-לע ורמיו ךידסח בר-תא ורכז
:ותרובג-תא עידוהל ומש ןעמל םעישויו ח  8
תומהתב םכילויו ברחיו ףוס-םיב רעגיו ט  9
:רבדמכ
:ביוא דימ םלאגיו אנוש דימ םעישויו י  10
:רתונ אל םהמ דחא םהירצ םימ-וסכיו אי  11
:ותלהת ורישי וירבדב ונימאיו בי  12
:ותצעל וכח-אל וישעמ וחכש ורהמ גי  13
:ןומישיב לא-וסניו רבדמב הואת וואתיו די  14
:םשפנב ןוזר חלשיו םתלאש םהל ןתיו וט  15
:הוהי שודק ןרהאל הנחמב השמל ואנקיו זט  16
:םריבא תדע-לע סכתו ןתד עלבתו ץרא-חתפת זי  17
:םיעשר טהלת הבהל םתדעב שא-רעבתו חי  18
:הכסמל ווחתשיו ברחב לגע-ושעי טי  19
:בשע לכא רוש תינבתב םדובכ-תא ורימיו כ  20
:םירצמב תולדג השע םעישומ לא וחכש אכ  21
:ףוס-םי-לע תוארונ םח ץראב תואלפנ בכ  22
ץרפב דמע וריחב השמ ילול םדימשהל רמאיו גכ  23
:תיחשהמ ותמח בישהל וינפל
:ורבדל ונימאה-אל הדמח ץראב וסאמיו דכ  24
:הוהי לוקב ועמש אל םהילהאב ונגריו הכ  25
:רבדמב םתוא ליפהל םהל ודי אשיו וכ  26
:תוצראב םתורזלו םיוגב םערז ליפהלו זכ  27
:םיתמ יחבז ולכאיו רועפ לעבל ודמציו חכ  28
:הפגמ םב-ץרפתו םהיללעמב וסיעכיו טכ  29
:הפגמה רצעתו ללפיו סחניפ דמעיו ל  30
:םלוע-דע רדו רדל הקדצל ול בשחתו אל  31
:םרובעב השמל עריו הבירמ ימ-לע ופיצקיו בל  32
:ויתפשב אטביו וחור-תא ורמה-יכ גל  33
:םהל הוהי רמא רשא םימעה-תא ודימשה-אל דל  34
:םהישעמ ודמליו םיוגב וברעתיו הל  35
:שקומל םהל ויהיו םהיבצע-תא ודבעיו ול  36
:םידשל םהיתונב-תאו םהינב-תא וחבזיו זל  37
וחבז רשא םהיתונבו םהינב-םד יקנ םד וכפשיו חל  38
:םימדב ץראה ףנחתו ןענכ יבצעל
:םהיללעמב ונזיו םהישעמב ואמטיו טל  39
:ותלחנ-תא בעתיו ומעב הוהי ףא-רחיו מ  40
:םהיאנש םהב ולשמיו םיוג-דיב םנתיו אמ  41
:םדי תחת וענכיו םהיביוא םוצחליו במ  42
וכמיו םתצעב ורמי המהו םליצי תובר םימעפ גמ  43
:םנועב
:םתנר-תא ועמשב םהל רצב אריו דמ  44
:ודסח ברכ םחניו ותירב םהל רכזיו המ  45
:םהיבוש-לכ ינפל םימחרל םתוא ןתיו ומ  46
םיוגה-ןמ ונצבקו וניהלא הוהי ונעישוה זמ  47
:ךתלהתב חבתשהל ךשדק םשל תודהל
םלועה דעו םלועה-ןמ לארשי יהלא הוהי-ךורב חמ  48
:הי-וללה ןמא םעה-לכ רמאו

זק    107

:ודסח םלועל יכ בוט-יכ הוהיל ודה א  1
:רצ-דימ םלאג רשא הוהי ילואג ורמאי ב  2
:םימו ןופצמ ברעממו חרזממ םצבק תוצראמו ג  3
:ואצמ אל בשומ ריע ךרד ןומישיב רבדמב ועת ד  4
:ףטעתת םהב םשפנ םיאמצ-םג םיבער ה  5
:םליצי םהיתוקוצממ םהל רצב הוהי-לא וקעציו ו  6
:בשומ ריע-לא תכלל הרשי ךרדב םכירדיו ז  7
:םדא ינבל ויתואלפנו ודסח הוהיל ודוי ח  8
:בוט-אלמ הבער שפנו הקקש שפנ עיבשה-יכ ט  9
:לזרבו ינע יריסא תומלצו ךשח יבשי י  10
:וצאנ ןוילע תצעו לא-ירמא ורמה-יכ אי  11
:רזע ןיאו ולשכ םבל למעב ענכיו בי  12
:םעישוי םהיתוקצממ םהל רצב הוהי-לא וקעזיו גי  13
:קתני םהיתורסומו תומלצו ךשחמ םאיצוי די  14
:םדא ינבל ויתואלפנו ודסח הוהיל ודוי וט  15
:עדג לזרב יחירבו תשחנ תותלד רבש-יכ זט  16
:ונעתי םהיתנועמו םעשפ ךרדמ םילוא זי  17
:תומ ירעש-דע ועיגיו םשפנ בעתת לכא-לכ חי  18
:םעישוי םהיתוקצממ םהל רצב הוהי-לא וקעזיו טי  19
:םתותיחשמ טלמיו םאפריו ורבד חלשי כ  20
:םדא ינבל ויתואלפנו ודסח הוהיל ודוי אכ  21
:הנרב וישעמ ורפסיו הדות יחבז וחבזיו בכ  22
:םיבר םימב הכאלמ ישע תוינאב םיה ידרוי גכ  23
:הלוצמב ויתואלפנו הוהי ישעמ ואר המה דכ  24
:וילג םמורתו הרעס חור דמעיו רמאיו הכ  25
:גגומתת הערב םשפנ תומוהת ודרי םימש ולעי וכ  26
:עלבתת םתמכח-לכו רוכשכ ועוניו וגוחי זכ  27
םהיתקוצממו םהל רצב הוהי-לא וקעציו חכ  28
:םאיצוי
:םהילג ושחיו הממדל הרעס םקי טכ  29
:םצפח זוחמ-לא םחניו וקתשי-יכ וחמשיו ל  30
:םדא ינבל ויתואלפנו ודסח הוהיל ודוי אל  31
:והוללהי םינקז בשומבו םע-להקב והוממריו בל  32
:ןואמצל םימ יאצמו רבדמל תורהנ םשי גל  33
:הב יבשי תערמ החלמל ירפ ץרא דל  34
:םימ יאצמל היצ ץראו םימ-םגאל רבדמ םשי הל  35
:בשומ ריע וננוכיו םיבער םש בשויו ול  36
:האובת ירפ ושעיו םימרכ ועטיו תודש וערזיו זל  37
:טיעמי אל םתמהבו דאמ ובריו םכרביו חל  38
:ןוגיו הער רצעמ וחשיו וטעמיו טל  39
:ךרד-אל והתב םעתיו םיבידנ-לע זוב ךפש מ  40
:תוחפשמ ןאצכ םשיו ינועמ ןויבא בגשיו אמ  41
:היפ הצפק הלוע-לכו וחמשיו םירשי וארי במ  42
:הוהי ידסח וננובתיו הלא-רמשיו םכח-ימ גמ  43

חק    108

:דודל רומזמ ריש א  1
:ידובכ-ףא הרמזאו הרישא םיהלא יבל ןוכנ ב  2
:רחש הריעא רונכו לבנה הרוע ג  3
:םימא-לב ךרמזאו הוהי םימעב ךדוא ד  4
:ךתמא םיקחש-דעו ךדסח םימש-לעמ לודג-יכ ה  5
:ךדובכ ץראה-לכ לעו םיהלא םימש-לע המור ו  6
:יננעו ךנימי העישוה ךידידי ןוצלחי ןעמל ז  7
קמעו םכש הקלחא הזלעא ושדקב רבד םיהלא ח  8
:דדמא תוכס
הדוהי ישאר זועמ םירפאו השנמ יל דעלג יל ט  9
:יקקחמ
ילענ ךילשא םודא-לע יצחר ריס באומ י  10
:עעורתא תשלפ-ילע
:םודא-דע ינחנ ימ רצבמ ריע ינלבי ימ אי  11
:וניתאבצב םיהלא אצת-אלו ונתחנז םיהלא-אלה בי  12
:םדא תעושת אושו רצמ תרזע ונל-הבה גי  13
:ונירצ סובי אוהו ליח-השענ םיהלאב די  14

טק    109

:שרחת-לא יתלהת יהלא רומזמ דודל חצנמל א  1
יתא ורבד וחתפ ילע המרמ-יפו עשר יפ יכ ב  2
:רקש ןושל
:םנח ינומחליו ינובבס האנש ירבדו ג  3
:הלפת ינאו ינונטשי יתבהא-תחת ד  4
:יתבהא תחת האנשו הבוט תחת הער ילע ומישיו ה  5
:ונימי-לע דמעי ןטשו עשר וילע דקפה ו  6
:האטחל היהת ותלפתו עשר אצי וטפשהב ז  7
:רחא חקי ותדקפ םיטעמ וימי-ויהי ח  8
:הנמלא ותשאו םימותי וינב-ויהי ט  9
:םהיתוברחמ ושרדו ולאשו וינב ועוני עונו י  10
:ועיגי םירז וזביו ול-רשא-לכל השונ שקני אי  11
:וימותיל ןנוח יהי-לאו דסח ךשמ ול-יהי-לא בי  12
:םמש חמי רחא רודב תירכהל ותירחא-יהי גי  13
:חמת-לא ומא תאטחו הוהי-לא ויתבא ןוע רכזי די  14
:םרכז ץראמ תרכיו דימת הוהי-דגנ ויהי וט  15
ינע-שיא ףדריו דסח תושע רכז אל רשא ןעי זט  16
:תתומל בבל האכנו ןויבאו
קחרתו הכרבב ץפח-אלו והאובתו הללק בהאיו זי  17
:ונממ
ןמשכו וברקב םימכ אבתו ודמכ הללק שבליו חי  18
:ויתומצעב
:הרגחי דימת חזמלו הטעי דגבכ ול-יהת טי  19
ער םירבדהו הוהי תאמ ינטש תלעפ תאז כ  20
:ישפנ-לע
בוט-יכ ךמש ןעמל יתא-השע ינדא הוהי התאו אכ  21
:ינליצה ךדסח
:יברקב ללח יבלו יכנא ןויבאו ינע-יכ בכ  22
:הבראכ יתרעננ יתכלהנ ותוטנכ-לצכ גכ  23
:ןמשמ שחכ ירשבו םוצמ ולשכ יכרב דכ  24
:םשאר ןועיני ינוארי םהל הפרח יתייה ינאו הכ  25
:ךדסחכ ינעישוה יהלא הוהי ינרזע וכ  26
:התישע הוהי התא תאז ךדי-יכ ועדיו זכ  27
ךדבעו ושביו ומק ךרבת התאו המה-וללקי חכ  28
:חמשי
:םתשב ליעמכ וטעיו המלכ ינטוש ושבלי טכ  29
:ונללהא םיבר ךותבו יפב דאמ הוהי הדוא ל  30
:ושפנ יטפשמ עישוהל ןויבא ןימיל דמעי-יכ אל  31

יק    110

ינימיל בש ינדאל הוהי םאנ רומזמ דודל א  1
:ךילגרל םדה ךיביא תישא-דע
:ךיביא ברקב הדר ןויצמ הוהי חלשי ךזע-הטמ ב  2
רחשמ םחרמ שדק-ירדהב ךליח םויב תבדנ ךמע ג  3
:ךיתדלי לט ךל
םלועל ןהכ-התא םחני אלו הוהי עבשנ ד  4
:קדצ-יכלמ יתרבד-לע
:םיכלמ ופא-םויב ץחמ ךנימי-לע ינדא ה  5
:הבר ץרא-לע שאר ץחמ תויוג אלמ םיוגב ןידי ו  6
:שאר םירי ןכ-לע התשי ךרדב לחנמ ז  7

איק    111

םירשי דוסב בבל-לכב הוהי הדוא הי וללה א  1
:הדעו
:םהיצפח-לכל םישורד הוהי ישעמ םילדג ב  2
:דעל תדמע ותקדצו ולעפ רדהו-דוה ג  3
:הוהי םוחרו ןונח ויתאלפנל השע רכז ד  4
:ותירב םלועל רכזי ויאריל ןתנ ףרט ה  5
:םיוג תלחנ םהל תתל ומעל דיגה וישעמ חכ ו  6
:וידוקפ-לכ םינמאנ טפשמו תמא וידי ישעמ ז  7
:רשיו תמאב םיושע םלועל דעל םיכומס ח  8
ארונו שודק ותירב םלועל-הוצ ומעל חלש תודפ ט  9
:ומש
םהישע-לכל בוט לכש הוהי תארי המכח תישאר י  10
:דעל תדמע ותלהת

ביק    112

ץפח ויתוצמב הוהי-תא ארי שיא-ירשא הי וללה א  1
:דאמ
:ךרבי םירשי רוד וערז היהי ץראב רובג ב  2
:דעל תדמע ותקדצו ותיבב רשעו-ןוה ג  3
:קידצו םוחרו ןונח םירשיל רוא ךשחב חרז ד  4
:טפשמב וירבד לכלכי הולמו ןנוח שיא-בוט ה  5
:קידצ היהי םלוע רכזל טומי-אל םלועל-יכ ו  6
:הוהיב חטב ובל ןוכנ אריי אל הער העומשמ ז  7
:וירצב הארי-רשא דע אריי אל ובל ךומס ח  8
ונרק דעל תדמע ותקדצ םינויבאל ןתנ רזפ ט  9
:דובכב םורת
םיעשר תואת סמנו קרחי וינש סעכו הארי עשר י  10
:דבאת

גיק    113

:הוהי םש-תא וללה הוהי ידבע וללה הי וללה א  1
:םלוע-דעו התעמ ךרבמ הוהי םש יהי ב  2
:הוהי םש ללהמ ואובמ-דע שמש-חרזממ ג  3
:ודובכ םימשה לע הוהי םיוג-לכ-לע םר ד  4
:תבשל יהיבגמה וניהלא הוהיכ ימ ה  5
:ץראבו םימשב תוארל יליפשמה ו  6
:ןויבא םירי תפשאמ לד רפעמ ימיקמ ז  7
:ומע יבידנ םע םיבידנ-םע יבישוהל ח  8
:הי-וללה החמש םינבה-םא תיבה תרקע יבישומ ט  9

דיק    114

:זעל םעמ בקעי תיב םירצממ לארשי תאצב א  1
:ויתולשממ לארשי ושדקל הדוהי התיה ב  2
:רוחאל בסי ןדריה סניו האר םיה ג  3
:ןאצ-ינבכ תועבג םיליאכ ודקר םירהה ד  4
:רוחאל בסת ןדריה סונת יכ םיה ךל-המ ה  5
:ןאצ-ינבכ תועבג םיליאכ ודקרת םירהה ו  6
:בקעי הולא ינפלמ ץרא ילוח ןודא ינפלמ ז  7
:םימ-וניעמל שימלח םימ-םגא רוצה יכפהה ח  8

היק    115

דובכ ןת ךמשל-יכ ונל אל הוהי ונל אל א  1
:ךתמא-לע ךדסח-לע
:םהיהלא אנ-היא םיוגה ורמאי המל ב  2
:השע ץפח-רשא לכ םימשב וניהלאו ג  3
:םדא ידי השעמ בהזו ףסכ םהיבצע ד  4
:וארי אלו םהל םיניע ורבדי אלו םהל-הפ ה  5
:ןוחירי אלו םהל ףא ועמשי אלו םהל םינזא ו  6
וכלהי אלו םהילגר ןושימי אלו םהידי ז  7
:םנורגב וגהי-אל
:םהב חטב-רשא לכ םהישע ויהי םהומכ ח  8
:אוה םנגמו םרזע הוהיב חטב לארשי ט  9
:אוה םנגמו םרזע הוהיב וחטב ןרהא תיב י  10
:אוה םנגמו םרזע הוהיב וחטב הוהי יארי אי  11
ךרבי לארשי תיב-תא ךרבי ךרבי ונרכז הוהי בי  12
:ןרהא תיב-תא
:םילדגה-םע םינטקה הוהי יארי ךרבי גי  13
:םכינב-לעו םכילע םכילע הוהי ףסי די  14
:ץראו םימש השע הוהיל םתא םיכורב וט  15
:םדא-ינבל ןתנ ץראהו הוהיל םימש םימשה זט  16
:המוד ידרי-לכ אלו הי-וללהי םיתמה אל זי  17
:הי-וללה םלוע-דעו התעמ הי ךרבנ ונחנאו חי  18

ויק    116

:ינונחת ילוק-תא הוהי עמשי-יכ יתבהא א  1
:ארקא ימיבו יל ונזא הטה-יכ ב  2
הרצ ינואצמ לואש ירצמו תומ-ילבח ינופפא ג  3
:אצמא ןוגיו
:ישפנ הטלמ הוהי הנא ארקא הוהי-םשבו ד  4
:םחרמ וניהלאו קידצו הוהי ןונח ה  5
:עישוהי ילו יתולד הוהי םיאתפ רמש ו  6
:יכילע למג הוהי-יכ יכיחונמל ישפנ יבוש ז  7
העמד-ןמ יניע-תא תוממ ישפנ תצלח יכ ח  8
:יחדמ ילגר-תא
:םייחה תוצראב הוהי ינפל ךלהתא ט  9
:דאמ יתינע ינא רבדא יכ יתנמאה י  10
:בזכ םדאה-לכ יזפחב יתרמא ינא אי  11
:ילע יהולומגת-לכ הוהיל בישא-המ בי  12
:ארקא הוהי םשבו אשא תועושי-סוכ גי  13
:ומע-לכל אנ-הדגנ םלשא הוהיל ירדנ די  14
:וידיסחל התומה הוהי יניעב רקי וט  15
ךתמא-ןב ךדבע-ינא ךדבע ינא-יכ הוהי הנא זט  16
:ירסומל תחתפ
:ארקא הוהי םשבו הדות חבז חבזא-ךל זי  17
:ומע-לכל אנ-הדגנ םלשא הוהיל ירדנ חי  18
:הי-וללה םלשורי יככותב הוהי תיב תורצחב טי  19

זיק    117

:םימאה-לכ והוחבש םיוג-לכ הוהי-תא וללה א  1
םלועל הוהי-תמאו ודסח ונילע רבג יכ ב  2
:הי-וללה

חיק    118

:ודסח םלועל יכ בוט-יכ הוהיל ודוה א  1
:ודסח םלועל יכ לארשי אנ-רמאי ב  2
:ודסח םלועל יכ ןרהא-תיב אנ-ורמאי ג  3
:ודסח םלועל יכ הוהי יארי אנ-ורמאי ד  4
:הי בחרמב יננע הי יתארק רצמה-ןמ ה  5
:םדא יל השעי-המ אריא אל יל הוהי ו  6
:יאנשב הארא ינאו ירזעב יל הוהי ז  7
:םדאב חטבמ הוהיב תוסחל בוט ח  8
:םיבידנב חטבמ הוהיב תוסחל בוט ט  9
:םלימא יכ הוהי םשב ינובבס םיוג-לכ י  10
:םלימא יכ הוהי םשב ינובבס-םג ינובס אי  11
יכ הוהי םשב םיצוק שאכ וכעד םירובדכ ינובס בי  12
:םלימא
:ינרזע הוהיו לפנל ינתיחד החד גי  13
:העושיל יל-יהיו הי תרמזו יזע די  14
הוהי ןימי םיקידצ ילהאב העושיו הנר לוק וט  15
:ליח השע
:ליח השע הוהי ןימי הממור הוהי ןימי זט  16
:הי ישעמ רפסאו היחא-יכ תומא אל זי  17
:יננתנ אל תומלו הי ינרסי רסי חי  18
:הי הדוא םב-אבא קדצ-ירעש יל-וחתפ טי  19
:וב ואבי םיקידצ הוהיל רעשה-הז כ  20
:העושיל יל-יהתו ינתינע יכ ךדוא אכ  21
:הנפ שארל התיה םינובה וסאמ ןבא בכ  22
:וניניעב תאלפנ איה תאז התיה הוהי תאמ גכ  23
:וב החמשנו הליגנ הוהי השע םויה-הז דכ  24
:אנ החילצה הוהי אנא אנ העישוה הוהי אנא הכ  25
:הוהי תיבמ םכונכרב הוהי םשב אבה ךורב וכ  26
תונרק-דע םיתבעב גח-ורסא ונל ראיו הוהי לא זכ  27
:חבזמה
:ךממורא יהלא ךדואו התא ילא חכ  28
:ודסח םלועל יכ בוט-יכ הוהיל ודוה טכ  29

טיק    119

:הוהי תרותב םיכלהה ךרד-ימימת ירשא א  1
:והושרדי בל-לכב ויתדע ירצנ ירשא ב  2
:וכלה ויכרדב הלוע ולעפ-אל ףא ג  3
:דאמ רמשל ךידקפ התיוצ התא ד  4
:ךיקח רמשל יכרד ונכי ילחא ה  5
:ךיתוצמ-לכ-לא יטיבהב שובא-אל זא ו  6
:ךקדצ יטפשמ ידמלב בבל רשיב ךדוא ז  7
:דאמ-דע ינבזעת-לא רמשא ךיקח-תא ח  8
:ךרבדכ רמשל וחרא-תא רענ-הכזי המב ט  9
:ךיתוצממ ינגשת-לא ךיתשרד יבל-לכב י  10
:ךל-אטחא אל ןעמל ךתרמא יתנפצ יבלב אי  11
:ךיקח ינדמל הוהי התא ךורב בי  12
:ךיפ-יטפשמ לכ יתרפס יתפשב גי  13
:ןוה-לכ לעכ יתשש ךיתודע ךרדב די  14
:ךיתחרא הטיבאו החישא ךידקפב וט  15
:ךרבד חכשא אל עשעתשא ךיתקחב זט  16
:ךרבד הרמשאו היחא ךדבע-לע למג זי  17
:ךתרותמ תואלפנ הטיבאו יניע-לג חי  18
:ךיתוצמ ינממ רתסת-לא ץראב יכנא רג טי  19
:תע-לכב ךיטפשמ-לא הבאתל ישפנ הסרג כ  20
:ךיתוצממ םיגשה םירורא םידז תרעג אכ  21
:יתרצנ ךיתדע יכ זובו הפרח ילעמ לג בכ  22
:ךיקחב חישי ךדבע ורבדנ יב םירש ובשי םג גכ  23
:יתצע ישנא יעשעש ךיתדע-םג דכ  24
:ךרבדכ יניח ישפנ רפעל הקבד הכ  25
:ךיקח ינדמל יננעתו יתרפס יכרד וכ  26
:ךיתואלפנב החישאו ינניבה ךידוקפ-ךרד זכ  27
:ךרבדכ ינמיק הגותמ ישפנ הפלד חכ  28
:יננח ךתרותו ינממ רסה רקש-ךרד טכ  29
:יתיוש ךיטפשמ יתרחב הנומא-ךרד ל  30
:ינשיבת-לא הוהי ךיתודעב יתקבד אל  31
:יבל ביחרת יכ ץורא ךיתוצמ-ךרד בל  32
:בקע הנרצאו ךיקח ךרד הוהי ינרוה גל  33
:בל-לכב הנרמשאו ךתרות הרצאו ינניבה דל  34
:יתצפח וב-יכ ךיתוצמ ביתנב ינכירדה הל  35
:עצב-לא לאו ךיתודע-לא יבל-טה ול  36
:יניח ךכרדב אוש תוארמ יניע רבעה זל  37
:ךתאריל רשא ךתרמא ךדבעל םקה חל  38
:םיבוט ךיטפשמ יכ יתרגי רשא יתפרח רבעה טל  39
:יניח ךתקדצב ךידקפל יתבאת הנה מ  40
:ךתרמאכ ךתעושת הוהי ךדסח ינאביו אמ  41
:ךרבדב יתחטב-יכ רבד יפרח הנעאו במ  42
ךטפשמל יכ דאמ-דע תמא-רבד יפמ לצת-לאו גמ  43
:יתלחי
:דעו םלועל דימת ךתרות הרמשאו דמ  44
:יתשרד ךידקפ יכ הבחרב הכלהתאו המ  45
:שובא אלו םיכלמ דגנ ךיתדעב הרבדאו ומ  46
:יתבהא רשא ךיתוצמב עשעתשאו זמ  47
החישאו יתבהא רשא ךיתוצמ-לא יפכ-אשאו חמ  48
:ךיקחב
:ינתלחי רשא לע ךדבעל רבד-רכז טמ  49
:ינתיח ךתרמא יכ יינעב יתמחנ תאז נ  50
:יתיטנ אל ךתרותמ דאמ-דע ינצילה םידז אנ  51
:םחנתאו הוהי םלועמ ךיטפשמ יתרכז בנ  52
:ךתרות יבזע םיעשרמ ינתזחא הפעלז גנ  53
:ירוגמ תיבב ךיקח יל-ויה תורמז דנ  54
:ךתרות הרמשאו הוהי ךמש הלילב יתרכז הנ  55
:יתרצנ ךידקפ יכ יל-התיה תאז ונ  56
:ךירבד רמשל יתרמא הוהי יקלח זנ  57
:ךתרמאכ יננח בל-לכב ךינפ יתילח חנ  58
:ךיתדע-לא ילגר הבישאו יכרד יתבשח טנ  59
:ךיתוצמ רמשל יתהמהמתה אלו יתשח ס  60
:יתחכש אל ךתרות ינדוע םיעשר ילבח אס  61
:ךקדצ יטפשמ לע ךל תודוהל םוקא הליל-תוצח בס  62
:ךידוקפ ירמשלו ךוארי רשא-לכל ינא רבח גס  63
:ינדמל ךיקח ץראה האלמ הוהי ךדסח דס  64
:ךרבדכ הוהי ךדבע-םע תישע בוט הס  65
:יתנמאה ךיתוצמב יכ ינדמל תעדו םעט בוט וס  66
:יתרמש ךתרמא התעו גגש ינא הנעא םרט זס  67
:ךיקח ינדמל ביטמו התא-בוט חס  68
:ךידוקפ רצא בל-לכב ינא םידז רקש ילע ולפט טס  69
:יתעשעש ךתרות ינא םבל בלחכ שפט ע  70
:ךיקח דמלא ןעמל יתינע-יכ יל-בוט אע  71
:ףסכו בהז יפלאמ ךיפ-תרות יל-בוט בע  72
הדמלאו ינניבה ינוננוכיו ינושע ךידי גע  73
:ךיתוצמ
:יתלחי ךרבדל יכ וחמשיו ינוארי ךיארי דע  74
:ינתינע הנומאו ךיטפשמ קדצ-יכ הוהי יתעדי הע  75
:ךדבעל ךתרמאכ ינמחנל ךדסח אנ-יהי וע  76
:יעשעש ךתרות-יכ היחאו ךימחר ינואבי זע  77
חישא ינא ינותוע רקש-יכ םידז ושבי חע  78
:ךידוקפב
:ךיתדע ועדיו ךיארי יל ובושי טע  79
:שובא אל ןעמל ךיקחב םימת יבל-יהי פ  80
:יתלחי ךרבדל ישפנ ךתעושתל התלכ אפ  81
:ינמחנת יתמ רמאל ךתרמאל יניע ולכ בפ  82
:יתחכש אל ךיקח רוטיקב דאנכ יתייה-יכ גפ  83
:טפשמ יפדרב השעת יתמ ךדבע-ימי המכ דפ  84
:ךתרותכ אל רשא תוחיש םידז יל-ורכ הפ  85
:ינרזע ינופדר רקש הנומא ךיתוצמ-לכ ופ  86
:ךידוקפ יתבזע-אל ינאו ץראב ינולכ טעמכ זפ  87
:ךיפ תודע הרמשאו יניח ךדסחכ חפ  88
:םימשב בצנ ךרבד הוהי םלועל טפ  89
:דמעתו ץרא תננוכ ךתנומא רדו רדל צ  90
:ךידבע לכה יכ םויה ודמע ךיטפשמל אצ  91
:יינעב יתדבא זא יעשעש ךתרות ילול בצ  92
:ינתייח םב יכ ךידוקפ חכשא-אל םלועל גצ  93
:יתשרד ךידוקפ יכ ינעישוה ינא-ךל דצ  94
:ןנובתא ךיתדע ינדבאל םיעשר ווק יל הצ  95
:דאמ ךתוצמ הבחר ץק יתיאר הלכת לכל וצ  96
:יתחיש איה םויה-לכ ךתרות יתבהא-המ זצ  97
:יל-איה םלועל יכ ךתוצמ ינמכחת יביאמ חצ  98
:יל החיש ךיתודע יכ יתלכשה ידמלמ-לכמ טצ  99
:יתרצנ ךידוקפ יכ ןנובתא םינקזמ ק  100
:ךרבד רמשא ןעמל ילגר יתאלכ ער חרא-לכמ אק  101
:ינתרוה התא-יכ יתרס-אל ךיטפשממ בק  102
:יפל שבדמ ךתרמא יכחל וצלמנ-המ גק  103
:רקש חרא-לכ יתאנש ןכ-לע ןנובתא ךידוקפמ דק  104
:יתביתנל רואו ךרבד ילגרל-רנ הק  105
:ךקדצ יטפשמ רמשל המיקאו יתעבשנ וק  106
:ךרבדכ יניח הוהי דאמ-דע יתינענ זק  107
:ינדמל ךיטפשמו הוהי אנ-הצר יפ תובדנ חק  108
:יתחכש אל ךתרותו דימת יפכב ישפנ טק  109
:יתיעת אל ךידוקפמו יל חפ םיעשר ונתנ יק  110
:המה יבל ןושש-יכ םלועל ךיתודע יתלחנ איק  111
:בקע םלועל ךיקח תושעל יבל יתיטנ ביק  112
:יתבהא ךתרותו יתאנש םיפעס גיק  113
:יתלחי ךרבדל התא ינגמו ירתס דיק  114
:יהלא תוצמ הרצאו םיערמ ינממ-ורוס היק  115
:ירבשמ ינשיבת-לאו היחאו ךתרמאכ ינכמס ויק  116
:דימת ךיקחב העשאו העשואו ינדעס זיק  117
:םתימרת רקש-יכ ךיקחמ םיגוש-לכ תילס חיק  118
:ךיתדע יתבהא ןכל ץרא-יעשר-לכ תבשה םיגס טיק  119
:יתארי ךיטפשממו ירשב ךדחפמ רמס כק  120
:יקשעל ינחינת-לב קדצו טפשמ יתישע אכק  121
:םידז ינקשעי-לא בוטל ךדבע ברע בכק  122
:ךקדצ תרמאלו ךתעושיל ולכ יניע גכק  123
:ינדמל ךיקחו ךדסחכ ךדבע-םע השע דכק  124
:ךיתדע העדאו ינניבה ינא-ךדבע הכק  125
:ךתרות ורפה הוהיל תושעל תע וכק  126
:זפמו בהזמ ךיתוצמ יתבהא ןכ-לע זכק  127
רקש חרא-לכ יתרשי לכ ידוקפ-לכ ןכ-לע חכק  128
:יתאנש
:ישפנ םתרצנ ןכ-לע ךיתודע תואלפ טכק  129
:םייתפ ןיבמ ריאי ךירבד חתפ לק  130
:יתבאי ךיתוצמל יכ הפאשאו יתרעפ-יפ אלק  131
:ךמש יבהאל טפשמכ יננחו ילא-הנפ בלק  132
:ןוא-לכ יב-טלשת-לאו ךתרמאב ןכה ימעפ גלק  133
:ךידוקפ הרמשאו םדא קשעמ ינדפ דלק  134
:ךיקח-תא ינדמלו ךדבעב ראה ךינפ הלק  135
:ךתרות ורמש-אל לע יניע ודרי םימ-יגלפ ולק  136
:ךיטפשמ רשיו הוהי התא קידצ זלק  137
:דאמ הנומאו ךיתדע קדצ תיוצ חלק  138
:ירצ ךירבד וחכש-יכ יתאנק ינתתמצ טלק  139
:הבהא ךדבעו דאמ ךתרמא הפורצ מק  140
:יתחכש אל ךידקפ הזבנו יכנא ריעצ אמק  141
:תמא ךתרותו םלועל קדצ ךתקדצ במק  142
:יעשעש ךיתוצמ ינואצמ קוצמו-רצ גמק  143
:היחאו ינניבה םלועל ךיתודע קדצ דמק  144
:הרצא ךיקח הוהי יננע בל-לכב יתארק המק  145
:ךיתדע הרמשאו ינעישוה ךיתארק ומק  146
:יתלחי ךירבדל העושאו ףשנב יתמדק זמק  147
:ךתרמאב חישל תורמשא יניע ומדק חמק  148
:יניח ךטפשמכ הוהי ךדסחכ העמש ילוק טמק  149
:וקחר ךתרותמ המז יפדר וברק נק  150
:תמא ךיתוצמ-לכו הוהי התא בורק אנק  151
:םתדסי םלועל יכ ךיתדעמ יתעדי םדק בנק  152
:יתחכש אל ךתרות-יכ ינצלחו יינע-האר גנק  153
:יניח ךתרמאל ינלאגו יביר הביר דנק  154
:ושרד אל ךיקח-יכ העושי םיעשרמ קוחר הנק  155
:יניח ךיטפשמכ הוהי םיבר ךימחר ונק  156
:יתיטנ אל ךיתודעמ ירצו יפדר םיבר זנק  157
:ורמש אל ךתרמא רשא הטטוקתאו םידגב יתיאר חנק  158
:יניח ךדסחכ הוהי יתבהא ךידוקפ-יכ האר טנק  159
:ךקדצ טפשמ-לכ םלועלו תמא ךרבד-שאר סק  160
:יבל דחפ ךירבדמו םנח ינופדר םירש אסק  161
:בר ללש אצומכ ךתרמא-לע יכנא שש בסק  162
:יתבהא ךתרות הבעתאו יתאנש רקש גסק  163
:ךקדצ יטפשמ לע ךיתללה םויב עבש דסק  164
:לושכמ ומל-ןיאו ךתרות יבהאל בר םולש הסק  165
:יתישע ךיתוצמו הוהי ךתעושיל יתרבש וסק  166
:דאמ םבהאו ךיתדע ישפנ הרמש זסק  167
:ךדגנ יכרד-לכ יכ ךיתדעו ךידוקפ יתרמש חסק  168
:ינניבה ךרבדכ הוהי ךינפל יתנר ברקת טסק  169
:ינליצה ךתרמאכ ךינפל יתנחת אובת עק  170
:ךיקח ינדמלת יכ הלהת יתפש הנעבת אעק  171
:קדצ ךיתוצמ-לכ יכ ךתרמא ינושל ןעת בעק  172
:יתרחב ךידוקפ יכ ינרזעל ךדי-יהת געק  173
:יעשעש ךתרותו הוהי ךתעושיל יתבאת דעק  174
:ינרזעי ךטפשמו ךללהתו ישפנ-יחת העק  175
אל ךיתוצמ יכ ךדבע שקב דבא השכ יתיעת ועק  176
:יתחכש

כק    120

יתארק יל התרצב הוהי-לא תולעמה ריש א  1
:יננעיו
:הימר ןושלמ רקש-תפשמ ישפנ הליצה הוהי ב  2
:הימר ןושל ךל ףיסי-המו ךל ןתי-המ ג  3
:םימתר ילחג םע םינונש רובג יצח ד  4
:רדק ילהא-םע יתנכש ךשמ יתרג-יכ יל-היוא ה  5
:םולש אנוש םע ישפנ הל-הנכש תבר ו  6
:המחלמל המה רבדא יכו םולש-ינא ז  7

אכק    121

אבי ןיאמ םירהה-לא יניע אשא תולעמל ריש א  1
:ירזע
:ץראו םימש השע הוהי םעמ ירזע ב  2
:ךרמש םוני-לא ךלגר טומל ןתי-לא ג  3
:לארשי רמוש ןשיי אלו םוני-אל הנה ד  4
:ךנימי די-לע ךלצ הוהי ךרמש הוהי ה  5
:הלילב חריו הככי-אל שמשה םמוי ו  6
:ךשפנ-תא רמשי ער-לכמ ךרמשי הוהי ז  7
:םלוע-דעו התעמ ךאובו ךתאצ-רמשי הוהי ח  8

בכק    122

הוהי תיב יל םירמאב יתחמש דודל תולעמה ריש א  1
:ךלנ
:םלשורי ךירעשב ונילגר ויה תודמע ב  2
:ודחי הל-הרבחש ריעכ היונבה םלשורי ג  3
תודהל לארשיל תודע הי-יטבש םיטבש ולע םשש ד  4
:הוהי םשל
:דיוד תיבל תואסכ טפשמל תואסכ ובשי המש יכ ה  5
:ךיבהא וילשי םלשורי םולש ולאש ו  6
:ךיתונמראב הולש ךליחב םולש-יהי ז  7
:ךב םולש אנ-הרבדא יערו יחא ןעמל ח  8
:ךל בוט השקבא וניהלא הוהי-תיב ןעמל ט  9

גכק    123

יבשיה יניע-תא יתאשנ ךילא תולעמה ריש א  1
:םימשב
החפש יניעכ םהינודא די-לא םידבע יניעכ הנה ב  2
דע וניהלא הוהי-לא וניניע ןכ התרבג די-לא
:וננחיש
:זוב ונעבש בר-יכ וננח הוהי וננח ג  3
זובה םיננאשה געלה ונשפנ הל-העבש תבר ד  4
:םינויאגל

דכק    124

ונל היהש הוהי ילול דודל תולעמה ריש א  1
:לארשי אנ-רמאי
:םדא ונילע םוקב ונל היהש הוהי ילול ב  2
:ונב םפא תורחב ונועלב םייח יזא ג  3
:ונשפנ-לע רבע הלחנ ונופטש םימה יזא ד  4
:םינודיזה םימה ונשפנ-לע רבע יזא ה  5
:םהינשל ףרט וננתנ אלש הוהי ךורב ו  6
רבשנ חפה םישקוי חפמ הטלמנ רופצכ ונשפנ ז  7
:ונטלמנ ונחנאו
:ץראו םימש השע הוהי םשב ונרזע ח  8

הכק    125

טומי-אל ןויצ-רהכ הוהיב םיחטבה תולעמה ריש א  1
:בשי םלועל
התעמ ומעל ביבס הוהיו הל ביבס םירה םלשורי ב  2
:םלוע-דעו
ןעמל םיקידצה לרוג לע עשרה טבש חוני אל יכ ג  3
:םהידי התלועב םיקידצה וחלשי-אל
:םתובלב םירשילו םיבוטל הוהי הביטיה ד  4
ןואה ילעפ-תא הוהי םכילוי םתולקלקע םיטמהו ה  5
:לארשי-לע םולש

וכק    126

ונייה ןויצ תביש-תא הוהי בושב תולעמה ריש א  1
:םימלחכ
ורמאי זא הנר וננושלו וניפ קוחש אלמי זא ב  2
:הלא-םע תושעל הוהי לידגה םיוגב
:םיחמש ונייה ונמע תושעל הוהי לידגה ג  3
:בגנב םיקיפאכ ונתובש-תא הוהי הבוש ד  4
:ורצקי הנרב העמדב םיערזה ה  5
הנרב אובי-אב ערזה-ךשמ אשנ הכבו ךלי ךולה ו  6
:ויתמלא אשנ

זכק    127

אוש תיב הנבי-אל הוהי-םא המלשל תולעמה ריש א  1
אוש ריע-רמשי-אל הוהי-םא וב וינוב ולמע
:רמוש דקש
םחל ילכא תבש-ירחאמ םוק ימיכשמ םכל אוש ב  2
:אנש ודידיל ןתי ןכ םיבצעה
:ןטבה ירפ רכש םינב הוהי תלחנ הנה ג  3
:םירוענה ינב ןכ רובג-דיב םיצחכ ד  4
ושבי-אל םהמ ותפשא-תא אלמ רשא רבגה ירשא ה  5
:רעשב םיביוא-תא ורבדי-יכ

חכק    128

:ויכרדב ךלהה הוהי ארי-לכ ירשא תולעמה ריש א  1
:ךל בוטו ךירשא לכאת יכ ךיפכ עיגי ב  2
ילתשכ ךינב ךתיב יתכריב הירפ ןפגכ ךתשא ג  3
:ךנחלשל ביבס םיתיז
:הוהי ארי רבג ךרבי ןכ-יכ הנה ד  4
ימי לכ םלשורי בוטב הארו ןויצמ הוהי ךכרבי ה  5
:ךייח
:לארשי-לע םולש ךינבל םינב-הארו ו  6

טכק    129

אנ-רמאי ירוענמ ינוררצ תבר תולעמה ריש א  1
:לארשי
:יל ולכי-אל םג ירוענמ ינוררצ תבר ב  2
:םתונעמל וכיראה םישרח ושרח יבג-לע ג  3
:םיעשר תובע ץצק קידצ הוהי ד  4
:ןויצ יאנש לכ רוחא וגסיו ושבי ה  5
:שבי ףלש תמדקש תוגג ריצחכ ויהי ו  6
:רמעמ ונצחו רצוק ופכ אלמ אלש ז  7
ונכרב םכילא הוהי-תכרב םירבעה ורמא אלו ח  8
:הוהי םשב םכתא

לק    130

:הוהי ךיתארק םיקמעממ תולעמה ריש א  1
לוקל תובשק ךינזא הנייהת ילוקב העמש ינדא ב  2
:ינונחת
:דמעי ימ ינדא הי-רמשת תונוע-םא ג  3
:ארות ןעמל החילסה ךמע-יכ ד  4
:יתלחוה ורבדלו ישפנ התוק הוהי יתיוק ה  5
:רקבל םירמש רקבל םירמשמ ינדאל ישפנ ו  6
הברהו דסחה הוהי-םע-יכ הוהי-לא לארשי לחי ז  7
:תודפ ומע
:ויתנוע לכמ לארשי-תא הדפי אוהו ח  8

אלק    131

ומר-אלו יבל הבג-אל הוהי דודל תולעמה ריש א  1
:ינממ תואלפנבו תולדגב יתכלה-אלו יניע
ומא ילע למגכ ישפנ יתממודו יתיוש אל-םא ב  2
:ישפנ ילע למגכ
:םלוע-דעו התעמ הוהי-לא לארשי לחי ג  3

בלק    132

:ותונע-לכ תא דודל הוהי-רוכז תולעמה ריש א  1
:בקעי ריבאל רדנ הוהיל עבשנ רשא ב  2
:יעוצי שרע-לע הלעא-םא יתיב להאב אבא-םא ג  3
:המונת יפעפעל יניעל תנש ןתא-םא ד  4
:בקעי ריבאל תונכשמ הוהיל םוקמ אצמא-דע ה  5
:רעי-ידשב הונאצמ התרפאב הונעמש-הנה ו  6
:וילגר םדהל הוחתשנ ויתונכשמל האובנ ז  7
:ךזע ןוראו התא ךתחונמל הוהי המוק ח  8
:וננרי ךידיסחו קדצ-ושבלי ךינהכ ט  9
:ךחישמ ינפ בשת-לא ךדבע דוד רובעב י  10
ירפמ הנממ בושי-אל תמא דודל הוהי-עבשנ אי  11
:ךל-אסכל תישא ךנטב
םדמלא וז יתדעו יתירב ךינב ורמשי-םא בי  12
:ךל-אסכל ובשי דע-ידע םהינב-םג
:ול בשומל הוא ןויצב הוהי רחב-יכ גי  13
:היתוא יכ בשא-הפ דע-ידע יתחונמ-תאז די  14
:םחל עיבשא הינויבא ךרבא ךרב הדיצ וט  15
:וננרי ןנר הידיסחו עשי שיבלא הינהכו זט  16
:יחישמל רנ יתכרע דודל ןרק חימצא םש זי  17
:ורזנ ץיצי וילעו תשב שיבלא ויביוא חי  18

גלק    133

תבש םיענ-המו בוט-המ הנה דודל תולעמה ריש א  1
:דחי-םג םיחא
ןרהא-ןקז ןקזה-לע דרי שארה-לע בוטה ןמשכ ב  2
:ויתודמ יפ-לע דריש
הוצ םש יכ ןויצ יררה-לע דריש ןומרח-לטכ ג  3
:םלועה-דע םייח הכרבה-תא הוהי

דלק    134

הוהי ידבע-לכ הוהי-תא וכרב הנה תולעמה ריש א  1
:תולילב הוהי-תיבב םידמעה
:הוהי-תא וכרבו שדק םכדי-ואש ב  2
:ץראו םימש השע ןויצמ הוהי ךכרבי ג  3

הלק    135

:הוהי ידבע וללה הוהי םש-תא וללה הי וללה א  1
:וניהלא תיב תורצחב הוהי תיבב םידמעש ב  2
:םיענ יכ ומשל ורמז הוהי בוט-יכ הי-וללה ג  3
:ותלגסל לארשי הי ול רחב בקעי-יכ ד  4
ונינדאו הוהי לודג-יכ יתעדי ינא יכ ה  5
:םיהלא-לכמ
םימיב ץראבו םימשב השע הוהי ץפח-רשא לכ ו  6
:תומוהת-לכו
השע רטמל םיקרב ץראה הצקמ םיאשנ הלעמ ז  7
:ויתורצואמ חור-אצומ
:המהב-דע םדאמ םירצמ ירוכב הכהש ח  8
הערפב םירצמ יככותב םיתפמו תותא חלש ט  9
:וידבע-לכבו
:םימוצע םיכלמ גרהו םיבר םיוג הכהש י  10
לכלו ןשבה ךלמ גועלו ירמאה ךלמ ןוחיסל אי  11
:ןענכ תוכלממ
:ומע לארשיל הלחנ הלחנ םצרא ןתנו בי  12
:רדו-רדל ךרכז הוהי םלועל ךמש הוהי גי  13
:םחנתי וידבע-לעו ומע הוהי ןידי-יכ די  14
:םדא ידי השעמ בהזו ףסכ םיוגה יבצע וט  15
:וארי אלו םהל םיניע ורבדי אלו םהל-הפ זט  16
חור-שי-ןיא ףא וניזאי אלו םהל םינזא זי  17
:םהיפב
:םהב חטב-רשא לכ םהישע ויהי םהומכ חי  18
וכרב ןרהא תיב הוהי-תא וכרב לארשי תיב טי  19
:הוהי-תא
וכרב הוהי יארי הוהי-תא וכרב יולה תיב כ  20
:הוהי-תא
:הי-וללה םלשורי ןכש ןויצמ הוהי ךורב אכ  21

ולק    136

:ודסח םלועל יכ בוט-יכ הוהיל ודוה א  1
:ודסח םלועל יכ םיהלאה יהלאל ודוה ב  2
:ודסח םלועל יכ םינדאה ינדאל ודוה ג  3
:ודסח םלועל יכ ודבל תולדג תואלפנ השעל ד  4
:ודסח םלועל יכ הנובתב םימשה השעל ה  5
:ודסח םלועל יכ םימה-לע ץראה עקרל ו  6
:ודסח םלועל יכ םילדג םירוא השעל ז  7
:ודסח םלועל יכ םויב תלשממל שמשה-תא ח  8
םלועל יכ הלילב תולשממל םיבכוכו חריה-תא ט  9
:ודסח
:ודסח םלועל יכ םהירוכבב םירצמ הכמל י  10
:ודסח םלועל יכ םכותמ לארשי אצויו אי  11
:ודסח םלועל יכ היוטנ עורזבו הקזח דיב בי  12
:ודסח םלועל יכ םירזגל ףוס-םי רזגל גי  13
:ודסח םלועל יכ וכותב לארשי ריבעהו די  14
:ודסח םלועל יכ ףוס-םיב וליחו הערפ רענו וט  15
:ודסח םלועל יכ רבדמב ומע ךילומל זט  16
:ודסח םלועל יכ םילדג םיכלמ הכמל זי  17
:ודסח םלועל יכ םירידא םיכלמ גרהיו חי  18
:ודסח םלועל יכ ירמאה ךלמ ןוחיסל טי  19
:ודסח םלועל יכ ןשבה ךלמ גועלו כ  20
:ודסח םלועל יכ הלחנל םצרא ןתנו אכ  21
:ודסח םלועל יכ ודבע לארשיל הלחנ בכ  22
:ודסח םלועל יכ ונל רכז ונלפשבש גכ  23
:ודסח םלועל יכ ונירצמ ונקרפיו דכ  24
:ודסח םלועל יכ רשב-לכל םחל ןתנ הכ  25
:ודסח םלועל יכ םימשה לאל ודוה וכ  26

זלק    137

ונרכזב וניכב-םג ונבשי םש לבב תורהנ לע א  1
:ןויצ-תא
:וניתורנכ ונילת הכותב םיברע-לע ב  2
וניללותו ריש-ירבד וניבוש ונולאש םש יכ ג  3
:ןויצ רישמ ונל וריש החמש
:רכנ תמדא לע הוהי-ריש-תא רישנ ךיא ד  4
:ינימי חכשת םלשורי ךחכשא-םא ה  5
הלעא אל-םא יכרכזא אל-םא יכחל ינושל-קבדת ו  6
:יתחמש שאר לע םלשורי-תא
םירמאה םלשורי םוי תא םודא ינבל הוהי רכז ז  7
:הב דוסיה דע ורע ורע
ךלומג-תא ךל-םלשיש ירשא הדודשה לבב-תב ח  8
:ונל תלמגש
:עלסה-לא ךיללע-תא ץפנו זחאיש ירשא ט  9

חלק    138

:ךרמזא םיהלא דגנ יבל-לכב ךדוא דודל א  1
ךדסח-לע ךמש-תא הדואו ךשדק לכיה-לא הוחתשא ב  2
:ךתרמא ךמש-לכ-לע תלדגה-יכ ךתמא-לעו
:זע ישפנב ינבהרת יננעתו יתארק םויב ג  3
:ךיפ-ירמא ועמש יכ ץרא-יכלמ-לכ הוהי ךודוי ד  4
:הוהי דובכ לודג יכ הוהי יכרדב ורישיו ה  5
:עדיי קחרממ הבגו הארי לפשו הוהי םר-יכ ו  6
חלשת יביא ףא לע יניחת הרצ ברקב ךלא-םא ז  7
:ךנימי ינעישותו ךדי
ךידי ישעמ םלועל ךדסח הוהי ידעב רמגי הוהי ח  8
:ףרת-לא

טלק    139

:עדתו ינתרקח הוהי רומזמ דודל חצנמל א  1
:קוחרמ יערל התנב ימוקו יתבש תעדי התא ב  2
:התנכסה יכרד-לכו תירז יעברו יחרא ג  3
:הלכ תעדי הוהי ןה ינושלב הלמ ןיא יכ ד  4
:הכפכ ילע תשתו ינתרצ םדקו רוחא ה  5
:הל לכוא-אל הבגשנ ינממ תעד היאלפ ו  6
:חרבא ךינפמ הנאו ךחורמ ךלא הנא ז  7
:ךנה לואש העיצאו התא םש םימש קסא-םא ח  8
:םי תירחאב הנכשא רחש-יפנכ אשא ט  9
:ךנימי ינזחאתו ינחנת ךדי םש-םג י  10
:ינדעב רוא הלילו ינפושי ךשח-ךא רמאו אי  11
ריאי םויכ הלילו ךממ ךישחי-אל ךשח-םג בי  12
:הרואכ הכישחכ
:ימא ןטבב ינכסת יתילכ תינק התא-יכ גי  13
ךישעמ םיאלפנ יתילפנ תוארונ יכ לע ךדוא די  14
:דאמ תעדי ישפנו
יתמקר רתסב יתישע-רשא ךממ ימצע דחכנ-אל וט  15
:ץרא תויתחתב
םימי ובתכי םלכ ךרפס-לעו ךיניע ואר ימלג זט  16
:םהב דחא אלו ורצי
:םהישאר ומצע המ לא ךיער ורקי-המ ילו זי  17
:ךמע ידועו יתציקה ןוברי לוחמ םרפסא חי  18
:ינמ ורוס םימד ישנאו עשר הולא לטקת-םא טי  19
:ךירע אושל אשנ המזמל ךרמאי רשא כ  20
:טטוקתא ךיממוקתבו אנשא הוהי ךיאנשמ-אולה אכ  21
:יל ויה םיביואל םיתאנש האנש תילכת בכ  22
:יפערש עדו יננחב יבבל עדו לא ינרקח גכ  23
:םלוע ךרדב ינחנו יב בצע-ךרד-םא הארו דכ  24

מק    140

:דודל רומזמ חצנמל א  1
:ינרצנת םיסמח שיאמ ער םדאמ הוהי ינצלח ב  2
:תומחלמ ורוגי םוי-לכ בלב תוער ובשח רשא ג  3
ומיתפש תחת בושכע תמח שחנ-ומכ םנושל וננש ד  4
:הלס
ינרצנת םיסמח שיאמ עשר ידימ הוהי ינרמש ה  5
:ימעפ תוחדל ובשח רשא
לגעמ-דיל תשר ושרפ םילבחו יל חפ םיאג-ונמט ו  6
:הלס יל-ותש םישקמ
לוק הוהי הניזאה התא ילא הוהיל יתרמא ז  7
:ינונחת
:קשנ םויב ישארל התכס יתעושי זע ינדא הוהי ח  8
ומורי קפת-לא וממז עשר ייואמ הוהי ןתת-לא ט  9
:הלס
:ומוסכי ומיתפש למע יבסמ שאר י  10
תורמהמב םלפי שאב םילחג םהילע וטימי אי  11
:ומוקי-לב
ונדוצי ער סמח-שיא ץראב ןוכי-לב ןושל שיא בי  12
:תפחדמל
:םיניבא טפשמ ינע ןיד הוהי השעי-יכ תעדי גי  13
:ךינפ-תא םירשי ובשי ךמשל ודוי םיקידצ ךא די  14

אמק    141

הניזאה יל השוח ךיתארק הוהי דודל רומזמ א  1
:ךל-יארקב ילוק
:ברע-תחנמ יפכ תאשמ ךינפל תרטק יתלפת ןוכת ב  2
:יתפש לד-לע הרצנ יפל הרמש הוהי התיש ג  3
עשרב תוללע ללועתהל ער רבדל יבל-טת-לא ד  4
:םהימענמב םחלא-לבו ןוא-ילעפ םישיא-תא
יני-לא שאר ןמש ינחיכויו דסח קידצ-ינמלהי ה  5
:םהיתוערב יתלפתו דוע-יכ ישאר
יכ ירמא ועמשו םהיטפש עלס-ידיב וטמשנ ו  6
:ומענ
:לואש יפל ונימצע ורזפנ ץראב עקבו חלפ ומכ ז  7
רעת-לא יתיסח הכב יניע ינדא הוהי ךילא יכ ח  8
:ישפנ
:ןוא ילעפ תושקמו יל ושקי חפ ידימ ינרמש ט  9
:רובעא-דע יכנא דחי םיעשר וירמכמב ולפי י  10

במק    142

:הלפת הרעמב ותויהב דודל ליכשמ א  1
:ןנחתא הוהי-לא ילוק קעזא הוהי-לא ילוק ב  2
:דיגא וינפל יתרצ יחיש וינפל ךפשא ג  3
וז-חראב יתביתנ תעדי התאו יחור ילע ףטעתהב ד  4
:יל חפ ונמט ךלהא
סונמ דבא ריכמ יל-ןיאו הארו ןימי טיבה ה  5
:ישפנל שרוד ןיא ינממ
ץראב יקלח יסחמ התא יתרמא הוהי ךילא יתקעז ו  6
:םייחה
יפדרמ ינליצה דאמ יתולד-יכ יתנר-לא הבישקה ז  7
:ינממ וצמא יכ
ורתכי יב ךמש-תא תודוהל ישפנ רגסממ האיצוה ח  8
:ילע למגת יכ םיקידצ

גמק    143

הניזאה יתלפת עמש הוהי דודל רומזמ א  1
:ךתקדצב יננע ךתנמאב ינונחת-לא
ךינפל קדצי-אל יכ ךדבע-תא טפשמב אובת-לאו ב  2
:יח-לכ
ינבישוה יתיח ץראל אכד ישפנ ביוא ףדר יכ ג  3
:םלוע יתמכ םיכשחמב
:יבל םמותשי יכותב יחור ילע ףטעתתו ד  4
השעמב ךלעפ-לכב יתיגה םדקמ םימי יתרכז ה  5
:חחושא ךידי
:הלס ךל הפיע-ץראכ ישפנ ךילא ידי יתשרפ ו  6
ךינפ רתסת-לא יחור התלכ הוהי יננע רהמ ז  7
:רוב ידרי-םע יתלשמנו ינממ
ינעידוה יתחטב ךב-יכ ךדסח רקבב ינעימשה ח  8
:ישפנ יתאשנ ךילא-יכ ךלא וז-ךרד
:יתסכ ךילא הוהי יביאמ ינליצה ט  9
הבוט ךחור יהולא התא-יכ ךנוצר תושעל ינדמל י  10
:רושימ ץראב ינחנת
הרצמ איצות ךתקדצב יניחת הוהי ךמש-ןעמל אי  11
:ישפנ
יכ ישפנ יררצ-לכ תדבאהו יביא תימצת ךדסחבו בי  12
:ךדבע ינא

דמק    144

ברקל ידי דמלמה ירוצ הוהי ךורב דודל א  1
:המחלמל יתועבצא
ובו ינגמ יל יטלפמו יבגשמ יתדוצמו ידסח ב  2
:יתחת ימע דדורה יתיסח
:והבשחתו שונא-ןב והעדתו םדא-המ הוהי ג  3
:רבוע לצכ וימי המד לבהל םדא ד  4
:ונשעיו םירהב עג דרתו ךימש-טה הוהי ה  5
:םמהתו ךיצח חלש םציפתו קרב קורב ו  6
םיבר םיממ ינליצהו ינצפ םורממ ךידי חלש ז  7
:רכנ ינב דימ
:רקש ןימי םנימיו אוש-רבד םהיפ רשא ח  8
רושע לבנב ךל הרישא שדח ריש םיהלא ט  9
:ךל-הרמזא
ודבע דוד-תא הצופה םיכלמל העושת ןתונה י  10
:הער ברחמ
םהיפ רשא רכנ-ינב דימ ינליצהו ינצפ אי  11
:רקש ןימי םנימיו אוש-רבד
וניתונב םהירוענב םילדגמ םיעטנכ ונינב רשא בי  12
:לכיה תינבת תובטחמ תיוזכ
וננואצ ןז-לא ןזמ םיקיפמ םיאלמ וניוזמ גי  13
:וניתוצוחב תובברמ תופילאמ
ןיאו תאצוי ןיאו ץרפ-ןיא םילבסמ וניפולא די  14
:וניתבחרב החוצ
:ויהלא הוהיש םעה ירשא ול הככש םעה ירשא וט  15

המק    145

ךמש הכרבאו ךלמה יהולא ךממורא דודל הלהת א  1
:דעו םלועל
:דעו םלועל ךמש הללהאו ךכרבא םוי-לכב ב  2
:רקח ןיא ותלדגלו דאמ ללהמו הוהי לודג ג  3
:ודיגי ךיתרובגו ךישעמ חבשי רודל רוד ד  4
:החישא ךיתואלפנ ירבדו ךדוה דובכ רדה ה  5
:הנרפסא ךיתלודגו ורמאי ךיתארונ זוזעו ו  6
:וננרי ךתקדצו ועיבי ךבוט-בר רכז ז  7
:דסח-לדגו םיפא ךרא הוהי םוחרו ןונח ח  8
:וישעמ-לכ-לע וימחרו לכל הוהי-בוט ט  9
:הכוכרבי ךידיסחו ךישעמ-לכ הוהי ךודוי י  10
:ורבדי ךתרובגו ורמאי ךתוכלמ דובכ אי  11
רדה דובכו ויתרובג םדאה ינבל עידוהל בי  12
:ותוכלמ
רוד-לכב ךתלשממו םימלע-לכ תוכלמ ךתוכלמ גי  13
:רודו
:םיפופכה-לכל ףקוזו םילפנה-לכל הוהי ךמוס די  14
םלכא-תא םהל-ןתונ התאו ורבשי ךילא לכ-יניע וט  15
:ותעב
:ןוצר יח-לכל עיבשמו ךדי-תא חתופ זט  16
:וישעמ-לכב דיסחו ויכרד-לכב הוהי קידצ זי  17
:תמאב והארקי רשא לכל ויארק-לכל הוהי בורק חי  18
:םעישויו עמשי םתעוש-תאו השעי ויארי-ןוצר טי  19
םיעשרה-לכ תאו ויבהא-לכ-תא הוהי רמוש כ  20
:דימשי
ושדק םש רשב-לכ ךרביו יפ-רבדי הוהי תלהת אכ  21
:דעו םלועל

ומק    146

:הוהי-תא ישפנ יללה הי-וללה א  1
:ידועב יהלאל הרמזא ייחב הוהי הללהא ב  2
:העושת ול ןיאש םדא-ןבב םיבידנב וחטבת-לא ג  3
ודבא אוהה םויב ותמדאל בשי וחור אצת ד  4
:ויתנתשע
:ויהלא הוהי-לע ורבש ורזעב בקעי לאש ירשא ה  5
רמשה םב-רשא-לכ-תאו םיה-תא ץראו םימש השע ו  6
:םלועל תמא
הוהי םיבערל םחל ןתנ םיקושעל טפשמ השע ז  7
:םירוסא ריתמ
בהא הוהי םיפופכ ףקז הוהי םירוע חקפ הוהי ח  8
:םיקידצ
ךרדו דדועי הנמלאו םותי םירג-תא רמש הוהי ט  9
:תועי םיעשר
רדו רדל ןויצ ךיהלא םלועל הוהי ךלמי י  10
:הי-וללה

זמק    147

הואנ םיענ-יכ וניהלא הרמז בוט-יכ הי וללה א  1
:הלהת
:סנכי לארשי יחדנ הוהי םלשורי הנוב ב  2
:םתובצעל שבחמו בל ירובשל אפרה ג  3
:ארקי תומש םלכל םיבכוכל רפסמ הנומ ד  4
:רפסמ ןיא ותנובתל חכ-ברו ונינודא לודג ה  5
:ץרא-ידע םיעשר ליפשמ הוהי םיונע דדועמ ו  6
:רונכב וניהלאל ורמז הדותב הוהיל ונע ז  7
חימצמה רטמ ץראל ןיכמה םיבעב םימש הסכמה ח  8
:ריצח םירה
:וארקי רשא ברע ינבל המחל המהבל ןתונ ט  9
:הצרי שיאה יקושב-אל ץפחי סוסה תרובגב אל י  10
:ודסחל םילחימה-תא ויארי-תא הוהי הצור אי  11
:ןויצ ךיהלא יללה הוהי-תא םלשורי יחבש בי  12
:ךברקב ךינב ךרב ךירעש יחירב קזח-יכ גי  13
:ךעיבשי םיטח בלח םולש ךלובג-םשה די  14
:ורבד ץורי הרהמ-דע ץרא ותרמא חלשה וט  15
:רזפי רפאכ רופכ רמצכ גלש ןתנה זט  16
:דמעי ימ ותרק ינפל םיתפכ וחרק ךילשמ זי  17
:םימ-ולזי וחור בשי םסמיו ורבד חלשי חי  18
:לארשיל ויטפשמו ויקח בקעיל ורבד דיגמ טי  19
םועדי-לב םיטפשמו יוג-לכל ןכ השע אל כ  20
:הי-וללה

חמק    148

והוללה םימשה-ןמ הוהי-תא וללה הי וללה א  1
:םימורמב
:ואבצ-לכ והוללה ויכאלמ-לכ והוללה ב  2
:רוא יבכוכ-לכ והוללה חריו שמש והוללה ג  3
:םימשה לעמ רשא םימהו םימשה ימש והוללה ד  4
:וארבנו הוצ אוה יכ הוהי םש-תא וללהי ה  5
:רובעי אלו ןתנ-קח םלועל דעל םדימעיו ו  6
:תומהת-לכו םינינת ץראה-ןמ הוהי-תא וללה ז  7
:ורבד השע הרעס חור רוטיקו גלש דרבו שא ח  8
:םיזרא-לכו ירפ ץע תועבג-לכו םירהה ט  9
:ףנכ רופצו שמר המהב-לכו היחה י  10
:ץרא יטפש-לכו םירש םימאל-לכו ץרא-יכלמ אי  11
:םירענ-םע םינקז תולותב-םגו םירוחב בי  12
ודוה ודבל ומש בגשנ-יכ הוהי םש-תא וללהי גי  13
:םימשו ץרא-לע
לארשי ינבל וידיסח-לכל הלהת ומעל ןרק םריו די  14
:הי-וללה וברק-םע

טמק    149

להקב ותלהת שדח ריש הוהיל וריש הי וללה א  1
:םידיסח
:םכלמב וליגי ןויצ-ינב וישעב לארשי חמשי ב  2
:ול-ורמזי רונכו ףתב לוחמב ומש וללהי ג  3
:העושיב םיונע ראפי ומעב הוהי הצור-יכ ד  4
:םתובכשמ-לע וננרי דובכב םידיסח וזלעי ה  5
:םדיב תויפיפ ברחו םנורגב לא תוממור ו  6
:םימא-לב תחכות םיוגב המקנ תושעל ז  7
:לזרב ילבכב םהידבכנו םיקזב םהיכלמ רסאל ח  8
וידיסח-לכל אוה רדה בותכ טפשמ םהב תושעל ט  9
:הי-וללה

נק    150

:וזע עיקרב והוללה ושדקב לא-וללה הי וללה א  1
:ולדג ברכ והוללה ויתרובגב והוללה ב  2
:רונכו לבנב והוללה רפוש עקתב והוללה ג  3
:בגועו םינמב והוללה לוחמו ףתב והוללה ד  4
:העורת ילצלצב והוללה עמש-ילצלצב והוללה ה  5
:הי-וללה הי ללהת המשנה לכ ו  6

This book in English or Latin