T стaрчества њ келeйномъ прaвилэ, и3 њ моли1твэ,
ю4же предадE ѓгг7лъ гDень вели1кому пахHмію.

Брaтъ вопроси2 стaрца, глаго1лz: молю1сz тебЁ, џтче, рцы1 ми, кaкw до1лженъ є4смь бы1ти въ кeлліи; И# tвэщA стaрецъ: а4зъ ќбw держY прaвило своE си1це: Четы1ре часы2 сплю2 t но1щи, и3 четы1ре часы2 стою2 на пёніи, и3 дёлаю четы1ре часы2: и3 во дни2 пaки дёлаю до шестaгw часA, и3 t шестaгw прочитaю дaже до девsтагw, t девsтагw же пекyсz њ пи1щи, и3 я5же и4мать кeлліа подBліz.

И# пaки брaтъ: моли1тв же коли1кw до1лженъ є4смь твори1ти; И# стaрецъ tвэщaвъ, речE: Ѓзъ по завэщaнію ѓгг7лову держY, є4же завэщA с™о1му пахHмію съ писaніемъ. Ты1 же ћкоже мо1жеши.

И# брaту рeкшу: кaкw є4сть завэщaніе ѓгг7лово, џтче; И# речE стaрецъ: пи1сано є4сть во ѓгг7ловэ напи1санномъ завэщaніи, ћкw да творsтъ, и5же под8 влaстію с™aгw пахHміа монaси, во дни2 моли1твъ в7i, и3 въ нощи2 в7i, и3 въ девsтый чaсъ три2 моли1твы, и коеsждо моли1твы прeжде пёти pало1мъ.

И# сі‰ ќбw речE си1це, воwбрази1хъ мaлw, ћкw да и3 мaліи доспэвaютъ въ прaвило, и не скорбsтъ. Совершeнніи же законоположeніz не трeбуютъ, слы1шаще глаго1лющаго: непрестaннw моли1тесz.

Прaвило є4же дадE ѓгг7лъ гDень вели1кому пахHмію:

Начaло си1це: Трис™о1е, И# по Џч7е нaшъ: ГDи, поми1луй, в7i. Слaва, и3 ны1нэ: Пріиди1те, поклони1мсz, три1жды. Pало1мъ н7: Поми1луй мS, б9е: Вёрую во є3ди1наго бGа: Сто2 моли1твъ: ГDи, їи7се хrтE сн7е б9ій, поми1луй мS грёшнаго. И# посeмъ, Досто1йно є4сть: И# tпyстъ. И# сіE є3ди1на моли1тва. Си1хъ совершaти повелЁ дванaдесzть въ дeнь, и3 въ но1щь дванaдесzть.